D-vitamiini ja MS 
- merkittävimmät tutkimukset


 Kiinnostukseni ravitsemukseen ja erityisesti d-vitamiiniin käynnistyi vuoden 2006 lopulla, jolloin vaimollani todettiin MS. Alkushokin jälkeen minä aloin etsimään tietoa sairaudesta ja tässä yhteydessä törmäsin D-vitamiiniin. Alkuvuodesta 2007 olin yhteydessä Kanadalaistutkija Ashton Embryyn (jonka pojalla MS) ja tutustuin hänen keräämään ja luomaan tutkimusdataan. Embry suositteli tuolloin n. 100-125 µg:n päiväannosta d-vitamiinia. Ensi alkuun ajatus yli kymmenkertaisesta annostuksesta suhteessa saantisuositukseen tuntui hurjalta, mutta luettuani enemmän aiheesta, ymmärsin että tuo annostus on aikuiselle aivan sopiva. 

 Viime vuosina tieteelliset tutkimukset ovat antaneet valtavan paljon uutta tietoa d-vitamiinista, sen merkityksestä ja vaikutuksista terveyteen. Perinteinen käsitys d-vitamiinista liittää sen lähinnä luustoon vaikuttavaksi tekijäksi ja sairauksista puhuttaessa se on liitetty paljolti riisitautiin. Nykyiset d-vitamiini suositukset pohjautuvat paljolti riisitaudin estoon ja tämä on valitettavaa, sillä ko. taudin estämiseen riittää hyvin pieni annos d-vitamiinia. Pelkästään viimeisen 10 vuoden aikana tutkimustietoa on saatu valtavasti ja jo nyt tiedetään todella paljon vitamiini tasojen vaikutuksista lukuisiin sairauksiin, mm: syöpä, sydän- ja verisuonitaudit, autoimmuunisairaudet, neurologiset sairaudet (erityisesti MS-tauti), diabetes, fibromyalgia, etc. Melkein voisi kysyä että mihin sairauteen d-vitamiini ei liittyisi?

Tämä sivu keskittyy lähinnä d-vitamiinin ja MS-taudin ympärille. Olen kerännyt tähän mielestäni merkittävimmät d-vitamiinitutkimukset MS:n suhteen, tai tarkemmin tiivistelmiä niistä, sekä uutisointeja tehdyistä tutkimuksista. Tämän sivun myötä haluan nostaa d-vitamiinitietoisuutta MS-taudissa. Tehtyjen tutkimusten myötä on oikeutettua sanoa, että d-vitamiini on LÄÄKE, niin MS-taudissa kuin monessa muussakin sairaudessa.

 


D-VITAMIININ ANNOSTUS JA KALSIDIOLITASOT 


Efficacy and safety of vitamin D3 intake exceeding the lowest observed adverse effect level 

Maailman arvostetuimpiin d-vitamiini tutkijoihin lukeutuvan Reinholdt Vieth:n klassinen annostustutkimus vuodelta 2001. Tutkimuksessa oli yhteensä 61 miestä ja naista (keski-ikä n. 41 v.), joista osa sai 25 µg ja osa 100 µg päivässä d-vitamiinia, tammi-helmikuusta alkaen. Tutkimuksen aikana seurattiin veren kalsidioli-  (paras d-vitamiinin mittari) sekä kalsiumtasoja. TULOS: Noin kolmen kuukauden kohdalla kalsidiolitasot saavuttivat tasaisen tason: 25 µg saaneilla keskiarvo oli 68,7 nmol/l ja 100 µg ryhmässä ka. oli 96,4 nmol/L

JOHTOPÄÄTÖS: 100 µg/vrk nosti kalsidiolitasoja merkittävästi kaikilla osallistuneilla ja tasot asettuivat hyviin/turvallisiin lukemiin, joten 100 µg:n päiväannos on turvallinen. 

 


Long-term effects of giving nursing home residents bread fortified with 125 microg (5000 IU) vitamin D(3) per daily serving 

Romanialaistutkijat ja R.Vieth:n vuoden mittainen tutkimus, jossa mukana 45 hoitokodissa asuvaa vanhusta. Tutkimuksessa käytetty päiväannos oli 125 µg D3:a + 320 mg kalsiumia. Tutkimuksen alussa kalsidiolitasojen ka. oli 28,5 nmol/L, mikä nousi vuoden aikana ka-tasoon 125,6 nmol/L. Veren kalsiumtasoissa ei kenelläkään muutoksia,mikä olisi viitannut D:n yliannostukseen. Kalsidiolitasojen noustessa verestä mitatut lisäkilpirauhashormonin (PTH) tasot laskivat ja  luuston tiheys parantui merkittävästi. 

JOHTOPÄÄTÖS: tutkijat mielestä annosteltu määrä, 125 µg  päivässä oli sopiva nostamaan vanhuksien kalsidiotasot hyviksi eli > 75 nmol/L (mikä ylittyi 92 %:lla vanhuksista). 


 Safety of vitamin D3 in adults with multiple sclerosis 

Toronton yliopiston tutkimus, missä tutkittiin erittäin korkeiden annostusten (jopa 1000 µg/vrk) vaikutusta kalsidioli-tasoihin. Tutkimuksessa oli mukana 12 (aktiivista) ms-tautia sairastavaa ja tutkimuksen kesto oli puoli vuotta. D-vitamiini annostelu oli progressiivista, alkaen 100 µg aina 1000:n µg:aan (siis päivässä) saakka. Myös kalsiumlisä (1200 mg) kuului ohjelmaan. 

Tulos: D-vitamiini tasot (25ohd) nousivat reippaasti, ja ryhmän ka oli 386 nmol/L. Yhdelläkään tutkittavista ei ilmennyt viitteitä d-vitamiinin toksisuudesta eli kalsium arvot pysyivät ennallaan, eikä mitää muutakaan haitallista ilmennyt. Lisäkilpirauhas hormoni tasot laskivat merkittävästi, mutta tämä tietenkin vain positiivista. MS-taudin osalta havaittiin aktiivisten leesioiden vähenemistä; tutkittavien ka arvo alussa oli 1,75 ja tutkmuksen lopussa ka 0,83. Taudin oireilun suhteen ei havaittu selkeitä muutoksia puolen vuoden aikana (tutkijat korostivat että tutkimuksen tarkoitus oli annostelun "ylärajojen" testaaminen, ei niinkään MS:n etenemisen/oireiden mittaaminen.)

TULKINTA: Tutkimuksessa käytetty poikkeuksellisen korkea annostus ei riittänyt tuottamaan hyperkalsemiaa puolen vuoden aikana, toisin sanoen turvamarginaali on todella iso.  


D-VITAMIINI VAJAUS JA MS-TAUDIN SYNTY 


 Vitamin d intake and incidence of multiple sclerosis

Harwardin kohortti tutkimus, julkaistu 2004. Tutkijat kartoittivat kahden laajan kohorttitutkimuksen pohjalta (amerikkalaisia hoitajia) MS-tautiin sairastuneet (173 yht.) ja vertasivat heitä ei-sairastuneisiin (vajaa 190 000). TULOS: Eniten d-vitamiinia saaneiden ryhmässä sairastumisriski selvästi pienempi kuin vähäsimmän d-vit saannin ryhmässä.


Serum 25-hydroxyvitamin D levels and risk of multiple sclerosis

Harwardin yliopiston tutkimus, mikä julkaistiin 2006. Linkki on Harwardin omilta sivuilta ja se on tutkimuksen lehdistötiedoite. Tutkimusmateriaalin oli USA:n armeija tietokannat ja Harwardin tutkijat kartoittivat kaikki vuosina 1992-2004 MS-tautiin sairastuneet, joita löytyi kaikkiaan 257 henkilöä (koko populaatio oli n. 7 miljoonaa). Tutkijat jakoivat 25ohd tasot viiten eri ryhmään ja analysoivat sairastumisriskiä tekemiensä luokittelujen pohjalta. Selkeimmin sairastuvuusriski ilmeni valkohihoisten  keskuudessa, missä oli suuremmat erot d-tasoissa sekä otanta oli laajin. Tutkijat havaitsivat mm. että yli 100 nmol/L pitoisuus vähensi sairastuvuusriskiä 62 %:a suhteessa alimpaan d-taso luokkaan. Myös ikä oli yksi tekijä eli alhaiset tasot alle 20 vuotiaana merkitsi suurempaa sairastumisriskiä. 

 

Childhood sun exposure influences risk of multiple sclerosis in monozygotic twins  

2007 julkaistu tutkimus, missä tutkimuskohteena identisten kaksosten sairastumisalttius MS-tautiin. Tutkimus paljasti että saman geneettisen perimän saaneilla kaksosilla, auringon vähäinen saanti lapsuudessa oli merkittävä riskitekijä

Conclusion: Early sun avoidance seems to precede the diagnosis of multiple sclerosis (MS). This protective effect is independent of genetic susceptibility to MS.

 

 Vitamin D helps control MS gene 

BBC:n uutinen helmikuussa 2009. Oxfordin yliopiston ja British Columbian yliopiston tutkijat tutkivat MS-geenejä ja havaitsivat että D-vitamiini säätelee yhtä geeniä (DRB1*1501), mikä on vahvasti linkitetty MS-tautiin. Tutkijat päättelivät että jopa äidin d-vitamiini vajaus saattaa vaikuttaa em. geeniin haitallisesti. Tutkimus vahvistaa sitä, että myös odottavien äitien tulisi saada riittävsti deetä, sekä pikkulasten myös. Tutkimuksen yksi tunnetuimpia nimiä oli prof. George Ebers (kuva alla), joka totesi D-vitamiinista, että se on merkittävin ympäristötekijä MS-taudissa. 


Prof. George Ebers: "D--vitamiini on merkittävin ympäristötekijä MS-taudissa"


                                                                                                                         Body size and risk of MS in two cohorts of US women

Harwardin tutkijat kartoittivat kahden laajan "hoitaja aineiston" pohjalta MS:n sairastuneet (yht. 593 sairastunutta) ja tutkivat kehon painoindeksin merkitystä eri ikävaiheissa  riskitekijänä. Tutkimus osoitti että lihavuus 18-20 v. lisäsi MS sairastumisriskiä merkittävästi, toisin kuin esim. lihavuus 5 v. tai 10 v. iässä. Tutkijat pohdiskelivat d-vitamiini tasojen ja lihavuuden yhteyttä: 

Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D, the vitamin's active metabolite, have been found in several studies of obese individuals, while higher levels appear to decrease rates of development of multiple sclerosis, the researchers said.

"Although the average difference in blood levels of 25(OH)D between obese and lean individuals tends to be moderate (less than 15 ng/ mL), it could be important if it occurs at an age that is critical for multiple sclerosis development," they wrote.

 

 

D-TASOT  MS-TAUDISSA

 

Multiple sclerosis: decreased relapse rate through dietary supplementation with calcium, magnesium and vitamin D 

Tutkija P.Goldberg:n klassikko kokeilu, mikä julkistettu v. 86. Tutkimukseen osallistui 16 ms-potilasta (miehiä ja naisia) ja tutkimuksen kesto 12-24 kk. D-vitamiini annettiin kalanmaksaöljynä (n. 125 µg/vrk) + kalsium/magnesium. TULOS: selkeä pahenemisvaiheiden väheneminen:

Vitamin D and Seasonal Fluctuations of Gadolinium-Enhancing Magnetic Resonance Imaging Lesions in Multiple Sclerosis 

Tutkimus julkaistu v. 2000 ja siinä kartoitettiin 415 MS-tautia sairastavan, etelä-Saksassa asuvan leesio aktiivisuus suhteessa vuodenaikaan. Tutkijoiden löydös oli se, että vuodenaika korreloi leesioaktiivisuuden kanssa:

 

 25-Hydroxyvitamin D levels in serum at the onset of multiple sclerosis 

Turun yliopiston tutkimus (mm. M.Soilu-Hänninen), julkaistu 2005. Tutkimuksessa kartoitettiin 40 MS:n ja 40 kontrollin 25ohd tasot. Tulos: Ryhmien välillä ei eroja talvikaudella, mutta kesäkuukausien aikana MS-ryhmällä pienemmät tasot. D-tasot olivat pienimmillään relapsien yhteydessä, joten tutkijat päättelivät d-tasojen liittyvän pahenemisvaiheisiin. Jopa 30 %:lla MS-potilaista mittaus osoitti tasojen olevan alle 37 nmol/L ainakin osan aikaa vuodesta. Tiivistelmän viimeisessä lauseessa ilmaan jää leijumaan että mikä voisi olla optimaalinen d-taso sairauden suhteen. 

 

A longitudinal study of serum 25-hydroxyvitamin D and intact parathyroid hormone levels indicate the importance of vitamin D and calcium homeostasis regulation in multiple sclerosis 

Edellä mainitun Turun tutkimusryhmän tuotos, julkaistu 2008. 23 MS:n ja 23 kontrollin verestä mitattiin mm. kalsidioli-, PTH- ja kalsiumtasot, 3 kk:n välein vuoden ajan. D-vitamiinivajauksesta (alle 37 nmol/L) kärsi noin puolet sekä MS- että kontrolli ryhmästä. Tutkimuksen mielenkiintoisin anti oli se, että kaikki tutkimuksen aikana tapahtuneet pahenemisvaiheet (yht. 21 kpl) ilmenivät PTH arvojen ollessa suuremmat kuin 20 ng/L. Matalat kalsidiolitasot nostavat PTH arvoja, joten tutkijat totesivat seuraavaa: 

CONCLUSIONS: The endocrine circuitry regulating serum calcium may be altered in MS. There is an inverse relationship between serum vitamin D level and MS clinical activity. The role of vitamin D in MS must be explored further.

 

Circulating MMP9, vitamin D and variation in the TIMP-1 response with VDR genotype: mechanisms for inflammatory damage in chronic disorders?  

Englantilaistutkimus, julkaistu 2002. Ei suoranaisesti MS tutkimus, mutta tutkimustulos selittänee osaltaan D-vitamiini tasojen vaikutusta MS-taudissa. 171 tutkittavan erinäisiä arvoja mitattiin ja seurattiin (mm. 25ohd, verenpaine, rasva- ja glukoosiarvot, tulehdus-  arvoja, etc.). 41 tutkittavalla todettiin selkeä d-vajaus ja heille aloitettiin d-vitamiini hoito. Vuoden jälkeen tehtiin tarkastusmittaukset, missä havaittiin erittäin suotuisia arvoja mm. MMP-9 tasoissa.(MMP-9 on esitetty MS:n biomarkkeriksi, tason nousua ilmenee taudin oireilujen yhteydessä).

Significant reductions in MMP9 (-68%), TIMP-1 (-38%) and CRP (-23%) concentrations followed vitamin-D supplementation.


Association of vitamin D metabolite levels with relapse rate and disability in multiple sclerosis

Hollantilaistutkimus, 2008. Kaikkiaan 267 ms-potilaan d-tasot (kalsidioli ja kalsitrioli) kartoitettiin ja niitä tarkasteltiin suhteessa taudin kulkuun. 

TULOS: Progressiivisessa tautimuodossa tasot alempana kuin RR-muodossa, missä korkeat tasot liittyivät pahenemisvaiheiden vähäisyyteen / puuttumiseen. Taudin haitta-aste oli sidoksissa potilaan ikään ja matalaan d-vitamiini tasoon

CONCLUSION: Serum levels of 25(OH)D were associated with both relapse rate and disability in MS patients.

 

Peripheral blood regulatory T cell measurements correlate with serum vitamin D levels in patients with multiple sclerosis 

2009 julkaistu hollantilaistutkimus, missä 26 MS-potilaan 25ohd- tasot mitattiin ja havaittiin että taso korreloi immuunipuolustuksen t-solujen kanssa. 

These studies showed an inverse correlation between 25-OH vitD levels and Treg cell percentages and a direct correlation between Treg cell percentages and 1, 25-(OH)2 vitD:25-OH vitD ratios. In addition, 25-OH vitD levels correlated directly and 1, 25-(OH)2 vitD:25-OH vitD ratios correlated inversely with CXCR3+ naïve T helper cell percentages and CXCR3+naïve:CXCR3+ memory T helper cell ratios. All together, these data demonstrate that vitamin D measurements can reflect measures of immune status among patients with MS.


T-solu; soluvälitteinen immuniteetti
Onko
MS-tautia sairastavalla poikkeavuus T-soluissa?

 

High Doses of Vitamin D Cut MS Relapses

Toronton yliopiston tutkimus, julkaistu keväällä 2009. Vuoden kestäneessä tutkimuksessa oli kaksi ryhmää: matalan annostuksen (25 µg) ryhmä (n=24) sekä korkean annostuksen (ka. n. 350 µg päivässä) ryhmä (n=25). Korkeaa annostusta saaneilla oli huomattavasti vähemmän pahenemisvaiheita kuin "normiannosta" saaneessa ryhmässä (16 % vs 40 %), lisäksi iso annosta saaneilla oli 41 % vähemmän relapseja suhteessa edelliseen vuoteen ja matalan annoksen ryhmässä vastaavasti 17 %:a vähemmän.  Korkean annostuksen ryhmässä ei ilmennyt sivuvaikutuksia. 

TULKINTA: korkeat d-tasot vähentävät MS-tauti aktiviteettia. 

 Vitamin-D Levels Inversely Correlated With Disability and Disease Progression in Multiple Sclerosis 

 New Yorkin Jacob's neurological instituutin tutkimus, julkaistu 2009. Tutkijat kartoittivat 349 amerikkalaisen MS:ää sairastavan d-tasot sekä taudin etenemisen (MSSS arvo). Tutkijat luokittelivat d-vitamiini vajaus luokkaan alle 50 nmol/L arvot. Eri muuttujista d-vitamiini taso ja tautimuoto olivat selkeimmät taudin etenemiseen vaikuttaneet tekijät. 

 

Vitamin D could ease symptoms for MS sufferers 

Uutisoitu syksyllä 2009. Australialaistutkijat (Menzies institute) havaitsivat että tautioireet ilmenivät paljolti vuodenaikojen mukaan. Professori Taylor tutki 145:n potilaan tauthistoriaa, erityisesti relap-  sien määrää suhteessa kehon d-tasoihin. Tutkimuslöydös oli se, että mitä korkeampi oli d-vitamiinitaso, niin sitä vähemmän relapseja. Tutkijat päätyivät vieläpä seuraavanlaiseen tulokseen:  

10 nmol:n lisäys kalsidiolitasoihin vähentää relapsin todennäköisyyttä 10 %:a. tai kalsidiolitasojen kaksinkertaistaminen vähentää 50 %:a relapsien määrää.  

Professor Taylor says he's already advising people with MS to take safe levels of vitamin D supplements.

He says before people take extra vitamin D, they need to check with their doctor to make sure the level of calcium in their bloodstream is normal, and their kidneys are normal.


A randomised, double blind, placebo controlled trial with vitamin D3 as an add on treatment to interferon β-1b in patients with multiple sclerosis

 Vuoden 2012 alussa julkaistu plasebokontrolloitu & sokkoutettu ja vieläpä suomalainen kliininen tutkimus korkeampien D-vitamiiniannosten vaikutuksesta MS-tautiin antoi poikkeuksellisen selkeän tuloksen: aktiivisten tulehdusplakkien määrä väheni selkeästi D-vitamiini ryhmässä verrattuna plaseboryhmään: "Conclusion: Vitamin D3 add on treatment to IFNB reduces MRI disease activity in MS" 
Tutkimus oli kestoltaan vuoden mittainen ja mukana oli 66 RR-tautimuotoa sairastavaa (joilla kaikilla oli beeta-1b-interferonihoito). Puolet tutkittavista sai 500 µg /vko d-vitamiinia (siis n. 70 µg/vrk) ja puolet plaseboa. D-vitamiiniryhmässä havaittin myös tendenssi toimintakyvyn paranemiseen.

Jälkikommentti tutkimuksesta: Olisipa mielenkiintoista jos tutkimusasetelmassa olisi ollut vielä yksi tutkittava ryhmä, joka olisi ollut pelkästään D-vitamiini ryhmä (siis MS lääkkeetön). Mutta toisaalta ymmärrän että lääketehtaan rahoittamassa tutkimuksessa ei tällaista ryhmää muodostettu, sillä sekin olisi ollut erittäin mahdollinen tulos että pelkkä d-vitamiiniryhmä olisi saanut parhaimman tuloksen.
Palautetta, kysymyksiä, saa laittaa: 

erkki.kuure@gmail.comweb-counters.org