Humor en religie - vervolg 7

De functies van humor en het nut ervan voor de gezondheid

Hieronder noem ik een klein aantal van de functies van humor en gein in ons dagelijkse leven, namelijk die van relativering, regulering, ontspanning, angstreductie, genezing, lustgewin, zinherstel, overgave, en integratie:

 

- Relativering.

We zijn nogal eens geneigd om de ernst van bepaalde zaken te verabsoluteren door onze geëmotioneerdheid, waardoor de zaak niet meer hanteerbaar is. Het wordt allemaal weer wat hanteerbaarder door via humor de zaak eens van een andere kant te bezien, in een ander licht te plaatsen, in een ander kader te zetten.

 

- Regulering.

Vastgelopen emoties en denkpatronen, in jezelf en/of tussen personen, worden door humor weer losgewoeld, in beweging gebracht en gereguleerd. Vandaar de term ‘bevrijdende humor’.

 

- Ontspanning.

Geinige humor heeft een merkwaardige uitwerking op vrijwel alle vormen van spanning, frustratie, belediging en kwetsuren. Humor bevordert het loslaten en de pijn wordt dan verzacht door het opgeven van de verkrampende reactie op de pijnplek, door de pijn dus meer ruimte te geven om af te vloeien.

 

- Angstreductie.

Het is aangetoond dat in een sociale omgeving waar regelmatig gebruik gemaakt wordt van humor, het vermogen van de persoonlijke en morele moed beter ontwikkeld wordt.

 

- Genezing.

Je kunt humor hèt geneeskruid van de geest noemen. Psychosomatisch treedt na gebruik van dat kruid sneller herstel in, mensen worden er letterlijk gezonder van, evenwichtiger en weerbaarder. Medisch is vastgesteld dat mensen die van humor gebruik maken een grotere weerstand (immuniteit) bezitten.

 

- Lustgewin, zinherstel.

Door allerlei oorzaken, meestal van psychische aard kan aan de mens de levens- lust ontnomen worden. Er treedt dan "anhedonie" op, een onvermogen om te kunnen genieten. Humor herstelt zowel het lustleven als de levenslust. Vreugde, genieting en levenslust hangen samen. Je hebt er weer zin in. Je gaat er weer voor

 

- Overgave.

Het leven vraagt aan de mens een gezonde mate van overgave. Door zorgen, kwellingen, pijnen, etc. kan dat vermogen tot overgave geheel verdrongen worden door een toestand van zorgelijke verstriktheid en beklemming. De humor, met zijn bevrijdende lach, kan het vermogen tot overgave weer herstellen. Overigens is het interessant om vast te stellen dat goed uithuilen ook het vermogen tot overgave herstelt! Dat uithuilen kan overgaan in relativerend lachen.

 

- Integratie.

Humor heeft de opmerkelijke eigenschap om ons bewustzijn kennis te laten maken met ons onbewuste. Het brengt ons onbewuste op een legale en aangename wijze aan het licht zodat er psychische ruimte voor integratie ontstaat. Zoals voor het gebruik van humor enige zelfkennis een minimumvereiste is, zo helpt ook andersom de humor ons om onszelf beter te leren kennen. En van het droomleven weten we dat die onze psychische integratie bevordert; men zegt wel dat spiritueel levende, humoristische mensen ook een humoristische droomverwerking tijdens de nachtrust hebben en daardoor meer uitgeslapen en vitaler door het leven gaan.

 

Zie vervolg