Project updates


ERIC - Education Resources Information Center

posted Oct 19, 2009, 10:41 PM by โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่   [ updated Aug 27, 2011, 9:45 AM by nookzz06 ]ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ในประเทศไทย

ในปี พ . ศ . 2527-2535 กรมสามัญศึกษาได้ดำเนินงานโครงการขยายผลการพัฒนา การสอน ภาษาอังกฤษ ในชื่อภาษาอังกฤษ Project for the Improvement of Secondery English Teaching ซึ่งใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า PISET เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ และทุนฝึกอบรมครูจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร เป้าหมายหลักของโครงการ คือ จัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือที่เรียกชื่อว่า “ ศูนย์ ERIC ” (English Resource and instruction Centre) ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยทยอยจัดตั้ง ทั้งหมด 7 รุ่น จนครบทุกจังหวัด และจัดตั้งเพิ่มอีก 5 ศูนย์ ในปี 2536 ในจังหวัดใหญ่ที่มีโรงเรียน มากกว่า 50 โรงเรียน จนในระยะท้ายสุดก่อนกรมสามัญศึกษาเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มีจำนวนศูนย์ ERIC ในส่วนกลาง 8 ศูนย์ ส่วนภูมิภาค 80 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 88 ศูนย์ทั่วประเทศ การดำเนินงานโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก ปี พ . ศ .2527-2532 และขยายต่อระยะที่ 2 อีก 3 ปี ถึงปี พ . ศ .2535 ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุน และฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ ERIC ให้มีความมั่นใจและสามารถดำเนินงานต่อไปได้ เมื่อโครงการขยายผลฯ และความร่วมมือช่วยเหลือ จากต่างประเทศ สิ้นสุดลงในปี พ . ศ .2535 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เป็นผู้ดูแล ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการจำเป็น เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดมา จนกลายเป็นศูนย์ตัวอย่างในทุกจังหวัด ที่โครงการเงินกู้ธนาคารโลกยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์คณิตศาสตร์ในเวลาต่อมา 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)ขณะดำเนินงานภายใต้สังกัดกรมสามัญศึกษา มีดังนี้

•เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษทุกคนในโรงเรียน ในจังหวัด หรือในกลุ่ม โดยมีบุคลากรศูนย์ ERIC เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและจะประสานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมหลักสูตรเข้ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• เป็นศูนย์วิชาการให้บริการด้านหนังสือ เอกสารและตัวอย่างสื่ออุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษแก่ครูในจังหวัด หรือกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน รวมทั้งให้คำแนะนำในการติดต่อ แหล่งวิทยาการอื่น ๆ 
• เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาแสดงเอกสารและจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามควรแก่โอกาส 
•  เป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
•  เป็นสถานที่สำหรับนักเรียนเข้ามาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ

บทบาทหน้าที่ใหม่ของศูนย์ ERIC หลังการปรับโครงสร้าง

ศูนย์ ERIC ยังคงมีบทบาทหน้าที่ตามวัตถุประสงค์เดิม 5 ประการดังกล่าวในตอนที่ 1 แต่ต้องขยายการดูแลรับผิดชอบและการให้บริการให้ครอบคลุมครู - อาจารย์และนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

•  เป็นสถานที่ฝึกงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีบุคลากรศูนย์ ERIC เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมหรือพัฒนาครูภาษาอังกฤษ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
•  เป็นศูนย์วิชาการให้บริการด้านหนังสือ เอกสาร และสื่ออุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษแก่ครูในจังหวัด หรือกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน รวมทั้งให้คำแนะนำในการติดต่อแหล่งวิทยาการอื่น ๆ 
•  เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ จัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามควรแก่โอกาส 
•  เป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
•  เป็นที่ตั้งชมรมครูสอนภาษาอังกฤษ จัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัด
•  เป็นสถานที่สำหรับนักเรียนเข้ามาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ 
•  เป็นศูนย์บริการให้ยืมหนังสือ และสื่อมัลติมีเดียแก่นักเรียนทั้งในโรงเรียนและในเขตพื้นที่การศึกษา


การให้บริการของศูนย์ ERIC

การให้บริการทางวิชาการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีจุดมุ่งหมายให้บริการตามความต้องการของครูในเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนจัดทำโครงการต่างๆ จึงควรมีการสำรวจปัญหาและความต้องการจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาคัดเลือกปัญหา ความต้องการ มาจัดทำโครงการซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนด้านต่างๆ อาจจัดได้ดังนี้

หลักสูตร

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แยกเป็นช่วงชั้นต่างๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น การจัดกิจกรรมและจัดทำโครงการเกี่ยวกับหลักสูตร มีแนวทางดังนี้ 

1. อบรมครูเพื่อชี้แจงการใช้หลักสูตร 
2. ประชุมปฏิบติการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ระดับต่างๆ 
3. ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
5. ประชุม สัมมนาเพื่อคัดเลือกหนังสือเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้

ที่กำหนดไว้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มุ่งให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการการจัดกิจกรรมและจัดทำโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวทางดังนี้

1. การใช้และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
2. การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
3. การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ 
4. การสอนอ่านอย่างวิจารณญาณ 
5. การสอนวรรณกรรมท้องถิ่น 
6. จัดสัมมนาสาธิตการสอน 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เช่น ประกวดผลงานของครูและ นักเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

สื่อการเรียนการสอนที่ควรจัดไว้ในศูนย์ ERIC

•  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
•  หนังสือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและชุดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
•  หนังสือแบบเรียน หนังสือคู่มือการสอน 
•  สื่อประเภทต่างๆ เช่น ของจริง หุ่นจำลอง รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ เทป วีดิทัศน์ บัตรคำ บทเรียนสำเร็จรูป ฯลฯ 
•  เครื่องเสียง ได้แก่ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องเล่นเทป โทรทัศน์ 
•  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
•  แผ่นป้ายนิเทศ 
•  อุปกรณ์ เช่น สีเมจิก สีเขียนแผ่นใส เครื่องพิมพ์ดีด 
•  หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ 
•  หนังสืออ้างอิงประเภทบทเรียน หนังสืออ่านสำหรับการศึกษาค้นคว้า และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

การวัดประเมินผล

การวัดเป็นการกำหนดตัวเลข เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างมีระบบ ส่วนการประเมิน คือ กระบวนการตัดสอนคุณค่าของนักเรียนด้านใดด้านหนึ่ง ตามเกณฑ์มาตรฐานการวัดผล ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู นักเรียน มีแนวทางในการจัด กิจกรรมและโครงการดังนี้

•  วิเคราะห์ข้อสอบ 
•  สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
•  การจัดทำคลังข้อสอบ 
•  อบรมเรื่องระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
•  สร้างแบบสอบวัดคุณลักษณะ 
•  อบรมความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
•  ประชุมจัดทำเกณฑ์และเครื่องมือการวัดและประเมินผลทักษะต่างๆได้แก่ฟัง พูด อ่าน เขียน 
•  จัดทำเอกสารประกอบการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์ที่นักเรียนตกมาก

Site for English.

posted Oct 19, 2009, 9:47 PM by โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่   [ updated Aug 27, 2011, 10:09 AM by nookzz06 ]

http://www.english-online.org.uk
เน้นการใช้ภาาษอังกฤษในชีวิตจริง มีแบบฝึกหัดแนว TOEFL พร้อมเฉลย เนื้อหาประกอบด้วย
English Language courses เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษพร้อมแบบฝึกหัดเริ่มจาก
ง่ายๆพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่อ่อนภาษา มีบทเรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอีกด้วย
EFL exam practice เป็นตัวอย่างข้อสอบ TOEFL
Reading practice: เป็นส่วนสำหรับการพัฒนาการอ่านดีทีเดียว
English Language games การฝึกภาษาถ้าให้สนุกต้องใช้วิธีหาเกมส์มาหลอก
ล่อ พบกับหลากหลายเกมส์ที่สนุกให้ความรู้


http://www.englishdaily626.com
เป็นเวบไซต์ ใช้ตัวอย่างในการสอนทุกเรื่อง
conversation เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้การสนทนาในชีวิตประจำวัน
Common Mistakes in English แสดงวิธีการใช้ภาษอังกฤษอย่างผิดๆ 
Download English Books แสดงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือภาษาอังกฤษ
Learn American idioms แสดงความหมายและการใช้ Idiom
Ancient เนื้อหาเล่าเรื่องอดีต
Chinese Stories 
English Grammar แสดงหลักไวยากรณ์ด้วยตัวอย่าง
Proverbs for Daily Conversation เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษิตที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Learn American Slang expressions แสดงความหมาย ศัพท์ Slang ของชาวอเมริกัน
At the movies -Colloquial Speech คำในภาพยนต์
Common Sentences used by native speakers ประโยคที่มีใช้ในชีวิตประวันจริงๆนอกจากนี้ยัง
มีเรื่องน่าสนใจอีก อาทิ คำในโฆษณา คำศัพท์ระดับ มัธยม เรียนภาษาจากคำถาม เพลง

http://www.englishbaby.com
เว็บไซต์นี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษษอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน จัดทำขึ้นด้วยแนวความคิด ที่ว่าเรา เรียนภาษาก็เพื่อ ใช้ติดต่อสื่อสาร กับ เจ้าของภาษาได้จริงๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาพูด มีเสียงสำนวนการพูดให้ได้ฟังแล้วในตอนท้าย ยังมีแบบทดสอบความเข้าใจให้ทำ ทดสอบความเข้าใจกันอีกด้วย ดีจริงๆ


http://www.easyenglish.com
เป็นเว็บไซต์สำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ แบ่งการทดสอบออกเป็น ระดับต่างๆ ตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยาก หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว ผู้ทำการทดสอบ สามารถทราบผลได้ทันที มีคำเฉลยพร้อมคำอธิบายย่อๆ ผู้ใช้สามารถคลิกเข้าไปหา คำอธิบายเรื่องนั้น ในรายละเอียด 
เมื่อเปิดขึ้นมาครั้งแรก จะมีข้อสอบ 1 ข้อ ภายใต้หัวข้อ Question of the day ให้ลองทำทันที


http://www.testwise.com/review.html
เป็นเวบไซต์สำหรับฝึกทำข้อสอบแนว TOEFL เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ TOEFL แบบทดสอบ แบ่งตาม การใช้ส่วนของประโยค เช่น VERB,PREPOSITIONAL PHRASE,SUBJECT และ CONNECTOR ข้อสอบจะยากกว่า TOEFL จริงเล็กน้อย น่าจะเป็นเรื่องดี สำหรับผู้ที่ต้องการทำข้อสอบ TOEFL ให้ได้คะแนนสูงๆ


http://www.englishlistening.com
เป็นเวบไซต์ที่ฝึกฟังอย่างเดียว มีตัวอย่างฟังฟรี แต่ถ้าต้องการฟังมากขึ้น ต้องเสียเงินค่าสมาชิก แบ่งเรื่องที่ฝึกฟังเป็น หมวดหมู่ คือAcademic English เน้นหนักไปทางการศึกษา
American English ฝึกฟังภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน
British English ฝึกฟังภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษ
International English ฝึกฟังภาษาอังกฤษที่พูดโดยที่พูดโดยผู้ใช้ภาษาอื่น ซึ่งหลาย คนคิดว่าไม่จำเป็น แต่ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญ เช่นเดียวกัน เพราะบางครั้งเราติดต่อ คนเหล่านั้น มากกว่าคนอเมริกัน หรือ คนอังกฤษเสียอีก จุดเด่นของเวบไซต์ นี้คือ ผู้ใช้งานสามารถ เลือก คำบรรยายเป็น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นก็ได้ ถ้าอยากฝึก ภาษจีน หรือ ญี่ปุ่น ก็เลือกได้


http://www.eslnotes.com เวบไซต์นำบทสนทนา ที่สำคัญในภาพยนต์ มาขยายความ เพื่อ การศึกษาภาษาอังกฤษ


http://focusenglish.com เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หัวข้อที่น่าสนใจ คือ Everyday English in Conversation ซึ่งเป็นการรวบรวมการ สนทนา ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็นเรื่อง ต่างๆ เช่น การทาน อาหาร การพูดคุยกับเพื่อน และการซื้อขาย

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
เป็นเวบไซต์การเรียนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย Collage London เนื้อหาและแบบทดสอบ ครบถ้วนสมบูรณ์ดีมาก หวัข้อที่น่าสนใจมี
Contents of the Grammar เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ เรียงตามหัวข้อ เป็นเรื่อง เช่น คำนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์
Glossary of Terms เป็นการรวมคำสำคัญ พร้อมกับคำอธิบายอย่างย่อ เกียวกับ ไวยากรณ์ เช่น คำกริยาคืออะไร
Index คล้ายกับ Contents of the Grammar แต่จะเป็นการเรียงเรื่อง ตามตัวอักษร
List of Exercises เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์

http://www.longmanwebdict.com/
เป็นพจนานุกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดของสหรัฐอเมริกา สำนักข่าวชั้นนำใช้เป็นแหล่งข้อมูล นอกจากจะหาความหมายแล้ว ผู้ใช้ ยัง สามารถฟังการออกเสียง และหาคำที่อยู่ในกลุ่มเดียว บางครั้งคำอธิบายศัพท์สำหรับผู้ใช้นอกเหนือ ชาวอเมริกัน อาจจะยากหน่อย สำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน ตรงที่ใช้ศัพท์ซับซ้อน

http://www.pixiart.com/dict/
เป็นเวบไซต์ พจนานุกรม แปลไทย-อังกฤษ สามารถป้อนคำศัพท์ ทั้ง ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ลงในช่อง แล้วสั่งแปลศัพท์ โดยการกด ปุ่ม Search ผลจะปรากฎคำแปลและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง หรือ คำศัพท์ที่ใกล้เคียง ออกมาแสดง

http://www.thaidev.com/index.php?page=englishit.php
เรียนภาษาอังกฤษ จาก เวบไซต์และหนังสือไอที ไอทีกับภาษาอังกฤษเป็นของคู่กันแยกไม่ออก อยากจะเก่งไอที แบบเซียน จำต้องมีความรู้แปลภาษาอังกฤษได้เป็นเรื่องเป็นราว เวบไซต์นี้เป็นการแนะนำการแปลอังกฤษเป็นไทยอย่างได้ใจความ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

posted Oct 19, 2009, 9:46 PM by โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่   [ updated Aug 27, 2011, 7:01 PM by nookzz06 ]

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

"เยาวชนจำเป็นต้องเรียนรู้และให้ความสำคัญกับ
    ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราเข้าใจประเทศอื่นๆ...."    
        คำกล่าวของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่คณะประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปี 2550 เข้าพบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลกทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการ และความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกด้าน  

   การส่งเสริมให้เยาวชนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยที่กำลังศึกษาเรียนรู้ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาต่อ จึงเป็นความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง
          
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน


    
         ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ เป็นจุดหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
            ในช่วงปี 2547-2549  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การพัฒนาปัจจัยสำคัญด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อความรู้ความสามารถของนักเรียน ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย

การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ

       ครูเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร   การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นความสำคัญจำเป็นอันดับต้นที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และเป็นระบบ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นกรอบและเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนา  มีการ

ประเมินความรู้ของครูด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มพัฒนาตามระดับความสามารถและความต้องการจำเป็น เมื่อเทียบ

เคียงกับมาตรฐาน หลังจากนั้นได้เริ่มต้นกระบวนการพัฒนาครูภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งการอบรม 

สัมมนา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรมต่างประเทศ การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

นานาชาติ โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆ  โดยมีเครือข่ายการพัฒนาระดับต่างๆ ให้ความร่วมมือดำเนินการ  เช่น 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ซึ่งมีในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา สถาบันภาษา

ทั้งของรัฐและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศดังมีผลการประเมิน

 การพัฒนาเครือข่าย สถานศึกษาต้นแบบ สื่อ วัสดุและอุปกรณ์

ได้ดำเนินการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้

-จัดตั้งและพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ฯ  ระดับประถมศึกษา ในระดับอำเภอ  เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ และให้บริการสื่อการเรียนการสอนในพื้นที่

-พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุก สพท.

-จัดสรรอุปกรณ์สำหรับจัดมุมภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาดเล็ก

-จัดสรรงบประมาณให้ทุกโรงเรียนจัดซื้อสื่อการเรียนรู้  ผลิต สำเนาสื่อ  ส่งให้สถานศึกษา

-จัดทำสื่อหลักสูตร ชุดฝึกอบรม คู่มือครู  คู่มือการจัดการเรียนรู้ เทคนิค การเผยแพร่    

การพัฒนานักเรียน
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เช่น การจัดเวทีแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  การจัดค่ายภาษาอังกฤษ  การประกวด แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  การฝึกทักษะทางภาษาในแหล่งท่องเที่ยว  ทั้งในระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่ และระดับประเทศ   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและ      มีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ 

ในปี 2549  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ปกิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยตรง  การดำเนินงานในปี2550  จึงมุ่งเน้นที่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                  -  เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบสื่อสาร โดยส่งเสริมการจัดอบรม
                      สัมมนาปฏิบัติการสัญจร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่                      
                  -  พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน             
กลยุทธ์ที่สร้างความเสมอภาคในโอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
                  - เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนต้นแบบกลุ่มต่างๆ เช่น โรงเรียนในฝัน
                    จุฬาภรณ์ฯ  ต้นแบบภาษาอังกฤษ รวมถึงสร้างความพร้อมแก่โรงเรียนขยายโอกาส 
                  - วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ EP/Mini EP/ห้องเรียนพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร
         3.1  ด้านการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ สื่อ และการวัดประเมินผล 
                  - วิจัยและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษา
                     อังกฤษ และการวัดประเมินผลทางภาษา 
                  - จัดทำและสำเนาสื่อคู่มือหลักสูตร  คู่มือการจัดการเรียนรู้ 4 ช่วงชั้น และ คู่มือแนวทางการวัดประเมินผล
                     ภาษาอังกฤษเผยแพร่ 
         3.2  ด้านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
                  จากการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาครูภาษาอังกฤษมตามเกณฑ์ข้างต้น  จึงกำหนดแนวทางพัฒนาดังนี้  
                  1) จัดประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษครูมัธยมศึกษาทุกคน ตามแบบทดสอบมาตรฐานสากล เพื่อจัดกลุ่มพัฒนา
                       ดังนี้  
                  -  ครูที่ผลประเมินยังไม่ถึงระดับ Intermediate ทุกคน จะเข้ารับการพัฒนาแบบเข้ม เพื่อเร่งยกระดับความสามารถ
                     สู่  Intermediate ให้ได้ตามเป้าหมาย
                  -  ครูที่ผลประเมินอยู่ในระดับ Advanced และ Intermediate จะเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้ารับการ 
                     ประเมินความรู้ด้านการสอน (Teaching Knowledge) เพื่อรับประกาศนียบัตร และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ
                     ต่อไป      
                   2)  คัดเลือกครูที่มีผลประเมินความรู้ระดับ Advanced ขั้นสูงไปฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากร ณ สถาบัน
                        ต่างประเทศเพื่อกลับมาเป็นวิทยากรขยายผลสู่เพื่อนครูในพื้นที่ต่อไป
         3.3  ด้านการพัฒนาเครือข่าย 
                   - พัฒนาศักยภาพของศูนย์ ERIC ศูนย์เครือข่ายและชมรมครูภาษาอังกฤษในพื้นที่เพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนาการเรียน
                     การสอนภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ เพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 
                   - จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยสนับสนุนการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การประกวดละคร
                      การแข่งขัน ทักษะการพูด  การจัดทุนแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาในโรงเรียน English Program โรงเรียนนานาชาติและ
                      สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
                   -  พัฒนาและเผยแพร่สื่อความรู้และสื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ ICT สื่อโทรทัศน์และวิทยุ 
                      และสื่อ Online
        นอกจากยุทธศาสตร์ที่นำเสนอข้างต้นแล้ว  ยังมียุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่   ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพและบริบทของตน  วางแผนและขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้     เพื่อให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนบรรลุผลตามความมุ่งหวังของทุกฝ่ายต่อไป
       (ผู้เขียน    ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คศ.4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.)

 

Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทย เขียนและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาตรฐาน

posted Oct 19, 2009, 9:44 PM by โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่   [ updated Aug 27, 2011, 7:27 PM by nookzz06 ]

 Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทย เขียนและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาตรฐาน
 
 

พวกเราเขียนและพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ เพราะว่าเราถูกสอนอยู่เพียง 2 ส่วนคือ คำศัพท์ (Vocabulary) และ ไวยากรณ์ (Grammar) แต่ในความเป็นจริง คือ คำศัพท์ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นกลุ่มคำ ไม่ใช่นำคำศัพท์แต่ละคำมาเรียงต่อกันเป็นประโยคเหมือนภาษาไทย

ยกตัวอย่างเช่น

"ฉันไปโรงเรียน"ฝรั่งใช้ I go to school.ไม่ใช่  I (ฉัน) go (ไป) school (โรงเรียน)
แต่ "ฉันกลับบ้าน"ฝรั่งใช้ I go home.ไม่ใช่ I go to home.
สุขสันต์วันเกิดแด่เธอHappy birthday to you.ไม่ใช่ Happy birthday for ( แด่ สำหรับ) you.
เขาผ่านไปฝรั่งใช้ He passed by.ไม่ใช่ He passed(ผ่าน) away (จากไป)
เพราะ "pass away" แปลว่า ล่วงลับ ตาย 
เรามักใช้คำภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยตรงๆ จึงทำให้ฝรั่งไม่เข้าใจ

จากประสบการณ์ การทำงานแปลและเขียนภาษาอังกฤษ มาเป็นเวลานานกว่า 50ปี คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ ผู้เรียบเรียง พจนานุกรม English By Example มีความเห็นว่า ประโยคภาษาอังกฤษไม่ใช่มีเพียงแค่

ประธาน (Subject)
+
กริยา (Verb)
+
กรรม (Object)

แต่ความจริงแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน มี 3 ส่วน คือ

คำศัพท์ (Vocabulary)
  
+
  
ไวยากรณ์ (Grammar)
=
ประโยค (Sentence)
+
  
Collocation
  
 
  Collocation คืออะไร
 

อธิบายง่ายๆ Collocation คือ กลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกัน หรือ เรียกอีกอย่างว่า "คำปรากฏร่วม"
จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น "go to school", "go home", "Happy birthday to you", "pass by", "pass away" เป็น Collocation

Collocation นั้นไม่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ เพราะบางกลุ่มคำถึงแม้จะวางสลับตำแหน่ง หรือใช้คำไม่ถูก แต่ ก็ไม่ผิดไวยากรณ์แต่ประการใด แต่การใช้ Collocation ผิด จะทำให้เจ้าของภาษาหรือผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษมากๆ ทราบได้ทันทีว่า เราเป็นคนต่างชาติและใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้มาตรฐาน

คำว่า Collocation มาจากคำภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ col (to do something with something or someone) + location มีคำแปลภาษาไทยว่า "คำปรากฏร่วม" Collocation เป็นการเชื่อมคำ การจัดวางคำ หรือกลุ่มคำ (รวมทั้ง idioms) ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันในประโยค ที่เจ้าของภาษานิยมใช้ และเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งคำที่ใช้ร่วมกันนั้น จะใช้คำอื่นแทน หรือสลับตำแหน่งกันไม่ได้ ถึงแม้ว่าคำที่จะใช้แทนจะมีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันก็ตาม

ความจริงทุกภาษาก็มี collocation รวมทั้งภาษาไทย ตัวอย่างเช่น

คำบางคำเมื่อใช้ร่วมกันแล้วสลับตำแหน่งกันไม่ได้ เช่น

Thai collocation
บ่ายสองโมงไม่ใช่ สองโมงบ่าย (บ่ายต้องนำหน้าเวลา)
ห้าโมงเย็นไม่ใช่ เย็นห้าโมง (เย็นต้องตามหลังเวลา)
หรือ ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา (ฝนตกหนัก)ไม่ใช่ ฝนตกไม่ลืมตาลืมหู

คนไทยก็ไม่มีเหตุผล หรือหลักไวยากรณ์ในเรื่องนี้ ทั้งที่บ่ายกับเย็น มีความหมายบอกช่วงเวลาของวันเหมือนกัน หรือ หูกับตาก็เป็นอวัยวะเหมือนกัน แต่สลับตำแหน่งกันไม่ได้

English collocation
It rains cats and dogs.
ประโยคนี้เป็นสำนวน (idiom) แปลว่า ฝนตกหนัก 
คำว่า cats and dogs เป็น collocation
เราไม่สามารถ เขียนเป็น dogs and cats หรือ cats and cows ได้

 
คำบางคำเมื่อใช้ร่วมกัน ความหมายก็เปลี่ยนไป เช่น

Thai collocation
หินอ่อน คือ marbleไม่ใช่ หินนุ่ม หินนิ่ม หรือ soft rock
ตัดถนน แปลว่า ทำถนนสายใหม่เพิ่มตัด แปลว่า ทำให้สั้นลง ลดลง แยกออกจากกัน

English collocation
The cloth has fast colour. (ผ้าสีไม่ตก) 
เราจะทราบกันโดยส่วนใหญ่ว่า fast แปลว่า "เร็ว" 
คำว่า stable หรือ durable ซึ่งแปลว่า "ทนทาน" น่าจะใกล้เคียงกว่า
แต่เจ้าของภาษาไม่ใช้คำว่า stable colour หรือ durable colour
ดังนั้นจึงต้องใช้คำว่า fast colour ตามเจ้าของภาษา ดังนั้นคำว่า fast colour จึงเป็น collocation

 
คำบางคำความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน แต่ใช้แทนกันไม่ได้ เช่น

Thai collocation
ย่านธุรกิจไม่ใช่ เขตธุรกิจ
เขตป่าสงวนไม่ใช่ ย่านป่าสงวน
พื้นที่สีเขียวไม่ใช่ เขต/ย่าน สีเขียว

English collocation
คำว่า strong กับ powerful มีความหมายใกล้เคียงกัน
แต่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า strong windstrong competition
และ powerful machinepowerful enginepowerful weapon
เราไม่สามารถใช้ strong machine หรือ powerful wind ได้

 

  ความสำคัญของ Collocation
 

Collocation เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ถูกละเลย ไม่ได้รับความสำคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งๆ ที่ Collocation ถูกใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ มากถึง 60-80% ดังนั้น การเน้นให้ท่องจำศัพท์เป็นคำๆ มากๆ จึงไม่ทำให้เราเรียนภาษาอังกฤษเก่งขึ้น เท่ากับการฝึกให้จดจำศัพท์เป็นกลุ่มคำ (Collocations) ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป มีไม่ถึง 4,000 คำ แต่ Collocations หรือกลุ่มคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์เหล่านั้น มีมากมายหลายหมื่น Collocations ดั้งนั้น หากเรารู้ Collocations หลายหมื่น Collocations ก็เท่ากับว่า เราสามารถแต่งประโยคที่ถูกต้องได้มากมายนับไม่ถ้วน

ข้อควรระวังที่สำคัญยิ่ง พวกเราหลายคน ชอบเขียนภาษาอังกฤษแบบแปลตรงตัวจากไทยเป็นอังกฤษ ซึ่งอาจมีการใช้ Collocation ผิด ทำให้ความหมายผิดไปด้วย ตัวอย่างเช่น

 1. เธอเป็นคนใจเย็น 
  Correct: She is cool-tempered
  Wrong: She is cold-hearted. (เธอเป็นคนใจร้าย)
 2. เขาผ่านไป
  Correct: He passed by.
  Wrong: He passed away. (เขาเสียชีวิต)
 3. เขาทานยา
  Correct : He takes medicine.
  Wrong: He takes drugs.(เขาติดยาเสพติด)
 4. บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
  Correct: The house looks east.
  Wrong: The house turns to east.
 5. เธอเป็นคนง่ายๆ
  Correct: She is easy-going.
  Wrong: She is an easy woman. (เธอเป็นผู้หญิงใจง่าย)

บทความที่เกี่ยวข้อง
2 วิธีเท่านั้น ที่ทำให้เราสามารถรู้ Collocations ได้มากๆ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้จัดให้ Collocation เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องหนึ่ง ในการเรียนภาษาอังกฤษ ของคนต่างชาติ ดังนี้

Harold E. Palmer (1877-1949)
ผู้แต่งหนังสือชื่อ "A Grammar of English Words"
Related link
http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Palmer

ได้เขียนไว้ในคำนำหน้า iii-iv ว่า 
"ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่างชาตินั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องคำศัพท์.... มีคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยประมาณ 1,000 คำ ที่ไม่เคยก่อความยุ่งยากในการใช้แก่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่กลับสร้างปัญหาให้กับนักศึกษาต่างชาติ และเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้นักศึกษาต่างชาติใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ คำศัพท์เหล่านี้ "ยาก" เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ 
    1. คำศัพท์แต่ละคำทำหน้าที่ได้มากกว่า 1 ประเภท . . .
    2. คำศัพท์แต่ละคำอาจมี Collocations ได้มากมายหลายแบบ . . ."


Della Summers 
บรรณาธิการอำนวยการของพจนานุกรม Longman Language Activator - The World's First Production Dictionary (1993, p.8)
Related link
www.dellasummersdictionaries.com

ได้กล่าวถึง Collocations ในพจนานุกรมเล่มนี้ว่า
"นักศึกษาจะแสดงความจำนงอยู่เสมอถึงความจำเป็นที่ต้องมีพจนานุกรมที่สามารถบอกพวกเขาได้ว่า ศัพท์คำใดที่ถูกต้องสำหรับข้อความนั้นๆ วลีใด หรือ Collocations ใดที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการสื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อ"


A.P. Cowie, University of Leeds

ได้เขียนไว้ในบทนำของ Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English by A.S. Hornby, Fourth Edition (1995, p. vii ) ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ Collocations ไว้ว่า "เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว ที่ Oxford University Press ได้จัดพิมพ์ Advanced Learner's Dictionary ของ A.S. Hornby ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นผลงานบุกเบิกอันโดดเด่น ที่เกิดจากการวิจัยอันละเอียดลึกซึ้งในแง่มุมต่างๆ ของการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งโครงสร้างประโยค และ Collocations อันเป็นที่รู้กันดีว่า สร้างความยากลำบากให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ"


Tom McArthur
The Oxford Companion To The English Language ปี 1992

ได้ระบุความสำคัญของ Collocations ไว้ในหน้า 231 - 232 ว่า "Collocations เป็นพื้นฐานของภาษา ที่ผู้ศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงความละเอียดอ่อนของมัน เพราะความผิดพลาดในการจัดเรียงคำในการเขียนภาษาอังกฤษ จะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญถึงความเป็นคนต่างชาติ"

 
      Top 
  
 
 2 วิธีที่ทำให้คุณรู้ Collocations ได้มากๆ
 
 

เนื่องจาก Collocations เป็นสิ่งที่ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวเหมือนไวยากรณ์ ผู้สอนภาษาอังกฤษจึงไม่สามารถสอน Collocations ได้ทั้งหมดในสถานศึกษา ดังนั้น หากคุณต้องการรู้ Collocations มากๆ จึงมีเพียง 2 วิธีเท่านั้น คือ

1. ท่องจำและฝึกฝนจนขึ้นใจ 
เพราะภาษาเป็นเรื่องของการเลียนแบบ ดังนั้นการเขียนหรือพูดให้ได้อย่างเจ้าของภาษา คุณจะต้องหัดสังเกตกลุ่มคำ ดูว่าคำใดมักใช้คู่กับคำใด รวมทั้งสังเกตวิธีการวางตำแหน่งของคำที่เจ้าของภาษาใช้ ทั้งจากการอ่านมากๆ และฟังมากๆ แล้วหมั่นฝึกฝนใช้ Collocations เหล่านั้น ด้วยการเขียนมากๆ และพูดมากๆ จนเคยชินและชำนาญ วิธีนี้หากตั้งใจจริง และอดทนในการฝึกฝน คุณจะประสบความสำเร็จแน่นอน แต่คนส่วนใหญ่มักจะท้อเสียก่อน

2. มี พจนานุกรม English By Example  เป็นคู่มือ 
พจนานุกรม English By Example   เป็นพจนานุกรม English Collocations ฉบับแรก และฉบับเดียว ของประเทศไทย ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสอ่าน เขียน พูด หรือพบเห็นตัวอย่างการใช้คำภาษาอังกฤษได้มากๆ สามารถเปิดค้นหาตัวอย่างประโยค หรือวลีที่ต้องการเขียนได้ นอกจากนี้ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เมื่อเกิดข้อสงสัย ก็สามารถค้นหาคำศัพท์ที่ถูกต้องจากพจนานุกรมฉบับนี้ได้เช่นกัน

พจนานุกรม English By Example นี้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ถูกใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน หรือคำศัพท์ที่คนไทยมักใช้ผิดจำนวน 4,663 คำ คำศัพท์แต่ละคำมีตัวอย่างการใช้คำ ในรูปของวลีหรือประโยคในสถานการณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก และมากกว่าพจนานุกรมทั่วไปหลายเท่าไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย ซึ่งตัวอย่างมากมายเหล่านี้ มีข้อดีคือ คุณไม่ต้องเปิดพจนานุกรมหลายเล่มเพื่อหาตัวอย่างที่ต้องการเขียน เมื่อใดที่คุณนึกประโยคไม่ออก คุณเพียงเปิดไปที่คำศัพท์หลักที่ต้องการเขียน แล้วค้นหาตัวอย่างในพจนานุกรมเล่มนี้คัดลอกได้เลย หากตัวอย่างเป็นวลี คุณแค่หาประธาน กริยา หรือกรรมใส่ไปก็จะได้ประโยคที่ต้องการเขียน ทำให้การแต่งประโยคเป็นเรื่องง่าย ไม่ยากอย่างที่เคยประสบ นอกจากนี้ภาษาไทยที่แปลกำกับในแต่ละตัวอย่างยังช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของตัวอย่างประโยคได้ถูกต้องอีกด้วย

1-4 of 4