Informații despre modalitatea de realizare a selecției și repartiției

posted Dec 9, 2014, 2:12 PM by Petruta Lostun   [ updated Dec 9, 2014, 4:14 PM ]

Scopul selecției:

Repartizarea pe activități a persoanelor care și-au exprimat interesul de a lua parte la mobilitățile din cadrul proiectului Training4EQuality Package (T4EQuiP).

 

Procedura urmată:

În cadrul procesului de selecție au fost respectate prevederile procedurale listate mai jos:

 

(1)  Echipa de selecție stabilită prin decizie internă este responsabilă de selectarea personalului care participă la activitățile de mobilitate.

(2)  Procesul de selecție trebuie să fie echitabil, transparent, coerent și documentat.

(3)  Profilul participanților trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite în ghidul Erasmus +.

(4)  Etapele selecției:

a)    Informarea grupului țintă

b)   Stabilirea listelor cu persoanele eligibile pentru fiecare activitate în parte (cf. criteriilor de eligibilitate enunțate în secțiunea H)

c)    Popularizare și apel de selecție organizat în termen util

d)    Elaborarea și aplicarea unui chestionar de evaluare a interesului și disponibilității persoanelor din grupul țintă de a se implica în activitățile concrete planificate

e)    Verificarea compatibilității dintre interesele de formare exprimate de potențialii beneficiari și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru fiecare activitate în parte

f)     Actualizarea listelor de beneficiari posibili pentru fiecare activitate, prin coroborarea criteriilor eligibilitate - interese individuale

g)    Analiza candidaturilor

h)    Evaluarea și stabilirea listelor de beneficiari, pentru fiecare activitate în parte, cu respectarea termenului stabilit în calendarul proiectului

i)     În cazuri de forță majoră, un beneficiar aflat în situația de a nu putea participa la activități, va fi înlocuit cu una dintre rezerve, în ordinea de pe listă

(5)  Echipa de selecție va utiliza instrumentele de evaluare / colectare a datelor puse la dispoziție de echipa de management a proiectului pentru a-i desemna pe cei 24 de beneficiari direcți ai mobilităților de formare.

(6)  Lista criteriilor de selecție:

a)    compatibilitatea candidatului cu grupul țintă al activității pentru care candidează.

b)   potențialul de multiplicare a efectelor la nivel de beneficiari, instituție, comunitate profesională.

c)    disponibilitate de implicare deplină în toate etapele activității pentru care candidează, dar și disponibilitate de a sprijini în ansamblu atingerea obiectivelor proiectului.

d)    nevoia de formare a candidatului, respectiv interes / disponibilitate pentru un anumit domeniu de formare și prioritatea instituțională a formării candidatului într-un anumit domeniu, conform rolurilor asumate de candidat în instituție

e)    nivelul de cunoaștere a limbii engleze (minim A2 sau chiar nivelul A1, dacă este posibil de dezvoltat - în condițiile de timp existente și dacă există dorința candidatului de implicare în pregătirea lingvistică intensivă).

(7)  Criterii de departajare între candidați cu punctaje egale: decizia de departajare se va lua în favoarea candidatului care acumulează cel mai mare punctaj pe următorii indicatori:

a)    contract de muncă pe perioadă nedeterminată / titular

b)   perioadă activă rămasă mai lungă,

c)    normă întreagă în instituție,

d)    persoana care a participat la un număr mai mic de formări interne și externe, în cazul căreia nevoia de formare este mai ridicată, va avea prioritate față de persoana care dispune de o formare complexă și sistematică sau a participat și anterior la formări europene.

e)    un plan individual de exploatare a rezultatelor formării mai bun.

(8)  Transparența informațională și decizională, aplicarea riguroasă a criteriilor făcute publice - vor asigura egalitatea de șanse pentru participanții la procesul de selecție.

(9)  În selecție se vor respecta principiile echității, non-discriminării.

(10)  Numai în condiții excepționale o persoană poate participa la 2 programe de formare diferite în cadrul acestui proiect, cu restricția ca cele două programe să facă parte din arii de intervenție diferite (A1 sau A2).

(11)  Instrumente de selecție ce pot fi utilizate pentru a departaja candidați cu scop indivizibil:

- chestionar de interese adecvat planului de activități și obiectivelor de formare ale proiectului.

- CV Europass - utilizat pentru analiza potențialului de multiplicare a rezultatelor, pentru identificarea și eliminarea situațiilor de dublă finanțare.

- Pașaport lingvistic Europass - utilizat pentru analiza nivelului de competență lingvistică.

- Scrisoare de intenție - utilizat pentru a analiza proiectul individual al candidatului relativ la implementarea / multiplicarea rezultatelor.

- declarația de angajament - pentru confirmarea disponibilității candidatului de a se implica în toate etapele de implementare (pregătirea pedagogică, lingvistică și culturală, mobilitate și formare, implementarea rezultatelor, elaborarea de instrumente și resurse cu efect de multiplicare, diseminare, implicarea în comunicarea din cadrul rețelelor de activitate).

- în ultimă instanță, interviu cu echipa de management a proiectului, pentru identificarea intențiilor de exploatare a rezultatelor în activitate.

(12)  Pe întreaga durată a procesului de selecție criteriul primar va fi interesul instituțional, iar distribuirea candidaților pe mobilități, precum și lista finală a participanților la fiecare mobilitate - vor fi conforme cu interesul instituțional, așa cum apare el definit în articolele (6) a-e și (7) a-d.

 

Observații și concluzii:

Articolele (7) e, (10) și (11) nu s-au aplicat, pentru că nu a fost cazul.

Art. (7) literele a – d au fost aplicate pentru a departaja candidați care aveau scop indivizibil (urmăreau să acceadă la același curs) și îndeplineau condițiile de eligibilitate.

Informațiile de natură obiectivă despre candidați au fost colectate din dosarele personale existente la secretariatul școlii.

Art. (12), respectiv (6) a-e și (7) a-d, au stat la baza stabilirii grilei de evaluare și a fixării punctajelor finale ale candidaților. Ele au constituit un temei obiectiv pentru decizie.

 

Decizii:

Comisia a decis repartiția pe activități a candidaților ținând cont, cu prioritate, de obiectivele care trebuie să fie atinse prin proiect, de grupurile țintă ale fiecărei activități în parte, de nevoile de formare instituționale și individuale.

Comisia decide publicarea rezultatelor selecției / repartiției (vezi ANEXA) la data de 09.12.2014 și stabilește ca termen limită de depunere a eventualelor contestații ziua de 12.12.2014, ora 12.00.

Comments