Månedens eSam person

Uten navn

lagt inn 27. mar. 2014, 16:11 av Hans Arthur Kielland Aanesen   [ oppdatert 27. mar. 2014, 16:23 ]


Tor Haug's introduksjon av eSam

lagt inn 21. okt. 2009, 08:58 av Hans Arthur Kielland Aanesen   [ oppdatert 27. mar. 2014, 16:40 ]

Elektronisk samarbeidsarena (eSam)
Dokumentet finnes på Google Drive(delt sky-disk) under EPR-mappen med dokumentnavet “eSam intro versjon 13”. Når dokumentet velges vises dokument-navnet i øverste venstre hjørne på dokumentets redigeringsside. Når dokumentet er valgt kan det bearbeides av flere samtidig gjennom Google-tjenesten “Hang out” som også integrerer videokonferanse med andre delings-tjenester.

Skisse til elektroniske samarbeids-, samhandlings- og kunnskapsarenaer. Disse må være dynamiske.

20.02.2014 – versjon 13, Hans, Roar og Tor

Kommentar kan også sendes til:
Dette notatet er lagt ut som en elektronisk samarbeidsarena slik at interessenter kan gi sine kommentarer direkte i notatet. Notatet vil bli avspeilet i hjemmesiden til www.eSam.no. Notatet vil i første omgang bare finnes på norsk.

www.eSam.no er registrert som et domene med EPR-forum som eier.


EPR-forum er i seg selv en samarbeidsarena hvor deltakere samarbeider om utvikling av temaer eller oppgaver som deltakerne er blitt enige om.

Formål og målgrupper
Formålet med elektronisk samarbeidsarena er å etablere et forum hvor alle aktører kan samarbeide og samhandle om en oppgave. Målgruppen er alle som oppfatter at elektroniske samarbeidsarenaer er en fornuftig måte å samarbeide på. Elektroniske samarbeidsarenaer er derfor nødvendig for å kunne realisere den norske samhandlingsreformen.
Formålet med dette notatet er å gi anvisninger for hvordan en elektronisk samarbeidsarena kan bli opprettet og anvendt. Denne delen av notatet gir retningslinjer og beskriver løsningsprinsipper for elektronisk samarbeidsarenaer.

Elektroniske samarbeidsarenaer
En elektronisk samarbeidsarena innebærer at deltakerne har tilgang til grunnlaget for å kunne samarbeide og samhandle – elektronisk.
Vi har omtalt flere elektroniske samarbeidsarenaer i dette notatet. Adressen til arenaen (det vil si nettstedets søkbare navn) er skrevet med blått første gang samarbeidsarenaen omtales. På www.tgov.no er det en oversikt over disse samarbeidsarenaene.
En av de viktigste oppgavene til EPR-forum er å fremme samarbeid gjennom elektroniske nettsteder som samarbeidsarenaer. En elektronisk samarbeidsarena forutsetter at det er valgt en elektronisk løsning som knytter samarbeidsarenaen sammen.
Elektroniske samarbeidsarenaer forutsetter at arenaen er dynamisk, fleksibel og basert på en hel-hetstenkning som er lik og felles for alle elektroniske samarbeidsarenaer. En arena vil derfor ikke bli «bøker» i ordinær forstand men en arena for kunnskap, erfaring og debatt. Arenaen er basert på nye teknologiske løsninger og en omforent åpen infrastruktur. Åpen infrastruktur betyr at arenaene må være basert på en åpen internett struktur. Denne må ikke være styrt av et leverandørbasert regime alene.
En grunnleggende forutsetning for elektroniske samarbeidsarenaer er at mange kan ha et fellesskap om den samme elektroniske samarbeidsarenaen. Dette notatet beskriver hva som menes med det.


Ny samarbeidsteknologi
Inntil nylig var det vanlig at deltakerne i et fellesskap sendte dokumenter til hverandre og kommenterte innholdet i dokumentet gjennom korrekturer og andre henvisninger i dokumentet. Gjennom Skype kunne flere deltakere utveksle synspunkter gjennom en videosamtale i et telefonmøte. Skype er bra men har sine begrensninger.
Google har utviklet en samarbeidsteknologi hvor mange kan arbeide på og kommentere det samme dokumentet samtidig og «online». Denne tjenesten finnes på Google doc og kalles vanligvis «Hangouts». Hangouts er et videokonferanse system som integrerer telefon, konferanser, kurs og videomøte med bearbeidelse av dokumenter og andre bærere av informasjon. Hangouts forutsetter at det opprettes en samarbeidsgruppe med navn på deltakerne som skal samarbeide.
Dokumenter som blir utarbeidet i Google doc må konverteres til andre formater hvis disse skal bli tilgjengelig for alle. En vanlig måte å få til en åpen løsning er at dokumentet legges ut på en hjemmeside. Dette notatet er utarbeidet i Google doc, konvertert og lagt ut på vår hjemmeside.
Vi har prøvd Hangouts i flere samarbeidssituasjoner og funnet teknologien både praktisk og tjenlig for å forbedre og effektivisere samarbeidet samtidig som teknologien opprettholder det individuelle ansvaret. Hangouts vil på mange måter revolusjonere eSam.
I tillegg til dette omfatter Hangouts nye metoder som benytter Internetts nye muligheter for sanntidsmodellering. Modelleringen skjer gjennom en overbygning som stiller krav til leverandørstyrte systemer. Kravene må forankres i internasjonal kjøreregler som er fastlagt for Internett (www.w3c.org, www.oasis-open.org, www.omg.org, etc.).

Å følge dette regelverket er helt avgjørende for at den norske samhandlingsreformen skal bli vellykket.

Den enkelte samarbeidsarena må revideres med jevne mellomrom. Dette gjelder spesielt for de faglige samarbeidsarenaene. Hvis det ikke ryddes i innholdet på samarbeidsarenaen vil denne lett fremstå som rotete og uryddig. Ryddingen kan ta utgangspunkt i statistikk over hvilke områder i arenaen som blir brukt.

De enkelte samarbeidsarenaer må være dynamiske i sin natur. En bok som arena for ny kunnskap må være dynamisk og ikke planlagt som et verk mellom to permer.

Når teknologi for elektronisk samarbeidsarenaer er valgt vil elektronisk samarbeidsarenaer knytte til seg og anvende en rekke teknologier som ofte omtales under fellesnevneren «sosiale medier». Linkedin anvendes for å knytte personer til elektronisk samarbeidsarenaer. Drop-box blir ofte brukt for å etablere biblioteker av fotografier.

Elektronisk samarbeidsarenaer vil også anvende en rekke aktuelle teknologier
Den enkelte elektronisk samarbeidsarena vil ha omfattende linker til eksisterende faglige beskrivelser. Den aktuelle elektroniske samarbeidsarenaen vil også omfatte muligheter for at interesserte kan gi sine synspunkter og kommentarer gjennom blogger.
Vi har prøvd ut flere aktuelle løsninger for elektronisk samarbeidsarenaer hvorav Google, Linkedin og Facebook er viktigst.
Elektroniske samarbeidsarenaer anvendes i to situasjoner – for å etablere et felles grunnlag for å løse en oppgave eller et prosjekt eller for å invitere publikum eller en interessegruppe til å fremme innspill og synspunkter omkring et tema. Denne form for elektroniske samarbeidsarenaer omtales ofte som sosiale media.

Vi har prøvd ut Google for å skape et felles grunnlag for å løse en oppgave eller et prosjekt. I denne sammenhengen er Google lovende, men grunnlaget må bygge på en felles modelloppfatning og struktur. Det har vist seg å være vanskelig både å etablere modellen og å få modellen akseptert som grunnlag for det etterfølgende arbeidet.

Vi har også prøvd ut Facebook som sosialt medium når spørsmålene er myntet på allmenheten. Facebook har etter hvert blitt både en standard og et begrep. «Vi har lagt ut referatet og bildene på Facebook. Interesserte kan gi sine kommentarer til både referatet og bildene» har blitt en vanlig frase. Når Facebook anvendesfor dette formålet må publikum kunne bidra til diskusjoner på Facebook.

I dette notatet vil EPR-forum gi sine anbefalinger om valg av teknologi for elektronisk samarbeidsarenaer.


Elektroniske samarbeidsarenaer kan deles inn i minst to kategorier

1. Faglige samhandling

2. Privat samhandling


1. Faglige samhandling

Både Mulighetenes omsorg og velferd og Mulighetenes jernbane er lagt ut som elektroniske samarbeidsarenaer. Gjennom arenaene kan interesserte beskrive og begrunne mulighetene. Mulighetenes omsorg og velferd vil kvantifisere behovene, tilgjengelige ressurser samt hvordan behovene kan dekkes. Tilsvarende vil mulighetenes jernbane kvantifisere hvilke behov jernbanen kan dekke og hvilke fordeler og gevinster jernbanen kan tilføre samfunnet.

Jernbane er valgt som eksempel på infrastruktur innen samferdsel. Andre samferdselsbehov kan beskrives på samme måte (veg, kraft osv.).

Begge områder har vært gjenstand for utredninger og kommentert i kronikker. Kronikkene blir stort sett glemt etter få dager. Når utredninger og kommentarer knyttes til elektroniske samarbeidsarenaene kan utredningene og kommentarene ha et «varig liv».

EPR-forum skiller mellom forskjellige typer faglige samarbeidsarenaer. Alle benytter de samme metodene for samhandling og samarbeid. I vedlegg har vi gitt en oversikt over faglige samarbeidsarenaer som EPR-forum har arbeidet med.

Når en elektroniske samarbeidsarena blir opprettet er det nødvendig at troverdige instanser påtar seg eierskap til samarbeidsarenaene.

EPR-forum vil søke etter «faddere» til samarbeid gjennom interessegrupper. Fadderne vil utgjøre et Community of Interest (CoI - et begrep som ofte blir brukt). Hvem vil være deltakere i de enkelte CoI?

I vedlegg finnes det en oversikt over faglige samarbeidsarenaer som EPR Forum er engasjert i.


2. Privat samhandling

Nettstedet BSHS – Befalsskolen for Hærens Sanitet – har en egen hjemmeside på Google http://sites.google.com/site/1958bshs/ som linkes til fra www.bshs.no. Nettstedet vil være et åpent nettsted men innholdet er neppe interessant for andre enn de som har et forhold til befalsskolen. Et annet eksempel på en privat gruppe er Tor’s “Opplevelsesreiser1957” som er lagt ut på Facebook : https://www.facebook.com/groups/469946413089331/


Dataminner er minner fra Dataforeningens og Nord data. Nettstedet vil gjengi faglige artikler og invitasjoner i tillegg til fotografier for å minnes begivenheter. Dataminner vil være et åpent nettsted på Facebook, tilgjengelig for alle.


Tors minnebok er et privat nettsted på Facebook. Tors familie og venner kan legge ut historier og fotografier på nettstedet som de vil publisere. Administratoren kan slette historier og fotografier som ikke skal bli publisert. Tors minnebok vil ha linker til Dataminner og til BSHS. Dette viser også at det er fornuftig og nødvendig at elektronisk samarbeidsarenaer må være dynamisk. Samtidig demonstrerer eksemplene hvor komplekst en elektronisk samarbeidsarena kan være.


Hans har lagt ut sin mors minnebok på et nettsted. Her har moren publisert en rekke minner og fotografier fra sin yrkeskarriere www.dogger.no.


Organisatoriske forutsetninger for elektroniske samarbeidsarenaer

Når en samarbeidsarena opprettes må den ha et enkelt og beskrivende navn – et eller flere korte navn som kan brukes for å kommunisere gjennom samarbeidsarenaen.


Linkadressene til hjemmesider og grupper gjennom Facebook og Google er tunge og lite kommunikasjonsvennlige. Vi har kommet til at det enkleste er å bruke navn fra «Domeneshop» som navn. Det er ikke nødvendig å kommunisere gjennom Domeneshop, men det blir enklest for brukerne. Det koster i underkant av 100 kroner i året å ha et nettsted registrert med navn i Domeneshop. Da vil også eierskap til navnet være forbeholdt den som har opprettet navnet i Domeneshop. Domeneshop tilbyr også gratis e-postadresser.


Hver samarbeidsarena må ha en administrator. Administrator er en person som tildeler rettigheter til å lese og skrive på nettstedet. Rettighetene kan være begrenset eller nettstedet kan være åpent for alle. Hvis den ønskede samarbeidsarenaen blir for omfattende og ustrukturert er det som oftest bedre å opprette flere arenaer.


De fleste nettsteder vil dessuten ha en redaksjonskomite.


EPR Forum har opprettet flere nettsteder. Noen av nettstedene har Forumet opprettet fordi vi har blitt bedt om det, andre fordi Forumet mener at nettstedet tar opp et behov og bør bli brukt av samfunnet. Hvordan vi skal få til dette er den store utfordringen. En gjennomgående forutsetning er at Forumet må samarbeide med organisasjoner som har en posisjon og innflytelse som gjør at de blir hørt. Løsningene for eSam er også blitt brukt i eSam som har privat karakter.


Vi ønsker å komme i kontakt med en gruppe forfattere som skal utarbeide retningslinjer for oppbygging av elektroniske samarbeidsarenaer (som gjerne kan omfatte nye medier). Det er «åpenbart» at det vil gagne forfatterskapet hvis alle kan gi bidrag til innhold i arenaen samtidig. I dette tilfellet er det også «åpenbart» at kunnskapsprosjektet må ha en eller flere administratorer. Et godt eksempel på dette er Dataminner.Hvordan etablere elektronisk samarbeidsarenaer?
Vi har etablert et rammeverk for elektronisk government. Dette finnes på www.tgov.no. Med utgangspunkt i rammeverket kan den enkelte organisasjon bygge sine egne eSam. Dette vil gjøre det mye enklere å komme i gang der government er sentralt.
Den vanlige fremgangsmåten for å etablere en elektronisk samarbeidsarena er denne: 
 • Administratoren og kjernen i vennekretsen blir enige om å etablere eSam
 • Den elektronisk samarbeidsarenaen gis navn og registreres i Domeshop
Strukturen i den elektronisk samarbeidsarenaen fastlegges. Hvert enkelt temaområde beskrives og utformes på en slik måte at de enkelte temaer kan beskrives og suppleres med fotografier og annet materiale

Vennene som har rettigheter til å skrive i angjeldende elektronisk samarbeidsarena skriver inn sine bidrag og legger inn dokumentasjon.

Vedlegg – elektronisk samhandling i forskjellige faglige interessegrupper i praksis (CoI)

EPR-forums elektroniske og faglige interessegrupper er lagt ut som egne grupper i www.eSam.no . EPR-forum har beskrevet dette på 2 hovedsider www.eprforum.no (teknologisk hovedside) og www.tgov.no (hovedside for markedsføring). Så langt er disse inndelt i følgende faglige interessegrupper (CoI - Community of Interest): 
 • EPR-eGov: Hovedområde som promoterer åpne Internettbaserte standarder for en borgersentrert offentlig sektor - som krever en omstilling til dagens teknologiske løsninger for et bærekraftig samfunn. Hele prosessen har vi kalt Forvaltnings-transformering (tGov = transformational Government, www.tgov.no) Hovedprosjektet er EPR-Public Cloud.
 • EPR-eHomeland&Security: Nasjonale og Internasjonale sikkerhetstjeester for Politi, Sykehus, Klinikker, Sikkerhetsselskaper, Brannselskaper, Redningsselskaper, Militæret. Hovedprosjektet kalles resQcom (Initiert sammen med Telenor Connect).
 • EPR-eHealth: Dette området forholder seg til alt innen både private og offentlige helsetjenester. Hovedprosjektet er ”Mulighetenes Omsorg og Velferd” som har sin egen side www.omsorgsteknologi.no. Internasjonalt har vi presentert dette som “The Future Service Model for Home & Community Healthcare”. Modellen er basert på en modelleringsteknikk som er forankret i åpne OASIS-standarder. Modellen har fått internasjonal oppmerksomhet. Vi har også etablert flere grupper på sosiale medier hvor Facebook er den viktigste. Gruppen har har nesten 100 medlemmer www.facebook.com/groups/EPRforum
 • EPR-eTransport: Dette området tar for seg samferdsel for både veier og jernbane. Jernbane er valgt som eksempel på infrastruktur innen samferdsel. Andre samferdselsbehov kan avledes fra jernbane (veg, kraft osv.). Gjennom prosjektet Mulighetenes jernbane vil alternative løsninger for samferdselsbehov bli belyst. Her er det laget egen nettside: http://sites.google.com/site/mulighetenesjernbane/

Nettstedet
Det er også laget diskusjonsgruppe på Facebook :
http://www.facebook.com/groups/352179170808/?fref=ts

Her har vi også omfattende linker til samfunnet og hva en bedre jernbane vil bety for de enkelte lokalsamfunn. Nettstedet er interessant i forbindelse med Regjerningens påståtte satsning på jernbane. 
 • EPR-eEnergy: Dette området tar for seg energimarkedet og de nye teknologier og standarder som tar for seg optimalisering av energiforbruk og energiutveksling. Hovedprosjektet her er ”The new Vehicle in Smart Grid optimization” www.vsg.no
 • EPR-eConstruction: Dette CoI-området tar for seg byggautomatisering med ”smarte bygg” og ”smarte hus” som kobler avviksbasert tjenestehåndtering ( Smart Scenario Templating) sammen med smart server teknologi. Se www.eprforum.no/category.php/eConstruction/32/
 • EPR-eFood: Dette området omhandler matproduksjon, logistikk med sporing, tilsyn og kvalitetssikring. Se www.eprforum.no/category.php/eFood/33/
 • EPR-eMarine: Tar vi for seg et områd i maritim sektor med tanke på ressursutnyttelse med tilknyttede øko-systemer
 • EPR-eShip&Offshore: Tar for seg skip- og offshore-sektoren med spesiell vekt på tilstandskontroll, ubemannede maskinromssystemer, emergency shut-down systemer mm

1-2 of 2