Workshop 3 & 4 2015 (NO)

SELVLEDELSE & TJENESTEYTING
SINT-seminar BI-Nydalen 15. april 2015 fra 9:00 - 13:00: 

Teknologistøttet selvledelse i helse og omsorg redder liv! 
Vi hadde gleden av å følge opp med halvdagsseminarer om hvordan teknologi gjennom en TJENESTEDREVET arkitektur bidrar til å bedre livskvaliteten på de personer som trenger stadig oppfølging med helse- og omsorgstjenester. Dette handler om teknologi som gjør det enklere for brukerne å styre sin egen hverdag. 

Nye teknologier og "åpne" Internett-standarder samt helt nye samkjørende infrastrukturer krever nå en fornyet HELSEPOLITIKK også i Norge !

Forebygging og Egenmestring fra mobilen eller nettbrettet (eMobile og mHealth) sørger også for egen tilstandskontroll og minner oss om å spise både tidsmessig og riktig eller ta våre medisiner til gitte tidspunkt.

Utfordringene i Helsetjenesten sammen med de nye "åpne" infrastrukturer og omstruktureringen fra gårsdagens systemstyrte løsninger til dagens innbyggerstyrte tjenesteutøving stiller helt nye krav til våre IT-systemer. 

Skal vi løse morgendagens helseutfordringer trengs det tenkes nytt basert på dagens og morgendagens teknologi og ikke på gårsdagens slik det ofte gjøres spesielt i offentlig sektor i dag. Globaliseringen gjennom Internett og den nye mobile infrastrukturen sørger for informasjonsdeling i sanntid mellom innbyggere, famile, venner, frivillige samt både private og offentlige tjenesteutøvere. Dette krever et tankeskifte som vil bli belyst gjennom våre SINT seminarer.

Det handler om selvledelse med bruk av nye teknologiske løsninger og service-standarder. Vi ser på hvordan nye teknologiske muligheter vil endre arbeidsformer og ledelse i helse- og omsorgstjenestene.

Ny teknologi i helse og omsorg handler om selvmestring for personer i alle aldre, men også endrede arbeidsmåter for helsepersonell og ledelse. 
Ny teknologi og nye anvendelser bidrar til å øke mulighetsområdet og skaper bedre livskvaliteten for de personer som trenger gjevnlig oppføling med helse- og omsorgstjenester. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WS 4: 29. april 2015:
PÅ TIDE Å BLI DIN EGEN "HELSEMINISTER"?
                               (Selvmestring / Egenmestring) 

1. Hva innebærer Brukerstyring og hvilken betydning får det?
    Geir Lahnstein, COB EPR-forum. Lektor i helseledelse (Handelshøyskolen BI)
    Link presentasjon  (Public share Dropbox PDF-format)

2. De nye mobile Helse-applikasjonene i praksis 
    (Tilstandskontroll,Forebygging og Kosthold)
     Stefan Mitchell-Lauridsen, EPR-forum og kronisk syk
     Link presentasjon (Public share Dropbox PDF-format)

3. Demonstrasjon av sanntidshåndterte Smart-servere i Helsestudioer og Omsorgsboliger
    (Samkjøring av utstyr fra et uttall leverandører)
     Hans A. Kielland Aanesen 
     Link presentasjon (Public share Dropbox PDF-format)

4. Gjenbruk av standardiserte Service-maler og hva er det ?
    (Grunnlaget for åpen integrasjon og samhandling)
     Knut Yrvin 
     Link presentasjon (Public share Dropbox PDF-format)

Debatt: Hvorledes påvirker de nye selvbetjeningsløsningene din hverdag !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WS 3: 15. april 2015: 
TEKNOLOGISTØTTET SELVLEDELSE I HELSE & OMSORG REDDER LIV !
                                                                (Selvledelse og Tjenesteyting)

          1.  Hvorledes vil den disruptive teknologien endre tjenesteutøver sin arbeidssituasjon
               Selvledelse muliggjøres ved ny teknologi.  Det betyr andre arbeidsformer og ledelse i helse- og omssorgssektoren. 
               Nytt grunnlag for organisasjons- og ledelsesfaget.
               Geir Lahnstein, COB EPR-forum. Lektor i helseledelse (Handelshøyskolen BI)
               Link presentasjon (Public share Dropbox PDF-format)

         2.  Samarbeid gjennom ett nytt "Senter for Forskningsdrevet Innovasjon"(SFI) i Helsesektoren:
             "Ceter for Connected Care"
               Linn Støme , Oslo Universitetssykehus ( Spesialrådgiver Idé-poliklinikken)  
               Link presentasjon (Public share Dropbox PDF-format)

        3.    Konkrete eksempler på hvorledes Omsorgsteknologien fungerer i praksis i norske kommuner og i Sverige
               Vitensenteret i Drammen gjennom “Arena Helse Forskning og Innovasjon” (AH-FI) presenterer omsorgsteknolog
               i praktisk bruk med selvledelse. Hvorledes integrere produkter fra mange leverandører i et selvstyrt system?
               Janne Dugstad, leder Vitensenteret HVB/Arena Helseinnovasjon (Demo: Hans A. Kielland Aanesen EPR-forum/OASIS) 
               Link presentasjon (Public share Dropbox PDF-format)

          4.  Hvorfor samhandling trenger standardisering gjennom funksjonsoverføring
               Service-standarder i omsorgs-sektoren. Hvordan standardisering er gjort av svenske standardiserings-myndigheter
               som kan kobles mot ny omsorgsteknologi med service-maler
               Knut Yrvin,  EPR-forum/Debian-EDU
               Link presentasjon (Public share Dropbox PDF-format)

         5.  Den nye Internett-baserte mobile infrastruktur -  Perspektiver og Muligheter
              Moderne informasjonsteknologi gjør at vi må lage felles kjøreregler for samvirke mellom forskjellige systemløsninger. 
              Fokus på nødvendig nasjonal infrastruktur og interoperabilitet.
              Hvorfor nødvendig med en felles nasjonal OVERBYGNING/SKYLØSNING basert på internasjonale kjøreregler på det globale Internett 
              og ikke særnorske fordyrende og systemlåste løsninger som i dag?
              Hans A. Kielland Aanesen, CEO EPR-forum (IT & Integration AS)
              Link presentasjon (Public share Dropbox PDF-format)

          6. Intro Selvmestring/Egenmestring med dagens mobile hjelpemidler
              Ny teknologi gir endrede behandlingsformer. Vi viser eksempler på selvledelse der personer i alle aldre tar bedre vare på seg selv,
              og mange har reddet livet med bruk av ny mobilteknologi
              Stefan Mitchell-Lauridsen, EPR-forum og kronisk syk
              Link presentasjon (Public share Dropbox PDF-format)

Debatt: Tjenesteinnovasjon i Helsesektoren !

Comments