tGov & Disruptive Innovation WS1: eHelse - Ledelsesparadigme i Kommunal Helsetjeneste ! (NO)

Avholdt tGov-Workshop nr 1 fra 9:00-12:30 på Handelshøyskolen BI Tirsdag den 27. august 2013.Foredragene kan sees/nedlastes nederst på denne side under DOKUMENTER !

Eksempel norskutviklet CareTech-portal:
( Science center HiBu Drammen, Norway )

YouTube-video

Eksempel norsk utviklet CareTech-portal:


Se vårt eHelse-eksempel i Selvledelse:
( ISR = Integrert Service & Rapportering)

YouTube-video tGov-Workshop nr 1
(Digitalisering av det Offentlige) 

Hvor er de nye løsningene for å fremme SAMFUNNS-økonomiske investeringer i Norge ?

         Tema:
Det nye Ledelsesparadigme i den Kommunale Helsetjenesten !

Workshopen var en oppfølging av våre foredrag på DnD-seminaret 23.-24.april: 
     "Hvorfor er IT i helsesektoren så vanskelig - og hva gjør vi med dette?"
 • tGov:eHelse en nødvendig del av en helhetlig forvaltnings-transformering (Hans A. Kielland Aanesen)
 • tGov:Tankeskifte av vårt fellesskap (Geir Lahnstein )
Åpne standarder for Samhandling i Offentlig sektor skal ikke være business og må koordineres av det offentlige selv og ikke av leverandør-regimene slik som i dag !

eHelse krever autonome(selvregulerende) samhandlende løsninger med bruk av åpne INTERNASJONALE STANDARDER fremfor særnorske løsninger!

Bruk av borgersentrert selvbetjening og ny form for selvledelse i tjenesteproduksjonen blir avgjørende. Kompetansebygging i frontlinjetjenestene krever et tankeskifte hvor borgere blir ansvarlige eiere av fellesskapet i samarbeid med familie, venner, frivillige og det offentlige. Dagens passive tjenestemottak er ikke lenger bærekraftig.

Vi vil vise hvordan modellerings-krav til moderne omsorgsteknologi vil  bidra til å skape en bedre pleie- og omsorgstjeneste i Norge. 

Internett med sine sosiale medier og informasjonstilgang direkte hos Brukerne, Pårørende elller Tjenesteutøverne skaper et paradigmeskifte mot Borgersentrerte løsninger hvor SELV-LEDELSE, SELV-DIAGNOSERING og SELV-BETJENING av mulige TJENESTER vil dominere
.

Agenda Tirsdag 27. August 2013:
eHelse 
Ledelsesparadigme i Kommunal Helsetjeneste

Hovedtemaer:

1.  Innovasjon og teknologisk utviklingsarbeid i helsetjenesten

      Foredragsholder:  Høyskolelektor Geir Lahnstein, BI

 • basistenkning innen innovasjon og entreprenørskap, noen historiske linjer 
 • videreføring av idegrunnlaget i Hagen-utvalget (NOU 2011:11)
 • myndighetenes formelle plandokumenter og strategier om innovasjon 
 • særskilte innovasjons-utfordringer i helsetjenesten

 2.  Oppdaterte erfaringer og inntrykk fra den internasjonale konferansen
      om bruk av IT i helsetjenesten, avholdt i San Francisco i juli 2013

       Foredragsholder:  Hans A. Kielland Aanesen, CEO EPR-forum (tGov)

3. eGov3 - det nye paradigmeskifte ” Cloud of Things

     Foredragsholder:  Hans A. Kielland Aanesen, CEO EPR-forum (tGov)

 • ”META/Cloud Engineering” gjennom nye metoder for kravspesifikasjon ved modellering av nasjonal informasjonsutveksling.                Dette basert  på internasjonale og reelt åpne web-standarder i en HYBRID systemarkitektur (SOA og TOA. Service Management) 
 • ”Cloud of Things” ( eDevice og eFolder modellering med OASIS CAM templater, Eksempler) 

4. Realisering av selvledelse og andre organisatoriske konsekvenser ved bruk av 

    moderne IT-verktøy

     Foredragsholder:  Høyskolelektor Geir Lahnstein, BI

 • organisasjons- og ledelsesfaget, ny teknologi og nye perspektiver 
 • selvledelse hvor it inngår som anvendt verktøy 
 • typer applikasjoner som beskriver konkret bruk i praksisfeltet 
 • pasienten og brukeren som reell eier av sine data og systemer

 5.  Konkrete presentasjoner i bruk av de nye it-tjenestene  (Demonstrasjon)

      Foredragsholder: Jonas Haavik , Arena Helseinnovasjon og CEO Vitheia AS

                -  Utrulling av nye samhandlings-løsninger i Helsesektoren      
Innspill med presentasjon av praktiske eksempler
     Funksjonsmodellering for nasjonal meldingsutveksling:(EPR-eDevice og EPR-eFolder Dictionaries)
       NIEM.gov                                                                            GS1.org

 • eHelse - eResept 
 • eHelse - EPJ Norsk Kjernejournal-modell
 • eHelse - En Fremtidsrettet Tjenestemodell for de Offentlige og Private Hjemmehjelps-tjenestene
  • EPR-eDevice Funksjonsmodellering av nettverks-enheter(utstyr) for Sensorer & Styring
  • EPR-eFolder Integrert tjenesteplanlegging og rapportering. ISR og avvikshåndtering               -                     (EPR = Electronic Process' and Routines,  ISR = Integrated Service & Reporting)
NB ! 
Offentlig Innovasjon kommer ikke fra det offentlige alene, men i nært samarbeid med BorgereFamilie&Venner, Frivillige og Helsefaglig personell i SAMARBEID med det offentlige, private næringsliv og internasjonal Internett-standardisering sammen med Universiteter og Høgskoler


US-government har nå en ny Visjon på sin Strategi: "DATA må være Digitalt åpne !" Steven VanRoekel
  Federal CIO - Whitehouse Digital Strategy Architect


 "Open Data is the new default....
  anywhere, anytime on any device, and everything should be APIs"Se også:

( Bruk av smart-telefon APPer fremfor tradisjonell medisinering ? )

UNDERLAG TIL WORKSHOP: ( Nedlastingsfiler i PDF )
DOKUMENTER:
Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Aug 27, 2013, 6:04 AM
Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Aug 27, 2013, 5:44 AM
Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Aug 27, 2013, 5:11 AM
Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Aug 27, 2013, 5:12 AM
Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Aug 27, 2013, 6:11 AM
Comments