ข่าวนักเรียน - นักศึกษา  

ภาพกิจกรรมอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน e portfolio 2561
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipP5YgNxzmwu4P4gr-8ZZumDsQ9fgrt0GJDM_5laOf_73jlcpFkoR1c0PddRcOeP9g?key=VC0wdUlua0FEMnJBN0dIM29TOVowMDlmM3FBcy1n     
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์(e-portfolio)
ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิIMG_9399


การแข่งขันกีฬาสีภายใน
ต่อต้านภัยยาเสพติดฯ
ปีการศึกษา2/2561
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

  

https://th-th.facebook.com/ElectricalRm/
http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeMain.php
https://www.pea.co.th/
http://www.nmptc.ac.th/home/
http://www.prachatalk.net/webboard/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
ผลงานอาจารย์ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร
https://sites.google.com/site/managereportfolio/thaneiyb-run