Arduino Project‎ > ‎

01. เริ่มต้นกับอาร์ดูโน

รายละเอียด และตำแหน่งสัญญาณ

อารฺดูโนที่นำมาใช้ทดสอบเป็นของบริษัท ETT จำกัด มีรายละเอียดตำแหน่งขาดังนี้


 • +5V(+Vin) เป็นขารับแหล่งจ่าย 5 โวลท์จากภายนอก
 • +VCC(+5V)  เป็นขา VCC ของคอนโทรลเลอร์ ได้รับแรงดันมาจาก +5V(+Vin) ขา 28 และ +VSUB(+5V) ของขา USB โดยมีไดโอดป้องกันการย้อนกลับของแรงดัน
 • +AREF  เป็นขาแรงดันอ้างอิงจากภายนอก สำหรับวงจร analog input  
 • RESET# เป็นสัญญาณรีเซ็ตของซีพียู  ทำงานด้วยโลจิก 0
 • Digital[0..13] เป็นสัญญาณ I/O แบบดิจิตอล  ระดับแรงดันเป็น 0 ถึง 5 โวลท์
 • Analog[0..7] เป็นสัญญาณอินพุทแบบอนาลอก  ใช้กับแรงดันได้ตั้งแต่  0 ถึง 5 โวลท์

Circuit Diagram ของ ET-EASY168 STAMP  บริษัท ETT จำกัดการติดตั้งบอร์ดอาร์ดูโนเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และการทดสอบ
 1. ติดตั้งโปรแกรม   ดาวน์โหลดโปรแกรมอาร์ดูโน จาก  http://arduino.cc/  ในเมนู Download  ซึ่งมีให้เลือกทั้ง Windows   Mac OS X  และ Linux: 32 bit64 bit  ในขณะนี้  ใช้บน Windows และเป็นเวอร์ชั่น arduino-1.0-windows.zip  นำมาขยาย (Unzip) แล้วคัดลอกทั้งโฟลดเดอร์ไปติดตั้งที่ C:\Program Files\    (สามารถติดตั้งที่ใหนก็ได้)  และเพื่อความสะดวกของการเรียกใช้ให้ทำ Short cut เอาใว้ จะได้ไม่ลืม  
 2. การติดตั้ง  USB to Serial   เมื่อต่อสายดาวน์โหลดจากบอร์ดเข้ากับพอร์ท USB  เครื่องจะถามหาไดร์เวอร์    ให้เลือกจากโฟลเดอร์  drivers ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์โปรแกรม  เช่นเมื่อติดตั้งใว้ที่ C:\Program Files\   ก็จะอยู่ที่ C:\Program Files\arduino-1.0\drivers  เมื่อติดตั้งเสร็จสามารถตรวจสอบได้จาก Device Manager เช่น
     usb driver web   http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm

 1. การเลือกพอร์ท  รันโปรแกรม Arduno ใช้เมนู Tools  เลือก Serial Port แล้วคลิกเลือกพอร์ท COM ที่ตรวจสอบได้จากข้อ 2
 2. การเลือกบอร์ด  จาก
  เมนู Tools ในโปรแกรม Arduino เลือก Board สำหรับบอร์ดที่ทดลองให้คลิกที่ Arduino Nano W/ ATMega168
 3. การกำหนด  Programmer  ให้เลือก AVRISP mkII
 4. การกำหนดโฟลเดอร์สำหรับใว้โปรแกรมที่เขียนขึ้น  ในArduino เรียกโฟลเดอร์นี้ว่า "Sketchbook" สามารถเลือกใว้ที่ใหนก็ได้  โดยใช้เมนู File เลือก Preference  
 5. การเขียนโปรแกรมใหม่   ใช้เมนู File เลือก NEW  ให้เขียนโปรแกรมตามตัวอย่างนี้  
  void setup() {                           //ส่วนฟังก์ชั่น setup ใช้ใส่คำสั่งที่ต้องการให้ทำครั้งเดียว ก่อนเริ่มทำโปรแกรม loop
       pinMode(13, OUTPUT); // กำหนดให้ขา digital 13 เป็นขาเอาท์พุท 
  }
  void loop() {                             //ทำงานต่อเนื่องไม่มีการหยุด
       digitalWrite(13, HIGH);  // ทำให้ LED ติด
       delay(500);                         // หน่วงเวลาการทำงานใว้ 500 ms
       digitalWrite(13, LOW);   // ทำให้ LED ดับ 
       delay(300);                         // หน่วงเวลาการทำงานใว้ 300 ms
  }

 6. การรันโปรแกรม  ใช้เมนู File  เลือก Upload Using Programmer หรือใช้     ขั้นตอนนี้อาร์ดูโน จะทำการแปลโปรแกรม  แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงบอร์ดทดลอง  สุดท้าย  บอร์ดทดลองก็รันโปรแกรม  ถ้าไม่ทำให้ลองกดสวิทช์รีเซ็ตของบอร์ดทดลอง
ข้อควรจำ  เนื่องจากขา Digital 0 (D0 หรือ PD0) เป็นขา RxD และ Digital 1 ( D1 หรือ PD1) เป็นขา TxD ของพอร์ทอนุกรม UART ซึ่ง Arduino ใช้เป็นพอร์ทดาวน์โหลดโปรแกรมลงชิพ AVR ดังนั้นขณะดาวน์โหลดโปรแกรมนี้  ห้ามต่อขา D0 และ D1 เข้ากับวงจรใดๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาได้จากคู่มือบอร์ดทดลอง ET-EASY168_STAMP_man.pdf ท้ายบทความนี้  หรือข้อมูลเกี่ยวกับ Arduino
วงจรทดลอง
สำหรับการทดลองแรกนี้  จะใช้เพียงบอร์ดทดลองอาร์ดูโนอย่างเดียว  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นจากภายนอก  โดยจะให้ LED ที่ D13 ติดกระพริบ  ไฟ้ฟ้า +5 โวลท์ก็ใช้จากพอร์ท USB


ความหมายของโปรแกรม  

อาร์ดูโน จัดโปรกรมเป็นฟังก์ชั่นหลายๆฟังก์ชั่น แต่หลักๆจะมี 

 • ฟังก์ชั่น setup  ใช้สำหรับกำหนดหน้าที่ของขาสัญญาณ
 • ฟังก์ชั่น loop เป็นส่วนของฟังก์ชั่น main  อาร์ดูโนจะทำงานที่ฟังก์ชั่นนี้เป็นหลัก
 • นอกจากนี้  สามารถมีฟังก์ชั่นอื่นๆได้อีก  ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อๆไป 

กำหนดขาสัญญาณ

void setup() {               

  // initialize the digital pin as an output.

  pinMode(13, OUTPUT);    

}

โปรแกรมที่ต้องการให้ทำ

void loop() {

            digitalWrite(13, HIGH);               // set the LED on

            delay(500);                               // wait for a second

            digitalWrite(13, LOW);                // set the LED off

            delay(300);                               // wait for a second

}


การทดลองที่ 2

วัตถุประสงค์ 

 1. รู้จักการใช้คำสั่งแบบ C ของ AVR ในการเขียนโปรแกรมบน Arduino
 2. รู้จักความแตกต่างของตัวแปรแบบ unsigned char  กับ char 
วงจรทดลอง


หมายเหตุ

 • ETT เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทอีทีที จำกัด : ETT Co.,Ltd.   http://www.etteam.com/


Ċ
Daddy Moon,
Feb 3, 2012, 4:36 PM
Comments