Πολιτική Απορρήτου

Η Ε.Ο.Π.Α. σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σε συμφωνία με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation) 670/2016 σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Εθνική ΑΡΧΗ (ΑΠΔΠΧ).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Η Ε.Ο.Π.Α. επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, διεύθυνσης τόπου κατοικίας, οικογενειακής κατάστασης,  τυχόν αναπηρίες. πληρωμής ετήσιας συνδρομής, email κλπ.  

Σκοπός επεξεργασίας

Τα ως άνω δεδομένα είναι απαραίτητα για :
- την έκδοση πολυτεκνικής ταυτότητας στα μέλη της,
- την έκδοση πιστοποιητικού πολυτέκνου για χρήση σε διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς (π.χ. για προσλήψεις ΑΣΕΠ),
- την ενημέρωση για θέματα που ενδιαφέρουν τους πολυτέκνους (με αποστολή 3-μηνιαίας εφημερίδας ή email σε όσους έχουν δηλώσει
  ηλεκτρονικη διεύθυνση). 
- Την πρόσκληση σε Γενικές Συνελεύσεις και ειδοποίηση για διάφορες εκδηλώσεις (βράβευση μητέρων, βράβευση αριστούχων μαθητών)
   ή/και παροχή δωρεάν προϊόντων σε δικαιούχους με προϋποθέσεις, όταν αυτά παρέχονται από κυβερνητικούς φορείς στην Οργάνωσή μας.

Ποιοι είναι οι Αποδέκτες ή/και Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας προωθούνται στην ΑΣΠΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος), προκειμένου να εγκριθεί η χορήγηση πολυτεκνικής ιδιότητας και έκδοση πολυτεκνικής ταυτότητας στα μέλη και τις οικογένειές τους (σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).

Επίσης καταχωρούνται στο μηχανογραφικό αρχείο της οργάνωσής μας και επεξεργάζονται για την έκδοση απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής, την παρακολούθηση αλλαγών της οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας, την έκδοση πιστοποιητικού πολυτέκνου από την ΑΣΠΕ, την αποστολή της εφημερίδας και ενημερωτικών emails και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις όπως:

- Βράβευση αριστούχων μαθητών 
- Βράβευση μητέρων που απέκτησαν νέο τέκνο το προηγούμενο έτος
Παροχή πρώτης σχολικής τσάντας στα πρωτάκια (τέκνα πολυτέκνων που πηγαίνουν πρώτη φορά στο σχολείο).
- Παροχή δωρεάν προϊόντων στους δικαιούχους κά.

Ειδικά για την παροχή δωρεάν προϊόντων στους δικαιούχους, οι οποίοι με αίτησή τους ζήτησαν να συμμετάσχουν στα προγράμματα του ΟΠΕΚΕΠΕ 
(Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), τα σχετικά δεδομένα αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για έγκριση και απόδοση των σχετικών κουπονιών παροχής δωρεάν προϊόντων.

Ποιος είναι ο χρόνος και ο τόπος διατήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα τηρούνται στο μηχανογραφικό αρχείο της Ε.Ο.Π.Α. για όσο χρόνο είναι εν ζωή ένας τουλάχιστον εκ των δικαιούχων πολυτέκνων γονέων και τέκνο τους και σε φακέλλους στα γραφεία της Οργάνωσής μας (Αγ. Κωννου 6, Ομόνοια Αθήνα).

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να ασκήσετε:
α) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τι είδους επεξεργασία 
υφίστανται και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, 
β) το δικαίωμα διόρθωσης πιθανών ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων, 
γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί/παρασχεθεί από σας.
δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών, 
ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε σε άλλο πολυτεκνικό σύλλογο (π.χ. σε περίπτωση μετακίνησης σε άλλη πόλη της Ελλάδος).
στ) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εφόσον αυτό δεν θίγει τη νόμιμη επεξεργασία τους.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ο.Π.Α :

  • με αποστολή e-mail στη διεύθυνση eopa.info@gmail.om
  • Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός και αν λόγω επανάληψης επιφέρουν διαχειριστικό κόστος στην Ε.Ο.Π.Α.
  • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 5233988.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σας που έχουν παρασχεθεί στην Ε.Ο.Π.Α. εκτός αυτών που είναι απόλυτα απαραίτητα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Οργάνωσής μας. Πιθανή ανάκληση της συγκατάθεσή σας όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων σας, θα έχει ως συνέπεια την απώλεια πιθανών ευεργετημάτων που απορρέουν από την πολυτεκνική σας ιδιότητα ή πιθανή αναπηρία.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
contact@dpa.gr

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με θέματα προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΟΠΑ, στο e-mail: eopa.info@gmail.com
Χρέη DPO της Ε.Ο.Π.Α. εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσής μας.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση της κίνησης και καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες. 
Δεν αποστέλουμε πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας eopa.gr σε Κοινωνικά Δίκτυα, ή λοιπές εταιρείες που ειδικεύονται σε ανάλυση κίνησης ιστοσελίδων για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. διαφήμιση). 

Τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. email, ονοματεπώνυμο κλπ) που ενδέχεται να εισάγετε στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη της Ε.Ο.Π.Α. (ενημερώσεις για πολυτεκνικά θέματα, βραβεύσεις αριστούχων, εκδηλώσεις κλπ).

Cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας (name provider-type-expiry) :

NID google.com HTTP 6 months
URL: http s://sites.google.com/site/eopanew/epikoinonia
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.

aftzc sites.google.com HTTP 6 days 
First found URL: https://sites.google.com/site/eopanew/epikoinonia
Cookie purpose description: Unclassified