Δικαιολογητικά

Για την εγγραφή στο Σύλλογο Πολυτέκνων και αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3454/7 Απρ 2006.

Θα χρειαστεί μία φωτογραφία των γονέων και μία για κάθε τέκνο άνω των 4 ετών για την πολυτεκνική ταυτότητα
Για τα έντυπα αίτησης δείτε στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕ => ΕΔΩ.
Επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 A. Γονείς που έχουν από τον ίδιο γάμο τουλάχιστον 4 τέκνα :

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 23 και 25 ετών).
 • Αστυνομικές ταυτότητες γονέων.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (θεωρημένο) ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 θεωρημένη από την εφορία ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση.
 • ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:
α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται σχετική βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

 Β. Γονείς που έχουν από διαφορετικούς γάμους τουλάχιστον 4 τέκνα :

ΧΗΡΟΙ, ΧΗΡΕΣ : εφόσον ο γονέας του α΄ γάμου έχει αποβιώσει:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών(για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 23 και 25 ετών).
 • Αστυνομική ταυτότητα γονέα.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (θεωρημένο) ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 θεωρημένη από την εφορία ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση.
 • ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ : εφόσον ο α΄ γάμος έχει λυθεί δικαστικώς:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Διαζευκτήριο.
 • Δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου.
 • Δικαστική απόφαση επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό (επικυρωμένο από δικαστήριο).
 • Πιστοποιητικό Γραμματείας του Πρωτοδικείου στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως πολυτέκνου, απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων εκ του προηγουμένου γάμου του μεταξύ αυτού/της και του/της πρώην συζύγου του/της.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του γονέα και πρώην συζύγου που να δηλώνουν ποιος έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ών του α΄γάμου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 23 και 25 ετών).
 • Αστυνομική ταυτότητα γονέα.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (θεωρημένο) ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 θεωρημένη από την εφορία ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση.
 • ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών

Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:
α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ, ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

 Γ. Γονείς που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά και ένας από τους δύο είναι ανάπηρος :

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Πιστοποιητικό της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ότι ο γονέας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 23 και 25 ετών)..
 • Αστυνομικές ταυτότητες γονέων.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (θεωρημένο) ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 θεωρημένη από την εφορία ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση.
 • ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:
α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

 Δ. Μητέρα που έχει τουλάχιστον 4 παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα :

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των παιδιών.
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις αναγνωρίσεως.
 • Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας & του πατέρα που να δηλώνουν ποιος έχει την επιμέλεια τους.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 23 και 25 ετών).
 • Αστυνομική ταυτότητα μητέρας.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (θεωρημένο) ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 θεωρημένη από την εφορία ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση.
 • ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών

Σημειώσεις: Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

 Ε. Μητέρα που έχει τουλάχιστον 3 παιδιά εκτός γάμου μη αναγνωρισμένα :

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των παιδιών.
 • Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας , που να δηλώνει ότι τα παιδιά μένουν και συντηρούνται από τη μητέρα.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 23 και 25 ετών).
 • Αστυνομική ταυτότητα μητέρας.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (θεωρημένο) ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 θεωρημένη από την εφορία ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση.
 • ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:
α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

 ΣΤ. Γονέας διαζευγμένος με 3 παιδιά, μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους :

 •  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 •  Διαζευκτήριο.
 •  Δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου.
 •  Δικαστική απόφαση επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
 •  Πιστοποιητικό Γραμματείας του Πρωτοδικείου στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει μέχρι σήμερα (δηλ. της υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως πολυτέκνου) εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων εκ του προηγουμένου γάμου του μεταξύ αυτού/της και του/της πρώην συζύγου του/της.
 • Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του/της πρώην συζύγου για τη μη καταβολή διατροφής στα τέκνα.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 23 και 25 ετών).
 • Αστυνομική ταυτότητα γονέα.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (θεωρημένο) ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 θεωρημένη από την εφορία ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση.
 • ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:
α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

 Ζ. Απορφανισθέντα τέκνα όταν είναι τουλάχιστον 2 :

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων.
 • Δικαστική απόφαση για τον ορισμό επιτρόπου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 23 και 25 ετών).
 • Αστυνομικές ταυτότητες.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (θεωρημένο) ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 θεωρημένη από την εφορία ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση.
 • ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:
α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Υποσελίδες (1): Βεβαιωση πολυτεκνίας