LEXISLACIÓN                                                                                                                                                     
 
  • DECRETO 191/2007 do 20 Setembro polo que se establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos de niveis básico e intermedio.
  • Circular 19/2007 da Dirección Xeral de F.P. e Ensinanzas Especiais sobre a organización académica e avaliación das ensinanzas de idiomas de réxime especial ao abeiro do Decreto 191/2007 do 20 de Setembro nas EEOOII para o curso 2007-2008
  • Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial.
  • Circular 5/2009 pola que se regula ó acceso  ás Escolas Oficiais de Idiomas no curso 2009_10