EOI CORUÑA -SECCIÓN CULLEREDO-


Resultado de imagen de taboleiro gif::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DISTRIBUCIÓN AULAS 
CERTIFICACIÓN DE BÁSICO día 20 xuño:

Aula 3.4 : de "Abelleira Morgade" a "Mejuto Val"
Aula 3.6 : de "Miñones Campaña" a "Vázquez Rodríguez"
Libres : Aula 3.6
TODOS DEBERÁN TRAER O SEU DNI


AUSENCIA PROFESORADO                                                  

 Profesor/a Data(s)PROBA CLASIFICACIÓN 2017                                                

A proba de clasificación (antiga proba de nivel) está pensada para o alumnado que se quere matricular nos estudos oficiais da EOI e xa ten coñecementos previos. A proba de clasificación diagnostica o seu nivel de acceso, de tal xeito que se poden comenzar os estudos por un curso superior ao primeiro.

 CONSIDERACIÓNS PREVIAS

 Se está considerando presentarse á proba de clasificación debe saber que:

 • a proba de clasificación non certifica un nivel de lingua, senón que estritamente fixa o nivel de acceso en caso de quererse matricular nos estudos da EOI na modalidade oficial
 • a proba de clasificación non outorga automaticamente unha praza: o alumnado deberá optar ás prazas na EOI mediante o procedemento de preinscrición
 • non poderán facer a proba de clasificación os alumnos matriculados no mesmo idioma nos dous anos académicos inmediatamente anteriores
 • a proba daralle acceso a un curso concreto e só a ese curso; isto quere decir que non poderá matricularse nun curso inferior ou superior ao que indique a proba
 • a proba terá validez para matricularse na modalidade oficial neste curso e no seguinte
 • se a proba lle dese acceso a un nivel xa cursado e/ou superado anteriormente, a proba quedará sen efecto
 • para acceder aos estudos das EOIs, incluso a través da proba de clasificación, deberá cumprir os requisitos de idade das EOIs (16 anos cumplidos no ano natural de comezo dos estudos se o idioma é o mesmo que o cursado na ESO como primeira lingua estranxeira; 14 anos se é un idioma diferente)

 PRAZO DE INSCRICIÓN NA PROBA DE CLASIFICACIÓN

A inscrición na proba de clasificación ten lugar entre o 15 e o 30 de maio.

 Faise na Secretaría da EOI Coruña indicando que a proba a quere realizar na Sección de Culleredo.

IMPORTE DA PROBA DE CLASIFICACIÓN

A taxa para inscribirse nesta proba é de 17 € por idioma. Hai exencións para familias numerosas, alumnado con minusvalía e similares. Aquí pode consultar información detallada sobre as taxas.

O impreso para o pago pódese recoller na conserxería da EOI Coruña. 

 PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN NAS PROBAS

Para formalizar a súa inscrición nas probas de clasificación deberá:

 1. Descargar o  formulario de inscrición e cumprimentalo; deberá cubrir un impreso por cada idioma ao que se presente.
 2. Pagar a taxa correspondente.
 3. Presentar na secretaría da EOI, dentro do prazo establecido, a seguinte documentación: 
 • o/s formulario/s de inscrición debidamente cumprimentado/s
 • unha copia do seu documento de identidade (xunto co orixinal)
 • e o resgardo do pago da taxa (consulte  aquí o horario da secretaría).
DATA DA PROBA: INGLÉS 15 DE XUÑO ás 17:00 parte escrita Sección Culleredo aula 2.7 . Parte Oral:  consultar convocatoria o día do escrito.


             HORARIOS GRUPOS CULLEREDO

 • DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS POR AULAS  Aquí


NA SECCIÓN DE CULLEREDO NON HAI SECRETARÍA POLO QUE A INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TERÁN QUE CONSULTALA NA ESCOLA DA CORUÑA.  AINDA QUE CHAMEN AQUÍ POR TELÉFONO FORA DO HORARIO de XEFATURA, O PERSOAL DE CONSERXARÍA NON  TEN INFORMACIÓN.

XEFATURA DE ESTUDOS

                                                   SECRETARÍA
................................................................................... 

ESTA PÁXINA PODE CONTER ERROS.COMPROBADE SEMPRE O SEU CONTIDO
             
 
   
 

 


 
    Actividades   


         Estamos en  
           Facebook
        rexístrate e poderás seguirnos.