wWw.about.me/viet

Sau đây là 1 vài thông tin về bản thân mình:
Họ và tên: Tạ Quốc Việt
Nickname: Envil/Envil_Vlien
Mail: mynameisenvil@gmail.com
Yahoo: mynameisenvil@yahoo.com
Skype: Envil_Vlien
Paltalk: Envil_Vlien
Facebook: mynameisenvil
Homepage: http://www.about.me/viet