แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN-OK


            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขต ดังต่อไปนี้

 
 

            จัดตั้งอยู่ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
             ประกอบด้วย 4 คณะ กับ 1 สถาบัน ดังนี้


        คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        คณะสัตวแพทยศาสตร์
        สถาบันเทคโนโลยีการบิน


              จัดตั้งอยู่ที่ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
                ประกอบด้วย 2 คณะ  ดังนี้


        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
        คณะเทคโนโลยีสังคม

           จัดตั้งอยู่ที่ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
               ประกอบด้วย 2 คณะ  ดังนี้


        คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        คณะศิลปศาสตร์
               จัดตั้งอยู่ที่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
               ประกอบด้วย 1 คณะ  ดังนี้


        คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


Comments