ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตและที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มี 4 วิทยาเขต


ส่วนกลาง(บางพระ) 43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110 
  โทรศัพท์ 038-358137 ต่อ 8104, 8105 หรือ 081-9821881 
  โทรสาร 038-342493 
  Website :  http://www.rmutto.ac.th
 
วิทยาเขตจันทบุรี  131  ม.5  ถนนบำราศนราดูร  ตำบลพลวง  กิ่งอำเภอเขาคิชฌากูฏ จังหวัดจันทบุรี  22210
  โทรศัพท์  039-307001-4
  โทรสาร  039-307268
  Website :  http://www.chan.rmutto.ac.th
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  122/41  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์  02-6922360-4
  โทรสาร  02-2773693
  Website :  http://www.cpc.rmutto.ac.th
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย  255  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 13300
  โทรศัพท์  02-2527029
  โทรสาร  02-2527580
  Website :  http://www.uthen.rmutto.ac.th
 

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-1621248044815594/timeline/?__mref=message_bubble