รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบทดแทนผู้สละสิทธิ์1


รายชื่อแยกตามสาขาวิชา
ส่วนกลาง(วิทยาเขตบางพระ)
        คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        คณะสัตวแพทยศาสตร์
        สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
        คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงภูวนาถ
        คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Comments