ระเบียบการเก็บเงินระดับปริญญาตรี


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2556

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!                    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2557

                                          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! 

                     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557

                                          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!
Comments