ปวส. รอบ 1

https://drive.google.com/open?id=1tRnocLmkGGNjqre0uFPWv4C63dx9jFuf

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปวส. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดประกาศ >>คลิก<<

ยืนยันสิทธ์ผ่านเว็บไซต์ ระหว่าง 7 - 18 มกราคม 2562 >>คลิก<<

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่คณะที่สมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
                          
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th หรือ https://site.google.com/site/entryrmutto/ ระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2562 >>คลิก<<
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคาน์เตอร์เซอวิส ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th หรือ https://site.google.com/site/entryrmutto/

==================================================================================================================

https://drive.google.com/open?id=1qFIkEIp8qNh1aVbROABc7ukurC1vVSif

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ ปวส. รอบ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>คลิก<<
กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ >>คลิก<<

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่คณะที่สมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
                          
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
Comments