คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร


มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้


หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
    - สาขาวิชาพืชศาสตร์
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    - สาขาวิชาประมง
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ)
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
Comments