คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
    - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
    - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)
    - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล


Comments