หน้าแรก

 
ประกาศระดับปริญญาตรี


การชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบใหม่ TCAS 
ประจำปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzckhnUmFta2FUX1U
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
รอบ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ครั้งที่ 1/1

       ** ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วุฒิ ม.6 , ปวช.       >> คลิก <<
       ** ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วุฒิ ปวส.                >> คลิก <<           

  ===============================================================================================================


ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ Clearing house (เฉพาะวุฒิ ม.6 เท่านั้น)

       ** ขั้นตอนการรับรหัสผ่าน 6 หลัก                                        >> คลิก <<
       ** รับรหัสผ่าน                                                                      >> คลิก <<
       ** ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในเว็บไซต์ของ ทปอ.                    >> คลิก <<
       ** ยืนยันสิทธิ์ Clearing house (ระบบเปิดวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560)       >> คลิก <<

  ===============================================================================================================รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 
ปีการศึกษา 2561 

รอบ 2 การรับแบบโควตา
   
รายละเอียด Download เอกสาร
วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. , ปวส.
 1. ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVkpEakhOY0k2aXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzZkJYc1J4SjdfREU/view?usp=sharing
 2. ปฏิทินการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVGZvMHYydXVUU1k/view?usp=sharing
 3. คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1CZDa55MBvy3Sd3m8a5cnzYt_cuIXbrOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w7rGbiR_mao8yeg3bo8anbRZF3JvlrBw/view?usp=sharing

 4. ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ระบบรับสมัครออนไลน์


รอบ 1/1 Portfolio
   
รายละเอียด Download เอกสาร
วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. , ปวส.
 1. ประกาศรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVkpEakhOY0k2aXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzZkJYc1J4SjdfREU/view?usp=sharing
 2. ปฏิทินการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVGZvMHYydXVUU1k/view?usp=sharing
 3. คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzcnF3R1dEOHpkQ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzb04xd2UwUDhxUGM/view?usp=sharing

 4. ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ปิดรับสมัครประกาศระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัคร


 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
    ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzXzhYUW85Q3hrVTgคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  • ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzQVdrY0VCakpUVk0