หน้าแรก

 
ประกาศระดับปริญญาตรีรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 
ปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
   
รายละเอียด Download เอกสาร
วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. , ปวส.
 1. ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1BlilsH7ifzR8BTAfrS5_lqnpAg8tJy8Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14lR-jR9-RnJkxykr55d0mGFMmY-K5SPP/view?usp=sharing
 2. ปฏิทินการรับสมัคร https://drive.google.com/open?id=1PA3ZFWUJuIORwyyjkbMTOavVLhHQ-aq8  https://drive.google.com/file/d/1h0-o73dDfLHhi9e-SWMCyV3LRNQDWgap/view?usp=sharing
 3. คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1_-gFwZrYesqw1VBjA64nn2d3cH72jWWh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-K7PaFT5n31RVq4djcSj-pPoj0Ircl-/view?usp=sharing

 4. ระบบสมัครเรียนออนไลน์
    
 9-19 พ.ค. 2561
 http://app.cupt.net/tcas/round3.php
 23 เม.ย.-18 พ.ค. 2561
 ระบบรับสมัครออนไลน์===============================================================================================================

การชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบใหม่ TCAS 
ประจำปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzckhnUmFta2FUX1U

ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา


รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   
รายละเอียด Download เอกสาร
 1. ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1DayG62EqjxTOrltOAUjZxi6nsU6Nk7Rv/view?usp=sharing
 
 2. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทhttps://drive.google.com/file/d/1CrvxvT2sbryHYAQ2LgzixgMGFm3A0cuu/view?usp=sharing
 
 3. ระบบสมัครเรียนออนไลน์
          สมัครทางอินเตอร์เน็ต 5 เม.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61      
          สมัครด้วยตนเอง
 5 เม.ย. 61 - 6 ก.ค. 61


ระบบรับสมัครออนไลน์