หน้าแรก

 
ประกาศระดับปริญญาตรี


การชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบใหม่ TCAS 
ประจำปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzckhnUmFta2FUX1U

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ปีการศึกษา 2561
 
รอบ 1/1 Portfolio
คณะ ตรวจสอบรายชื่อ
วุฒิ ม.6 , ปวช. วุฒิ  ปวส.
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก https://drive.google.com/file/d/10GSKzmUX4g2g8Mvnr_RDjXxntR4GCt8H/view?usp=sharing
 1. เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ https://drive.google.com/file/d/1ZG_t76Le3HhYoTzgZzB-T5fVeba8-TMW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1To_pvNsA1jzriud4oZCyHGDgVo5wBcaB/view?usp=sharing
 2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/1s7ymNzK65zPx_atnN3d9wZnoJr5sntd6/view?usp=sharing
 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://drive.google.com/file/d/1-05ulogtrE_GIxdfmAjzNvAUhbdbKOrz/view?usp=sharing

 4. สถาบันเทคโนโลยีการบิน
https://drive.google.com/file/d/1q-a5jrkGAUoWlOIk0nzzYxaPutDuv-gh/view?usp=sharing

 5. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://drive.google.com/file/d/1Ih5KIROqBEg6DKOwUziO5QxUrlt9wzzw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-W9W4W_1wisAgYkY3rMoZxiSbsM_XZ-2/view?usp=sharing

 6. เทคโนโลยีสังคม
https://drive.google.com/file/d/1NzKIAauMhXkAXiVTsQ18fChi83RXsuQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAPYXUowIWOLOp5VrGkSa2Us47lq-LdO/view?usp=sharing

 7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
https://drive.google.com/file/d/1-05ulogtrE_GIxdfmAjzNvAUhbdbKOrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qhQdVGdvgJxNN6qANyUtFuMLJ-u32xVf/view?usp=sharing

 8. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/file/d/1-05ulogtrE_GIxdfmAjzNvAUhbdbKOrz/view?usp=sharing
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 
ปีการศึกษา 2561 

รอบ 2 การรับแบบโควตา
   
รายละเอียด Download เอกสาร
วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. , ปวส.
 1. ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVkpEakhOY0k2aXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzZkJYc1J4SjdfREU/view?usp=sharing
 2. ปฏิทินการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVGZvMHYydXVUU1k/view?usp=sharing
 3. คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1CZDa55MBvy3Sd3m8a5cnzYt_cuIXbrOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w7rGbiR_mao8yeg3bo8anbRZF3JvlrBw/view?usp=sharing

 4. ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ระบบรับสมัครออนไลน์


รอบ 1/1 Portfolio
   
รายละเอียด Download เอกสาร
วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. , ปวส.
 1. ประกาศรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVkpEakhOY0k2aXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzZkJYc1J4SjdfREU/view?usp=sharing
 2. ปฏิทินการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVGZvMHYydXVUU1k/view?usp=sharing
 3. คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzcnF3R1dEOHpkQ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzb04xd2UwUDhxUGM/view?usp=sharing

 4. ระบบสมัครเรียนออนไลน์
ระบบรับสมัครออนไลน์ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัคร


 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
    ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzXzhYUW85Q3hrVTgคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  • ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzQVdrY0VCakpUVk0