หน้าแรก

 
ประกาศระดับปริญญาตรี


การชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบใหม่ TCAS 
ประจำปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzckhnUmFta2FUX1U
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
รอบ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 
ครั้งที่ 1/2 สอบสัมภาษณ์

        ** ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วุฒิ ม.6 , ปวช.    >> คลิก <<
        ** ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วุฒิ ปวส.             >> คลิก <<
                       
  ===============================================================================================================

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ Clearing house (เฉพาะวุฒิ ม.6 เท่านั้น)

        ** ขั้นตอนการรับรหัสผ่าน 6 หลัก                            >> คลิก <<
        ** รับรหัสผ่าน                                                          >> คลิก <<
        ** ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในเว็บไซต์ของ ทปอ.        >> คลิก <<
        ** ยืนยันสิทธิ์ Clearing house (ระบบเปิดวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561)     >> คลิก <<


===============================================================================================================


รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 
ปีการศึกษา 2561 

รอบ 2 การรับแบบโควตา
   
รายละเอียด Download เอกสาร
วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. , ปวส.
 1. ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVkpEakhOY0k2aXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzZkJYc1J4SjdfREU/view?usp=sharing
 2. ปฏิทินการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVGZvMHYydXVUU1k/view?usp=sharing
 3. คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1WDkwAnXvXXD467Nsn-2tSLaUrib5-Ev8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIwhGtDQfyqelazOa_qmJC1zkKqXj4mi/view?usp=sharing

 4. ระบบสมัครเรียนออนไลน์
        สมัครด้วยตนเอง 6 พ.ย. 60 - 16 มี.ค. 61
        สมัครทางอินเตอร์เน็ต 6 พ.ย. 60 - 9 มี.ค. 61

ระบบรับสมัครออนไลน์

ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา


 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
    ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/file/d/1aIUworPYoO-4-0VQNWJFYkpztqziEOp6/view?usp=sharing