เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนม.4

 
 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เรื่อง  รับนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2555

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เปิดรับสมัครนักเรียนและทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2555  รวมทั้งสิ้น  120  คน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.      นักเรียนที่มี ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED)    จำนวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น  40  คน  

          1.1  กลุ่มนักเรียนทั่วไป จำนวน 40 คน

1.2 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554            จากโรงเรียนต่าง ๆ  และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 ม.2 ในรายวิชาิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3.00  ขึ้นไป

          1.3 สอบวัดความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 100 คะแนน คณิตศาสตร์  100 คะแนนภาษาอังกฤษ 50 คะแนน  ภาษาไทยและสังคมศึกษา 50 คะแนน รวม 300 คะแนน  และนักเรียนจะต้องได้คะแนนในการสอบในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 

  2. นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการ MSU-TEST

          2.1.รับนักเรียนที่มีผลการสอบโครงการ MSU-TEST ครั้งที่ 3  ประจำปี 2554  ใน 10 ลำดับแรกโดยเรียงตามลำดับคะแนน ที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับจำนวน 8 คน ในสายการเรียนวิทยาศาสตร์ ( หมายเหตุ หากนักเรียนต้องการเข้าโครงการ SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED ให้ดำเนินการสมัครสอบและต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ในข้อ 1.)

 

       3. นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH  GIFTED) 

จำนวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น  40  คน

3.1  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

  จากโรงเรียนต่าง ๆ และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 ม.2 ในวิชาภาษาอังกฤษ  3.00  ขึ้นไป

          3.2  สอบวัดความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ  100 คะแนน ภาษาไทย 50 คะแนน สังคมศึกษา 50 คะแนน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 50 คะแนน รวม 250 คะแนน และนักเรียนจะต้องได้คะแนนในการสอบในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

          3.3  นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

4. นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ ภาษา ในโครงการ MSU-TEST

          4.1.รับนักเรียนที่มีผลการสอบโครงการ MSU-TEST ครั้งที่ 3  ประจำปี 2554  ใน 10 ลำดับแรกโดยเรียงตามลำดับคะแนน ที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับจำนวน 2 คน ในสายการศิลป์ ภาษา ( หมายเหตุ หากนักเรียนต้องการเข้าโครงการ ENGLISH  GIFTED ให้ดำเนินการสมัครสอบและต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ในข้อ 3.)

    5.    นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษทางดนตรี ในโครงการเตรียมอุดมดนตรี

จำนวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น  40  คน   

5.1  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 จากโรงเรียนต่าง ๆ และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 ม.2   2.00  ขึ้นไป

          5.2  สอบวัดความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี  100 คะแนน  ทดสอบความสมารถทางด้าน ภาษาไทย 50 คะแนน และสังคมศึกษา 50 คะแนน รวม 200 คะแนน 

5.3 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการเตรียมอุดมดนตรี

 ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้รายละ 50,000 บาท

 

          หมายเหตุ  รายละเอียดอื่นๆ  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงกับผู้อำนวยการโรงเรียน      ผศ.จินตนา จิตต์จำนง  เบอร์โทรศัพท์ ที่ทำงาน 043-754636 เบอร์มือถือ 089-4221529 หรือ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์วุฒิศักดิ์ บุญแน่น 085-7488191

 

หลักฐานการสมัคร

          1.   บัตรลงทะเบียนทดสอบขั้นพื้นฐาน

          2.   รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายที่ติดต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับที่ติดในบัตรเข้าห้องสอบ)

3.  ใบรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

โดยระบุผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน

ที่สมัครทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

4. ใบรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

โดยระบุผลการเรียนเฉลี่ยวิชา

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่สมัครทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ

 

รายละเอียดการรับสมัครและวันรับสมัคร

          1.  จำหน่ายเอกสารแนะนำโรงเรียน ราคา 300 บาท ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ ทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  15  ธ.ค. 54 15 ม.ค. 55

            โดยสั่งจ่ายค่าเอกสารแนะนำโรงเรียนเป็นตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ

          สั่งจ่ายในนาม นางวรุณกาญจน์ วริศเศรษฐ์ชาญ

          ฝ่ายการเงินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ตำบลขามเรียง   อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150

          (ธนาณัติสั่งจ่าย  ปณ.โนนศรีสวัสดิ์  จ.มหาสารคาม   44001)

   

          2.  รับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 9 15 ม.ค. 55  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ห้อง IT  ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ฝ่ายมัธยม)  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

          9-15 มกราคม 2555     - รับสมัคร ณ  ห้อง IT  ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม1

          20  มกราคม  2555      -  ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ หน้าอาคารเรียนมัธยม 1และ  เว็บไซต์ http://www.satit.msu.ac.th/

          29  มกราคม  2555      -  สอบคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้น ม. 4

          10  กุมภาพันธ์ 2555     -  ประกาศผลสอบ ม.4   หน้าอาคารเรียนมัธยม 1

และทางเว็บไซต์ http://www.satit.msu.ac.th/

13–15 กุมภาพันธ์ 2555 -  รายงานตัว ชำระค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่าอาหารและค่าหอพัก (หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา

  ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์) ณ ห้องประชุม อาคารมัธยม 2

16 กุมภาพันธ์ 2555    ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มสำรอง ที่มีสิทธิ์รายงานตัว

20 กุมภาพันธ์ 2555      นักเรียนกลุ่มสำรอง รายงานตัวชำระค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าอาหารและค่าหอพัก(หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์) ณ ห้องประชุม อาคารมัธยม 2

20–24 กุมภาพันธ์  2555 -  รับนักเรียนกลุ่มอุปการคุณที่แจ้งความจำนงไว้แล้ว  ที่ห้องอาคารอำนวยการ (พิจารณาตามคะแนนผลการสอบและตามลำดับ

                               การแจ้งความจำนง)  รายงานตัวชำระค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ค่าอาหารและค่าหอพัก ณ ห้องประชุม อาคารมัธยม 2

27  กุมภาพันธ์  2555    -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปี 2555  

หน้าอาคารเรียน มัธยม 1 และทางเว็บไซต์ http://www.satit.msu.ac.th/

 

 

หมายเหตุ        1.    นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถ้าเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างอำเภอ

และต่างจังหวัดหรือ

       นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ได้พักอยู่กับ

บิดาและมารดาจะต้องเข้าพักในหอพักที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น

2.      นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED และ ENGLISH  GIFTED จะต้องชำระเงินเพิ่มภาคเรียนละ 5,000 บาท เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม

3.      นักเรียนที่สมัครโครงการเตรียมอุดมดนตรี

 ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายละ 50,000 บาท

 

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 ประกาศ    วันที่        พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 
                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  จิตต์จำนง)

                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)       

Comments