ลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาต

คำชี้แจง

  • หน้าเว็บไม่ได้เป็นรายชื่อโดยทางการ
  • ไม่ได้แสดงศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงทุกคน แสดงแต่บุคคลที่
    • มีหน้าเว็บที่วิกิพีเดีย
    • สามารถตรวจสอบข้อมูลปริญญาที่แน่นอนได้
  • ลำดับของรายนามเรียงตามปีปริญญาและชื่อแรก
  • ลิงก์โดยมากแสดงรายละเอียดจากหน้าเว็บของวิกิพีเดีย
  • ภาพในเว็บเพจไม่มีลิขสิทธิ์หรือใช้ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์  ภาพที่ใช้ตามสัญญาอนุญาตสามารถคลิกลิงก์ตามไปดูที่มาได้
  • สัญลักษณ์ » แสดงว่าไม่มีภาพที่ใช้ได้โดยเสรี แต่สามารถคลิกลิงก์ตามไปดูภาพได้

รายนาม

ภาพ นาม พ.ศ.: ปริญญา (คณะ/สาขา) ตำแหน่งหรือผลงานที่สำคัญ
รูป ร.อ. ศ. ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ (เสียชีวิตแล้ว) 2481: วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์)
» ดร. พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 2497:  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
» ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (เสียชีวิตแล้ว) 2498: สถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต
» ดร. เชาวน์ ณศีลวันต์ 2499: วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
» พล.อ.อ. สิทธิ เศวตศิลา 2499: วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (โลหะวิทยา)
» นายสวัสดิ์ วัฒนายากร (เสียชีวิตแล้ว) 2501: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
รูป ดร. สาวิตต์ โพธิวิหค 2510: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
» ดร. โอฬาร ไชยประวัติ 2513: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
» พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 2515: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
รูป พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช 2516: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
รูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2516: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
รูป ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 2517: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
» นายมติ ตั้งพานิช 2517: สถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต ราชบัณฑิตด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
» ดร. คุณหญิง มธุรส รุจิรวัฒน์ 2518: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Nutrition & Food Science)
» ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ 2518: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) กรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหสวรรษ
» นายชาติศิริ โสภณพนิช 2527: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและการบริหาร) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
» ดร. เจน ชาญณรงค์ 2539: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ผู้อำนวยการใหญ่สายการบินนกมินิ
รูป ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล 2540: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
» คุณพลอยไพลิน เจนเซน 2550: การบริหารมหาบัณฑิต (MBA)

cc-by-sa