Stadgar

 

STADGAR FÖR ENSLÖVS SAMHÄLLSFÖRENING

1.      NAMN
Föreningens namn skall vara Enslövs Samhällsförening

2.      VERKSAMHETSOMRÅDE OCH SYFTE
Föreningen skall inom Enslövs församlings gränser med de största orterna Åled och Sennan, vara ett gemensamt organ (paraplyorganisation) för föreningar, organisationer och företagare med syfte att tillvarata gemensamma intressen såsom att:

a.      Aktivt delta i samhällsplanering med synpunkter, granskning och yttrande över såväl fysiska som ekonomiska planer.

b.      Lämna förslag till och synpunkter på kommunal och statlig service.

c.      Bidra till marknadsföring av verksamhetsområdets samhällen som utvecklingsbara orter

d.      Fungera som kontakt och informationsorgan för verksamhetsområdets invånare mot kommun och andra myndigheter.

e.      Arbeta för att bli ett erkänt remissorgan vad gäller frågor som berör verksamhetsområdet.

f.        På olika sätt stödja och hjälpa föreningslivet.

g.      Medverka till samordning mellan medlemmarna samt att genom samverkan med föreningar, organisationer och företag ordna gemensamma arrangemang för invånarnas trivsel.

h.      Genom egna utredningar och arbetsgrupper i samarbete med berörda ta fram förslag till olika utvecklingsprojekt för samhällsutveckling, rekreation och trivsel.

i.        Medverka till att verksamhetsområdets invånare får information


Samhällsföreningen skall vara opolitisk i den meningen att den inte vid något tillfälle företräder politiskt parti eller politisk organisation. Föreningen arbetar för områdets och samhällenas gemensamma utveckling och företräder inte specifikt enskild medlems intressen.

 

3.      MEDLEMMAR
Medlemmar i samhällsföreningen är föreningar, organisationer och företag med verksamhet inom samhällsföreningens verksamhetsområde
Enskilda personer kan vara s.k. stödmedlemmar.

Medlem som inte följer eller som motverkar föreningens syfte och stadgar kan uteslutas eller vägras tillträde. Fråga om uteslutning prövas på föreningsmöte.

4.      RÖSTNING
Vid samhällsföreningens föreningsmöten äger varje betalande medlem (förening, organisation och företag) rätt att ha 2 röstberättigade representanter.
Röstning får inte ske genom fullmakt.
Röstning sker öppet. Sluten omröstning kan genomföras om någon närvarande medlem begär det.
Alla frågor utom fråga om föreningens upplösning avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Övriga på föreningsmöte närvarande har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt


5.      FÖRENINGSMÖTEN
-
Samhällsföreningens föreningsmöten är öppna för alla boende och/eller verksamma inom verksamhetsområdet.
- Till föreningsmöten kallas medlemmar (förening, organisation och företag) genom särskild kallelse per brev eller e-post.
Dessutom utlyses mötet t.ex. på hemsida, genom notis i dagspressen och/eller genom anslag.
- Kallelse och utlysning skall ske senast tre veckor före mötet.
- Motioner och andra ärende som avses tas upp vid års- eller annat föreningsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före mötet.
- Till mötet hörande handlingar hålls tillgängliga på sätt som anges i kallelsen/inbjudan

Årsmöte
Årsmötet är samhällsföreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas varje år före utgången av april månad.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.   Mötets öppnande
2.   Årsmötets behöriga utlysande
3.   Godkännande av dagordning
4.   Upprop och fastställande av röstlängd
5.   Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för
      mötet
6.   Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
7.   Behandling av ekonomisk berättelse
8.   Revisionsberättelse
9.   Fråga om ansvarsfrihet
10. Bestämmande av antal styrelseledamöter
11. Val av ordförande i föreningen tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
12. Val av hälften av styrelseledamöterna för en tid av två år
13. Val av två revisorer med personliga suppleanter för en tid av 1 år.
14. Val av valberedning och sammankallande
15. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
16. Ärenden och motioner, som väckts stadgeenligt
17. Riktlinjer för verksamheten under det kommande verksamhetsår
     (verksamhetsplan).
18. Fastställande av årsavgift
19  Mötet avslutas

Övriga föreningsmöten
Utöver årsmötet skall minst ett föreningsmöte hållas under året för uppföljning av verksamheten och komplettering av riktlinjerna för verksamheten.
Styrelsen eller medlem kan också påkalla extra föreningsmöte om särskilda omständigheter föranleder det

6.      STYRELSEN
Styrelsen, som är föreningens verkställande organ, skall bestå av ordförande plus 6 eller 8 ordinarie ledamöter.  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år, övriga ledamöter väljs på två år. (Vid föreningens första årsmöte väljs halva styrelsen på 1 år och halva på 2 år)

Om ansvarsfrihet inte beviljas styrelsen skall denna avgå i sin helhet och nyval ske.
Styrelsens arbetsordning
- Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller efter framställan av minst 2 ledamöter.

- Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

- Protokoll skall föras vid styrelsemöte. Minst skall framgå fattade beslut och vid ev. votering med vilket röstetal beslutet fattats samt eventuella reservationer.

- Styrelsen har rätt att till sig adjungera enskild person eller grupp för särskild funktion eller utredning i en viss fråga.
Beslut skall dock tas av styrelsen eller den ledamot styrelsen utsett härtill.

- Beslut tagna på annat sätt än vid styrelsemöte konfirmeras vid nästkommande
styrelsemöte eller genom att handlingar påtecknas av den ledamot styrelsen utsett att fatta beslut.
I ärenden som inte innefattar beslut undertecknar den som handlagt utredningen.

- Föreningens firma tecknas av minst två styrelseledamöter i förening. Dock kan disposition av föreningens ekonomiska tillgångar (kassa/bank) hanteras av kassören ensam om styrelsen så bestämmer.

- Med beaktande av vad som sägs i dess stadgar utser styrelsen inom sig de olika funktioner som från tid till annan behövs. (konstituering).
 

7.      MEDLEMSAVGIFT/FINANSIERING
- Medlemsavgiften fastställs av årsmötet på underlag av styrelsens förslag. Medlemsavgiften erläggs senast en månad efter årsmöte.
- Enskilda stödmedlemmars bidrag, som till sin storlek är valfritt, kan betalas när som helst
- Föreningens verksamhet skall i övrigt finansieras med bidrag och ev. överskott  från aktiviteterna.

8.      VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår.

9.      REVISION
För granskning av föreningens förvaltning väljer årsmötet två revisorer jämte personliga suppleanter. Det är revisorernas uppgift att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt att till årsmötet avge revisionsberättelse.

10. STADGEÄNDRING
Ändring av eller tillägg till stadgarna får endast ske genom beslut på två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum och där det ena mötet är årsmöte.

11. UPPLÖSNING
För att var giltigt skall beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Vidare skall minst hälften av medlemmarnas röster vara närvarande och beslutet fattas med två tredjedels majoritet.

Vid upplösning fördelas samhällsföreningens tillgångar lika mellan medlemmarna