Home

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซต์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  การติดต่อสอบถามขอความกรุณาติดต่อไปที่อีเมลล์ที่กำหนดในแต่ละระดับ  เพื่อความถูกต้องรวดเร็วในการดำเนินงาน