กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบอร์ดเกียรติยศข่าวเด่นจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้
        ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ((ERIC) กลุ่มดอยสัพพัญญู ได้จัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 (Impromptu Speech Contest 2013) เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 ซึ่งได้ผลแข่งขัน ดังนี้


ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
 อันดับที่ ชื่อ-นามสกุลโรงเรียน
 1 เด็กชาย    คชรัตน์           ศรีธิ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 2 เด็กหญิง   ดารารัตน์        วิแสงศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
 3 เด็กชาย     กรกฎ            วิภาศินนท์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 
                                                                    ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
 อันดับที่
 ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
 1นางสาว  ณัฏฐรียา            ทองกลั่น  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 2นางสาว  กัญญารัตน์         ไชยราษฎร์  โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
 3นางสาว  อารียา                ฤทธิ์เนติกุล  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 4นาย       สุกฤษฏิ์              ไชยชนะ โรงเรียนสารภีพิทยาคม

Admin By Teerapong Pang-ut
เรียนภาษาต่างประเทศวันละคำ

 
 ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น
 
    Good morning


 Bonjour早上好  おはよう
 

กุด มอร์ นิ่ง 


บง ชูร์ 
 zǎo shang hǎo
   จ่าว ช่าง ฮ่าว
 ohayou
โอหะโยะ
 
    สวัสดีตอนเช้า
สวัสดีตอนเช้า
 
สวัสดีตอนเช้า
 
สวัสดีตอนเช้า

Admin By Teerapong Pang-ut

เรียนภาษาต่างประเทศจากวีดีโอ

                                เรียนภาษาอังกฤษ              

วิดีโอ YouTube


 เรียนภาษาฝรั่งเศส

วิดีโอ YouTube


  
 
เรียนภาษาจีน 

วิดีโอ YouTube

                   
เรียนภาษาญี่ปุ่น

วิดีโอ YouTube

  
                                                                                                                                                                  Admin By Teerapong Pang-ut


                                                                                                                                                                                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

Comments