แบบทดสอบ ม.3

โพสต์21 ก.ค. 2554 21:21โดยLooknam Thansri

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.3

จงนำคำกริยาวิเศษณ์ในวงเล็บมาเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง

1.  We  go  to  bed   early.  (always)

……………………………………………………………..

2.   He  has  lunch  at   noon. (usually)

……………………………………………………………..

3.   She  has  eaten  Chinese food  before. (never)

……………………………………………………………..

4.   Peter  speak  English. (doesn’t  often)

……………………………………………………………..

5.    I  go to work by train. (sometimes)

……………………………………………………………..

จงเติม   in, on, at   ลงในช่องว่าง

6.   Are you going to Thailand    …..……….    July?

7.   Suda’s house  is  ……………Phayathai  road.

8.   Tony will go to London   …………….. 7.30 PM.

9.   Precha’s house  is  …………..  86 Authong road.

10. The birds are …………. the tree.

จงจับคู่คำศัพท์กับความหมายให้ถูกต้อง

…………..  11.   addict                              A.  กระเป๋าเดินทาง

…………..  12.   routine                             B.  สม่ำเสมอ

…………..  13.   haircut                             C.  ทางใต้ดิน

…………..  14.   always                             D.  หลานชาย

…………..  15.   subway                            E.  พ่อแม่

…………..  16.   parents                            F.   กิจวัตรประจำวัน

…………..  17.   nephew                            G.  มาถึง

…………..  18.   arrival                              H.  การตัดผม

…………..  19.   credit card                       I.    คนติดยา

…………..  20.   suitcase                            J.    บัตรเครดิต 

…………..  21.   job interview                   K.  เข้าพัก 

…………..  22.   husband                           L.   สามี

…………..  23.   departure                         M.  ร้านขายหนังสือขนาดเล็ก

…………..  24.   newsstand                       N.  ออกจาก

…………..  25.   check in                           O.  การสัมภาษณ์งาน

จงขีดเส้นใต้คำตอบที่ถูกต้อง

26.  We   (have met,  has met, had met)  him  last  week.

27.  He (have finished,  has finished,  had finished) his  work  already.

28.  Paul  (have written, has written,  had written)  to Jane  yesterday.

29.  Dang  (have never been,  has never been,  had never been)  to Italy.

30.  My mother (have just took, has just took,  had just took)  her medicine.

31.  I (have cleaned,  has cleaned,  had cleaned)  my room yesterday.

32.  Smith  (do,  make)  his  bed  everyday.

33.  Pete (do,  make)  the laundry  every  week.

34.  They  (do,  make)  a mistake on their work.

35.  He (do,  make)  a  promise  to me.

36.  I (do,  make)  my homework

37.  My family  (do,  make)  the  shopping at Lotus.

38.  My mother  (do,  make)  a breakfast  for me.

Comments