แบบทดสอบม. 2

โพสต์21 ก.ค. 2554 21:13โดยLooknam Thansri

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.2

จงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างให้สมบูรณ์

 

 

First name  :  ……..(1)……..

Last name  :  ……..(2)……..

Address   :   ……..(3)……..

Nationality  :   ……..(4)……..

Age   :  ……..(5)……..

 

จงเติม   in, on, at   ลงในช่องว่าง

6.   Are you going to Thailand    …..……….    July?

7.   Suda’s house  is  ……………Phayathai  road.

8.   Tony will go to London   …………….. 7.30 PM.

9.   Precha’s house  is  …………..  86 Authong road.

10. The birds are …………. the tree.

จงจับคู่คำศัพท์กับความหมายให้ถูกต้อง

…………..  11.   business                           A.  ผู้อำนวยการ

…………..  12.   fill out                              B.  รถม้า

…………..  13.   reservation                      C.  ดีเยี่ยม  ยอดเยี่ยม

…………..  14.   check in                           D.  ธุรกิจ

…………..  15.   country                            E.  ชาวนา

…………..  16.   director                            F.   แต่เช้าตรู่

…………..  17.   stagecoach                       G.  ตอบ  คำตอบ

…………..  18.   carry                                H.  การจอง

…………..  19.   excellent                          I.    ประเทศ

…………..  20.   wife                                 J.    เข้าพัก 

…………..  21.   management                    K.  แบก  หาม

…………..  22.   farmer                              L.  ภรรยา

…………..  23.   answer                             M.  กรอก

…………..  24.   difficult                            N.  การจัดการ

…………..  25.   early                                O.  ยาก

จงขีดเส้นใต้คำกริยาที่ถูกต้อง

26.  He  always  (go,  gos,  goes)  to  bed  early.

27.  We  usually (have,  has,  had)  lunch  at  noon.

28.  The  sun (rise,  rises,  risess)  in  the  East.

29.  My  father  (do not travel,  does not travel,  did not travel)  to  America.

30.  (Do,  Does,  Did)  they want to drink some water ?

31.  They are (cutting,  cuting,  cuteing)  the grass in this moment.

32.   Peter is (playing,  plaing,  playying) football right now.

33.  I am (eating,  eatting,  eaating) breakfast.

34.  She is (writeing,  writing,  writeeing) the book at this time.

35.  We are (traveling,  traveling,  traveeling)  to  Austria.

36.  John (is not,  am not,  are not) a policeman.

37.  I (is,  am,  are) a reception.

38.  The boys  (is,  am,  are)  doing  their  homework.

39.  Mr. and Mrs. Smith  (is not,  are not,  am not)  the Japanese.

40.  Jane and Jim  (is not,  are not,  am not)  American.

Comments