English Stylistics


Серед теоретичних лінгвістичних дисциплін курсові "Стилістика основної іноземної мови" відводиться важливе місце, оскільки він є підсумковим курсом, який узагальнює знання студентів про систему мови та особливості функціонування мовних засобів у мовленні. Через систему аудиторних (лекційних, семінарських) та позааудиторних занять курс допомагає студентам теоретично і практично осмислити лінгвістичну образність мови, знайомить з особливостями текстів різних функціональних стилів та навчає стилістичному аналізу поетичних і прозових художніх творів.

Основною метою викладання дисципліни є:

1) викласти теоретичні засади навчальної дисципліни "Стилістика основної іноземної мови ";

2)   надати системний опис стилістичних ресурсів англійської мови на всіх її рівнях;

3)  схарактеризувати об’єкт і предмет фонетичної, морфологічної, лексичної, синтаксичної стилістики в парадигматичному і синтагматичному аспектах;

4) ознайомити із закономірностями функціонування мовних засобів різних рівнів у тексті;

5) ознайомити з принципами мовленнєвої організації функціональних стилів сучасної англійської мови;

6) розвиток у студентів стилістичної компетенції, навичок і вмінь оцінювати і правильно використовувати мовні засоби у мовленні відповідно до конкретного змісту та мети висловлювання, ситуації та сфери спілкування;

7)   забезпечення розвитку практичних вмінь студентів у розпізнанні та визначенні ролі стилістичних ресурсів у розкритті прагматичної спрямованості текстів різних функціональних стилів.


 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

        концептуально-термінологічний апарат лінгвостилістики;

     принципи структурної організації й функціонування стилістичних засобів англійської мови як певної системи;

       стилістичну диференціацію сучасної англійської мови.

 

вміти:

·         оцінювати стиль автора, виявляти та аналізувати стилістичні засоби, розрізняти усне розмовне та письмове літературне мовлення;

•        виділяти найважливіші риси різних стилів англійської мови;

•        робити стилістично-інтерпретаційний аналіз художнього тексту.