การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Teaching Vocabulary)

โพสต์27 ก.ค. 2554 22:51โดยnureela mudor   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2554 07:35 ]

Teaching Vocabulary

By: Linda Diamond and Linda Gutlohn (2006)

Find this useful? Explore our Vocabulary section.

Vocabulary is the knowledge of words and word meanings. As Steven Stahl (2005) puts it, "Vocabulary knowledge is knowledge; the knowledge of a word not only implies a definition, but also implies how that word fits into the world." Vocabulary knowledge is not something that can ever be fully mastered; it is something that expands and deepens over the course of a lifetime. Instruction in vocabulary involves far more than looking up words in a dictionary and using the words in a sentence. Vocabulary is acquired incidentally through indirect exposure to words and intentionally through explicit instruction in specific words and word-learning strategies. According to Michael Graves (2000), there are four components of an effective vocabulary program:

1.     wide or extensive independent reading to expand word knowledge

2.     instruction in specific words to enhance comprehension of texts containing those words

3.     instruction in independent word-learning strategies, and

4.     word consciousness and word-play activities to motivate and enhance learning

Components of vocabulary instruction

The National Reading Panel (2000) concluded that there is no single research-based method for teaching vocabulary. From its analysis, the panel recommended using a variety of direct and indirect methods of vocabulary instruction.

Intentional vocabulary teaching

Specific Word Instruction

 • Selecting Words to Teach
 • Rich and Robust Instruction

Word-Learning Strategies

 • Dictionary Use
 • Morphemic Analysis
 • Cognate Awareness (ELL)
 • Contextual Analysis

According to the National Reading Panel (2000), explicit instruction of vocabulary is highly effective. To develop vocabulary intentionally, students should be explicitly taught both specific words and word-learning strategies. To deepen students' knowledge of word meanings, specific word instruction should be robust (Beck et al., 2002). Seeing vocabulary in rich contexts provided by authentic texts, rather than in isolated vocabulary drills, produces robust vocabulary learning (National Reading Panel, 2000). Such instruction often does not begin with a definition, for the ability to give a definition is often the result of knowing what the word means. Rich and robust vocabulary instruction goes beyond definitional knowledge; it gets students actively engaged in using and thinking about word meanings and in creating relationships among words.

Research shows that there are more words to be learned than can be directly taught in even the most ambitious program of vocabulary instruction. Explicit instruction in word-learning strategies gives students tools for independently determining the meanings of unfamiliar words that have not been explicitly introduced in class. Since students encounter so many unfamiliar words in their reading, any help provided by such strategies can be useful.

Word-learning strategies include dictionary use, morphemic analysis, and contextual analysis. For ELLs whose language shares cognates with English, cognate awareness is also an important strategy. Dictionary use teaches students about multiple word meanings, as well as the importance of choosing the appropriate definition to fit the particular context. Morphemic analysis is the process of deriving a word's meaning by analyzing its meaningful parts, or morphemes. Such word parts include root words, prefixes, and suffixes. Contextual analysis involves inferring the meaning of an unfamiliar word by scrutinizing the text surrounding it. Instruction in contextual analysis generally involves teaching students to employ both generic and specific types of context clues.

Fostering word consciousness

A more general way to help students develop vocabulary is by fostering word consciousness, an awareness of and interest in words. Word consciousness is not an isolated component of vocabulary instruction; it needs to be taken into account each and every day (Scott and Nagy, 2004). It can be developed at all times and in several ways: through encouraging adept diction, through word play, and through research on word origins or histories. According to Graves (2000), "If we can get students interested in playing with words and language, then we are at least halfway to the goal of creating the sort of word-conscious students who will make words a lifetime interest."

Multiple exposures in multiple contexts

One principle of effective vocabulary learning is to provide multiple exposures to a word's meaning. There is great improvement in vocabulary when students encounter vocabulary words often (National Reading Panel, 2000). According to Stahl (2005), students probably have to see a word more than once to place it firmly in their long-term memories. "This does not mean mere repetition or drill of the word," but seeing the word in different and multiple contexts. In other words, it is important that vocabulary instruction provide students with opportunities to encounter words repeatedly and in more than one context.

Restructuring of vocabulary tasks

Findings of the National Reading Panel

 • Intentional instruction of vocabulary items is required for specific texts.
 • Repetition and multiple exposures to vocabulary items are important.
 • Learning in rich contexts is valuable for vocabulary learning. Vocabulary tasks should be restructured as necessary.
 • Vocabulary learning should entail active engagement in learning tasks.
 • Computer technology can be used effectively to help teach vocabulary.
 • Vocabulary can be acquired through incidental learning. How vocabulary is assessed and evaluated can have differential effects on instruction.
 • Dependence on a single vocabulary instructional method will not result in optimal learning.

It is often assumed that when students do not learn new vocabulary words, they simply need to practice the words some more. Research has shown, however, that it is often the case that students simply do not understand the instructional task involved (National Reading Panel, 2000). Rather than focus only on the words themselves, teachers should be certain that students fully understand the instructional tasks (Schwartz and Raphael, 1985). The restructuring of learning materials or strategies in various ways often can lead to increased vocabulary acquisition, especially for low-achieving or at-risk students (National Reading Panel, 2000). According to Kamil (2004), "once students know what is expected of them in a vocabulary task, they often learn rapidly."

Incidental vocabulary learning

The scientific research on vocabulary instruction reveals that most vocabulary is acquired incidentally through indirect exposure to words. Students can acquire vocabulary incidentally by engaging in rich oral-language experiences at home and at school, listening to books read aloud to them, and reading widely on their own. Reading volume is very important in terms of long-term vocabulary development (Cunningham and Stanovich, 1998). Kamil and Hiebert (2005) reason that extensive reading gives students repeated or multiple exposures to words and is also one of the means by which students see vocabulary in rich contexts. Cunningham (2005) recommends providing structured read-aloud and discussion sessions and extending independent reading experiences outside school hours to encourage vocabulary growth in students.

http://www.ldonline.org/article/9943

Teaching Vocabulary Strategies

          When a text may have too many challenging or difficult words, a teacher may want to employ a variety of techniques such as translation, picture matching, or explaining the new vocabulary in context.
 
 Teaching Vocabulary & Grammar (ELTC)
    The first part of this two-part core course focuses on the importance of vocabulary for learning English. Teachers will develop strategies and activities to help students organize and remember new, but important, words and phrases. The course will also attempt to guide teachers toward perceiving vocabulary as more than just single words, but often as multi-word 'chunks'.

The second part of this core course examines the role of grammar in communication. Teachers will explore how different forms and structures are used to express the things we need to say in English. High-interest activities demonstrate the importance of topic-focus and context for making grammar meaningful to our students.

 การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

" ถ้าไม่มีความรู้ด้านไวยากรณ์ เราก็จะสื่อสารได้ไม่มากนัก แต่ถ้าไม่รู้คำศัพท์ เราก็ไม่สามารถจะสื่อความหมายได้เลย"อาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนต้องมีความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์อย่างสมดุลกัน เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษน่าสนใจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสอนอย่างไรให้ได้ผล  " ถ้าไม่มีความรู้ด้านไวยากรณ์ เราก็จะสื่อสารได้ไม่มาก
       1. บทบาทของคำศัพท์ในการสอนภาษา  การสอนคำศัพท์โดยมีจุดหมายให้ผู้เรียนนำไปสื่อสารได้ ผู้เรียนต้องมีความรู้คำศัพท์ อย่างลึกซึ้งในเรื่องต่อไปนี้
              - สารมารถออกเสียงได้ถูกต้อง
              - สามารถสะกดคำได้ถูกต้อง
              - ใช้คำศัพท์ร่วมกับคำอื่นได้
              - สามารถจดจำได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
              - สามารถนึกคำศัพท์ได้ทันทีที่เวลาต้องการพูด
              - สามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
              - สามารถใช้คำศัพท์ได้ถูกหลักไวยากรณ์
              - สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
       2. เทคนิคการสอนคำศัพท์       
              - สอนโดยการสาธิต ใช้ท่าทางประกอบ
              - สอนโดยใช้สื่อ เช่น รูปภาพ หุ่นจำลอง ของจริง แผ่นใส เขียนบนกระดานดำ
              - อธิบายด้วยคำพูด เช่น การใช้คำเหมือน การใช้คำตรงกันข้าม
       3. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น

              - cross word

              - Matching word and definition exercise
              - Vocabulary game and activities
            การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้ผล ผู้สอนใช้กลวิธีการสอนดังกล่าวข้างต้นและต้องกระทำอย่างต่อเนื่องทั้งในเวลา ปกติในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อาจจัดเป็นมุม Vocabulary เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขมากขึ้น


My opinion

การสอน คำศัพท์

            การสอนคำศัพท์นั้นเป็นการสอนขั้นพื้นฐานเป็นการสอนเพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ที่อยู่ในบริบทที่ต้องการสอนซึ่งในการสอนคำศัพท์ครจะต้องเน้นย้ำซ้ำทวนนักเรียนบ่อยๆเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงของนักเรียน และเป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดการจดจำคำศัพท์และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

            การสอนคำศัพท์นั้นครูจะต้องสอนให้เหมาะสมกับนะดับและวัยของเด็กรวมทั้งเนื้อหาที่เลือกให้เด็กเรียนนั้นไม่ควรยากเกินไปเพราะจะทำให้เด็กไม่สามารถเดาคำศัพท์จากบริบทได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดภาวะกังวลกับสิ่งที่ต้องเรียนและเกิดความเบื่ิอหน่ายได้ง่าย  ดังนั้นในการสอนคำศัพท์นั้นครูอาจจะใข้สื่อต่างๆมาช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เช่น  การนำสื่อของจริงมาใช้สอนคำศัพท์  บัตรคำ บัตรภาพ เป็นต้น

http://www.auathailand.org/eltcvocab.php
 

วิดีโอ YouTube


Comments