วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ง33101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิดีโอ YouTubehttps://sites.google.com/site/englishkruyuth/