การใช้ Present Perfect Tense

หลักการใช้ present perfect tense

1. ประสบการณ์ (Expereince) สิ่งที่เคยทำ หรือไม่เคยทำในชีวิต โดยไม่ต้องระบุเวลา เช่น Have you ever seen a whale? (คุณเคยเห็นวาฬไหม) I've never eaten goat. (ฉันไม่เคยกินเนื้อแพะ) I've been to Chiangmai. (ฉันเคยไปเชียงใหม่)
2. การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งยังคงส่งผลถึงปัจจุบัน เช่น I have lost my keys.(ผมทำกุญแจหาย ปัจจุบันยังหากุญแจดังกล่าวไม่พบ) He's gone to the bank. (เขาไปธนาคาร ขณะนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่)
3. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น They have been married for ten years. (พวกเขาแต่งงานกันเป็นเวลาสิบปีแล้ว) I have know Manas since I was a kid. (ผมรู้จักกับมานัสตั้งแต่ผมเป็นเด็ก)

โครงสร้าง

Subject + have/has + past participle (V3)

ประโยคบอกเล่าและปฏิเสธ (Positive and Negative )

Subject

have/has
past participle (V3)

I

have ('ve) /have not (haven't) cleaned

we

finished

you

started

they

lost

he

has ('s) /has not (hasn't) done

she

been

it

gone

ประโยคคำถาม (Question)

have/has
Subject
past participle (V3)

กริยาที่เติม -ed (regular verbs )

Have

I

cleaned?

we

finished?

you

started?

they

lost? กริยาที่เปลี่ยนรูป (irregular verbs )
Has

he

done?

she

been?

it

gone?
ตัวอย่างประโยค (Examples)
  • 'Where's Helen?' 'She's gone to bed.' (=she is in bed now) "เฮเลนอยู่ไหนครับ" "เธอเข้านอนแล้ว" (ขณะนี้เฮเลนอยู่ในห้องนอน) ประโยคนี้แสดงให้เห็นว่า เฮเลนเข้านอนในอดีต และปัจจุบันเธอยังอยู่ในห้องนอน ไม่ได้ไปไหน
  • We've bought a new car. (=we have a new car now) "เราได้ซื้อรถคันใหม่แล้ว" หมายถึงเราได้ซื้อรถคันใหม่ในอดีต และปัจจุบัน เราก็ยังมีรถคันใหม่คันนั้นอยู่
  • It's Richard's birthday tomorrow and I haven't bought him a present. พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของริชาร์ด ฉันยังไม่ได้ซื้อของขวัญให้เขาเลย (ฉันรู้แล้วว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของริชาร์ด แต่นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ฉันยังไม่ได้ื้ซื้อของขวัญ ให้เขาเลย )
  • 'Ben is on a holiday.' 'Oh, where has he gone?' เบ็นไปเที่ยวในวันหยุด เขาไปเที่ยวที่ไหนละ (นับตั้งแต่เขาออกเดินทางไปเที่ยว จนถึงเวลาปัจจุบัน เบ็นไปที่ไหน)

  |กลับด้านบน|

 

การใช้ just / already / yet กับ present perfect tense

  • just = a short time ago (เวลาที่ล่วงไปหยก ๆ เมื่อไม่นานนี้ พึ่งเกิดขึ้น) ใช้ในประโยคบอกเล่า อธิบายเหตุการณ์ที่พึ่งเกิดขึ้น ตำแหน่งที่ใช้ have/has + just + V3
   • A: Are Jane and David here? เจนและเดวิดอยู่ที่นี่หรือเปล่า
   • B: Yes, they've just arrived. ใช่ พวกเขามาถึงเมื่อไม่นานนี้
   • A: Are you hungry? คุณหิวหรือยัง
   • B: No, I've just had dinner. ยังไม่หิวครับ ผมพึ่งทานมื้อเย็นมา
   • A: Is Tom here? ทอมอยู่ที่นี่หรือเปล่า
   • B: No, I'm afraid he's just gone. ไม่อยู่ครับ ผมคิดว่าเขาพึ่งออกไป
  • already = before you / I expected (เกิดขึ้นแล้ว เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่เราคิด) ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว ก่อนที่เราคาดการไว้ในประโยคบอกเล่า ตำแหน่งที่วางในประโยค have / has + already + V3
   • A: What time are John and Sarah coming? จอห์นและซาร่าจะมากี่โมง
   • B: They've already arrived. พวกเขามาถึงเรียบร้อยแล้ว (A คาดว่ายังไม่มา)
   • It's only nine o'clock and Ann has already gone to bed. นี่แค่สามทุ่มเอง แอนก็เข้านอนเสียแล้ว (เข้านอนก่อนที่ฉันคาดไว้)
   • Adam: John, this is Mary. จอห์น นี่แมรี่ครับ (แนะนำตัว)
   • John: Yes, I know. We've already met. ครับผมรู้จักแมรี่ เราได้พบกันก่อนนี้แล้ว (อาดัมคาดว่าทั้งสองยังไม่ได้พบกันมาก่อน)
  • yet = until now จนถึงปัจจุบัน เราใช้ yet กับ present perfect tense ในประโยคปฏิเสธ (ยังไม่ได้......) และประโยคคำถาม (....หรือยัง) yet จะอยู่ท้ายประโยคเสมอ

การใช้ yet ในประโยคปฏิเสธ

A: Are Bob and Pual here? บ็อบและพอลอยู่ที่นี่หรือเปล่า
B: No, they haven't arrived yet. เปล่านี่ เขายังไม่มาถึงเลย

Sam has bought new jeans but he hasn't worn them yet. แซมได้ซื้อกางเกงยีนส์ใหม่มา แต่เขายังไม่ได้ใส่มันเลย

 

การใช้ yet ในประโยคคำถาม

A: Has Peter arrived yet? ปีเตอร์มาถึงแล้วหรือยัง
B: No, not yet. We're still waiting for him. ยังไม่มา เรายังคงกำลังรอเขาอยู่
A: This is my new dress. นี่งัย ชุดใหม่ของฉัน
B: Oh, it's nice. Have you worn it yet? โอ้สวยดี เธอใส่มันแล้วหรือยังละ

 

|กลับด้านบน|

 

 

   

การใช้ ever และ never ในประโยค present perfect tense

ever= เคย ใช้ในประโยคคำถาม เพื่อถามถึงประสบการณ์ หรือสิ่งที่ได้เคยกระทำที่ผ่านมาในชีวิต เช่น

Have you ever been to Chiangmai? คุณเคยไปเชียงใหม่ไหม Yes, once. เคยไปหนึ่งครั้ง

Have you ever played golf? คุณเคยเล่นกอล์ฟไหม Yes, I often play golf. เคยครัย ผลเล่นกอล์ฟบ่อย ๆ

ใช้ในประโยคบอกเล่าเพื่อเน้น แสดงความประหลาดใจ การเป็นที่สุดของสิ่งที่เคยพบเห็นในประสบการณ์ เช่น It's the prettiest song I've ever heard. เป็นเพลงที่ไพเราะที่สุดที่ฉันเคยฟัง She is the most beautiful girl I've ever met. เธอเป็นผู้หญิงที่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบ

never = ไม่เคย ใช้ในประโยคบอกเล่า แต่ความหมายเป็นปฏิเสธในตัวเอง เช่น

My father has never travelled by air. พ่อของฉันไม่เคยเดินทางทางอากาศ (เครื่องบิน)

I've never ridden a horse. ฉันไม่เคยขี่ม้า

Who is that woman? ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร 'I don't know. I've never seen her before. ฉันไม่รู้จัก ฉันไม่เคยเห็นหล่อนมาก่อน

 

|กลับด้านบน|

 

 

การใช้ gone และ been

 

  • เราใช้ gone ในกรณีที่ไปที่ใดที่หนึ่งแล้วยังไม่ได้กลับมา She's gone to the bank. หล่อนไปธนาคาร (ยังไม่กลับมา)
   They've gone camping. พวกเขาไปเข้าค่าย (ยังไม่กลับมา)

   

  • เราใช้ been ในกรณีที่ได้ไปและกลับมาแล้ว หรือหมายถึงเคย หรือมีประสบการณ์ได้ไปมาแล้ว She's been to Bangkok for many times. หล่อน(เคย)ไปกรุงเทพมาแล้วหลายครั้ง
   I've never been to a concert. ฉันไม่เคยไปดูคอนเสิร์ต

   

   

  |กลับด้านบน|

 

การใช้ How long .................?

การใช้ How long ...? นานเท่าไร ใช้ถามระยะเวลาตั้งแต่อตีตจนถึงปัจจุบัน ใน present perfect tense โครงสร้าง How long + has / have + V3?

Tina is on holiday in Thailand. She is there now. ทีน่าอยู่ในช่วงหวันหยุดในประเทศไทย ขณะนี้หล่อนอยู่ที่นั่น(there=Thailand)

She arrived in Thailand on Sunday. Today is Wednesday. ทีน่ามาถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ วันนี้เป็นวัพุธ

How long has Tina been in Thailand? ทีน่ามาอยู่ในประเทศไทยนานเท่าไร

She has been in Thailand since Sunday. หล่อนมาตั้งแต่วันอาทิตย์ (หรือ)

She has been in Thailand for three days. หล่อนมาเป็นเวลา้ 3 วันแล้ว

ให้นักเรียนเปรียบเทียบ is กับ has been

is อยู่ในปัจจุบัน / has been อยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

เปรียบเทียบ

 

simple present (V1) present perfect simple (have + V3)
Ben and Liz are married. เบ็นและลิซแต่งงานกัน (ในปัจจุบันเป็นสามีภรรยากัน) They have been married for five years. พวกเขาแต่งงานกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว (นับแต่แต่งงานกันถึงปัจจุบัน) ไม่ใช่ They are married for five years.(ผิด)
Are you married? คุณแต่งงานหรือยัง ็How long have you been married? คุณแต่งงานมานานเท่าไร
Do you know Sarah? คุณรู้จักซาร่าห์ไหม How long have you known her? คุณรู้จักหล่อนนานเท่าไร
I know Sarah. ฉันรู้จักซาร่าห์ I've known her for a long time.
He lives in Bangkok. เขาอยู่ที่กรุงเทพ How long has he lived in Bangkok? เขาอยูที่กรุงเทพนานเท่าไร
   
present continuous (is,am,are +Ving) present perfect continuous (have been+Ving)
I'm learning Thai. ฉันกำลังเรียนภาษาไทย How long have you been learning Thai? คุณเรียนภาษาไทยมานานเท่าไร I've been learning Thai for two years. ฉันเรียนภาษาไทยมาสองปีแล้ว
Somchai is watching TV. สมชายกำลังดูทีวี How long has he been watching TV? เขาดูทีวีนานเท่าไรแล้ว He's been watching TV since 5 o'clock. เขาดูทีวีตั้งแต 5 โมงแล้ว (ปัจจุบันยังคงดูอยู่)
It's raining. ฝนกำลังตก(ปัจจุบัน)

It's been (=It has been) raining all day. ฝนตกตลอดทั้งวัน (ปัจจุบันก็ยังคงตกอยู่)

 

 

|กลับด้านบน|

 

การใช้ for, since และ ago

for (เป็นเวลา...) และ since (ตั้งแต่...) ใช้บอกระยะเวลา ใ นประโยค present perfect tense

 • ใช้ for กับช่วงเวลา ระยะเวลา หรือจำนวน ปริมาณเวลา เช่น หนึ่งชั่วโมง สามวัน หกเดือนหลายสัปดาห์ มักมีคำแสดงจำนวน หรือปริมาณบอก เช่น a, an, one, two , many
 • ใช้ since กับจุดเริ่มต้นของช่วงเวลา หรือระยะเวลา หรือ เป็นเหตุการณ์ เช่น ชื่อ วัน เดือน ปี เวลา เทศการ เหตุการณ์ เช่น วันจันทร์ เดือนมกราคม สามโมงครึ่ง ปี 2005 เป็นต้น

 

for + a period of time (ช่วงเวลา, ระยะเวลา) เป็นเวลา ...
since + the start of the period (จุดเริ่มต้นของเวลาที่เกิดเหตุการณ์) ตั้งแต่ ...
three days สามวัน ten minutes สิบนาที
an hour หนึ่งชั่วโมง two hours สองชั่วโมง
a week หนึ่งสัปดาห์ four weeks สี่สัปดาห์
a month หนึ่งเดือน six months หกเดือน
five years ห้าปี a long time เวลานาน
Monday วันจันทร์ 1985 ปี 1985
9 o'clock 9 นาฬิกา 12.30 เที่ยงครึ่ง
24 July 24 กรกฎาคม Christmas คริสต์มาส
January มกราคม we arrived ฉันมาถึง
I was ten years old ฉันอายุสิบขวบ
 • ใช้ ago (...ที่ผ่านมา) กับระยะเวลาเช่นเดียวกับ for แต่ใช้ในประโยค past simple tense เช่น I had dinner an hour ago. ฉันทานอาหารเย็นเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา Sam went out ten minutes ago. แซมออกไปข้างนอกเมื่อสิบนาทีก่อนหน้านี้
 • เปรียบเทียบ ago และ for

  When did Jill arrive in Thailand? จิลมาถึงเมืองไทยเมื่อไร She arrived in Thailand three days ago. เธอมาถึงเมืองไทยเมื่อสามวันที่ผ่านมา

  How long has Jill been in Thailand? จิลมาอยู่ในเมืองไทยนานเท่าไรแล้ว She has been in Thailand for three days. เธออยู่ในเมืองไทยได้สามวันแล้ว

  • ข้อสังเกต เหตุการณ์ที่แสดงเวลา เราใช้ when ใน simple past tense และใช้ since ใน present perfect tense เช่น
   I met Somchai when I was sixteen. (ฉันพบกับสมชายตอนฉันอายุสิบหก)
Comments