ตัวอย่างแผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                   รหัสวิชา  14101         ชื่อหน่วย  Life at School               ปีการศึกษา  2552     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     แผนการเรียนรู้ที่ 3       สัปดาห์ที่ 2           สอนวันที่ 25 -29  ..52          เวลา 1 ชั่วโมง 

 

 

1.  สาระสำคัญ   การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ให้สามารถสื่อความหมาย  ตอบคำถาม   เข้าใจ  ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านออกเสียงจากสื่อประเภทต่างๆ  แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล  ถ่ายโอนความรู้จากภาพและของจริงในสถานศึกษามาเป็นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้

 

2.  ตัวชี้วัด

สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications) 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจ ตีความ เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

4/ 3   เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1   จุดประสงค์ปลายทาง  สื่อความหมาย  ตอบคำถาม   เข้าใจ  ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านออกเสียงจากสื่อประเภทต่างๆ  แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล  ถ่ายโอนความรู้จากภาพและของจริงในสถานศึกษามาเป็นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้

3.2   จุดประสงค์นำทาง

                                1.  เขียนข้อตกลงในห้องเรียนได้

2.  อ่านข้อตกลงในห้องเรียนได้

3.  เลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียนได้

4.  วาดภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียน

 

4.  สาระการเรียนรู้

1.  สัญลักษณ์เรื่องข้อตกลงปฏิบัติตนร่วมกันที่ใช้ในห้องเรียน

-  No food and drinks in class. 

-  Don’t shout.

-  Don’t sleep in class.

                                     -  Don’t play a ball in class.

5.  การวัดและประเมินผล

 

ทักษะที่ต้องการวัด

ภาระ/

ร่องรอยหลักฐาน

เครื่องมือที่ใช้วัด

วิธีการวัด/เกณฑ์

1.   เขียนข้อตกลงในห้องเรียน

2.   อ่านข้อตกลงในห้องเรียน

3.   เลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียนตรงตามความหมาย

4.   วาดภาพสัญญลักษณ์

1.   เขียนข้อตกลงในห้องเรียน

2.   อ่านข้อตกลงในห้องเรียน

3.   แบบฝึกหัด

4.  ชิ้นงาน

ร่องรอยหลักฐาน

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด

2.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขียน

3.  คะแนนแบบฝึกหัด

4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน

 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขียน

2.   แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน

3.  แบบทดสอบการเก็บคะแนน

4.  แบบเก็บคะแนนจากชิ้นงาน

1.   นักเรียนเขียนข้อตกลงเป็นกลุ่ม

2.   นักเรียนอ่านข้อตกลงเป็นกลุ่ม

3.  เลือกใช้ถูก 5 คำ หมายถึง  ดี

     เลือกใช้ถูก 3 คำ หมายถึง  พอใช้

     เลือกใช้ถูก 0-2 คำ หมายถึง ต้องปรับปรุง

4.  ชิ้นงานสวยงาม ถูกต้อง หมายถึง    ดี

    ไม่ค่อยสวยถูกต้อง  หมายถึง   พอใช้

    ไม่สวย ไม่ถูกต้อง หมายถึง  ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การวาดภาพ

1. วาดถูกต้องตรงกับความหมาย หมายถึง ดี

2. วาดถูกต้องบางส่วน ถูกต้อง หมายถึง พอใช้

3. วาดภาพสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง หมายถึง ต้องปรับปรุง

 

 

5.1  การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้

 

สิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1.  เขียนข้อตกลงในห้องเรียนได้

2.  อ่านข้อตกลงในห้องเรียนได้

3.  เลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียนได้

4.  วาดภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียน

1. แบบสังเกต

2. แบบสังเกต

3.  แบบสังเกต

 

4.  แบบสังเกต

1.  ภาพ

2.  ใบความรู้

3.  ใบความรู้

 

4.  ภาพ

1.  เขียนได้

2.  อ่านได้

3.  ฟังและเลือกได้

 

4.  เชื่อมโยงและวาดภาพได้

 

5.2  การวัดและประเมินผลพฤติกรรมที่ต้องการเน้น

 

สิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1.  ความตั้งใจในการเขียนข้อตกลงในห้องเรียน

2.  ความตั้งใจในการอ่านข้อตกลงในห้องเรียน  

3.  ความตั้งใจในการเลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียน

4.  ความตั้งใจในการทำงานกลุ่ม

1.  สังเกตการเขียน

 

2.  สังเกตการอ่านออกเสียง

3.  สังเกตการเลือกใช้

4.  สังเกตการทำงานกลุ่ม

1.  แบบสังเกต

 

2.  แบบสังเกต

 

3.  แบบสังเกต

 

4.  แบบสังเกต

1.  เขียนได้

 

2.  อ่านออกเสียงได้

 

3.  ฟังและเลือกคำได้

 

4.  ทำงานกลุ่มได้

 

 

  6. กิจกรรมการเรียนรู้

 

ขั้น  warm up 

นักเรียนฟังครูแล้วตอบคำถามตามความสามารถ

นักเรียนจับคู่กันสลับถามและตอบสัก 3-5 นาที

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

ขั้นนำเสนอ  (Presentation)

1.  เมื่อครูสั่ง Repeat นักเรียนออกเสียงตามครู สัก 2 ครั้ง ต่อคำ  ฝึกทุกคน สัก 4-5 นาที

 

ขั้นฝึกหัด  (Practice) 

2.  นักเรียนอ่านบัตรคำศัพท์พร้อมๆกัน ทีละแถว และทีละคน

3.  นักเรียนอ่านตามตาราง 2 ช่อง  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  ฝึกอ่านเป็นกลุ่ม  ให้เวลาสัก 5 นาทีในการฝึก  จากนั้นครูสั่งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำศัพท์แต่ละคำ  และให้นักเรียนในห้องบอกว่า ถูก หรือ ผิด

 4.  นักเรียนใช้บัตรคำ  ชู และอ่านให้เพื่อนในห้องฟัง พร้อมทั้งช่วยกันประเมินว่า ถูกหรือผิด แข่งขันกันด้วย

 5. นักเรียนเปิดหนังสือ ฟังแถบบันทึกเสียง และอ่านตามแถบบันทึกเสียง

6.  นักเรียนเปิดหนังสือ  ฟังแถบบันทึกเสียง และอ่านตามแถบบันทึกเสียง

 

ขั้นนำไปใช้ (Production) 

7.  นักเรียนเลือกข้อตกลงที่ต้องการลงในช่อง

8. นักเรียนดูภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียนในหนังสือเรียน

9. ครูสั่งให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กันวาดภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียน และเลือกว่าจะติดสัญลักษณ์ที่ไหนในห้องเรียน

 

ขั้น  wrap up

นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนมา

 1.   การเขียน/อ่าน/เลือกใช้สัญลักษณ์

2.   การเลือกใช้ภาพสัญลักษณ์/วาดภาพลำไปติดในห้องเรียน

 

 
Comments