Miljoenen voor hogere waterkwaliteit

Post date: Mar 27, 2018 6:40:24 AM

Benno Boeters | woensdag 21 maart 2018

Van: https://www.technischweekblad.nl/nieuws/miljoenen-voor-hogere-waterkwaliteit/item11512

Het kabinet trekt de portemonnee voor maatregelen om de slechte waterkwaliteit in verschillende gebieden te verbeteren.

Zo wil het kabinet voldoen aan de in Brussel afgesproken Kaderrichtlijn Water. Begin maart stelden de ministers van Infrastructuur & Waterstaat en van Landbouw, Natuur & Visserij € 275 miljoen beschikbaar. Het grootste deel, € 100 miljoen, gaat naar twee programma’s om de uitstoot van dierlijke mest te beperken. Het Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de agenda Vitaal Platteland (€ 60 miljoen en € 40 miljoen) moeten ervoor zorgen dat Nederland lozing van mest in de hand houdt.

Voor het Grevelingenmeer tussen Zeeland en Zuid-Holland komt nu € 75 miljoen extra op tafel, voor een doorlaat in de Brouwersdam. Deze moet weer een getij terugbrengen in het grootste zoutwatermeer van Europa, dat nu lijdt aan zuurstofgebrek en afstervende flora en fauna. In plaats van de 125 m3/s die nu door de in 1978 aangelegde sluis kan, moeten minstens vijftien kokers in de dam zo’n 1.000 m3/s kunnen doorlaten, zodat het peil op de Grevelingen zo’n 25 cm kan stijgen en dalen. Aan de oostkant van het meer kan de Flakkeese spuisluis 65 m3/s in de Oosterschelde lozen.

Meer turbines

Met name de provincies dringen erop aan ruimte voor turbines in de doorlaat te maken die getijdenenergie kunnen opwekken. Dat houdt in dat de doorlaat geen vijftien maar mogelijk 21 kokers krijgt om de weerstand van die turbines te compenseren. Of de getijdencentrale er daadwerkelijk komt hangt af van de financiering door marktpartijen met eventuele bijdragen vanuit de overheid. Eind 2018 dient duidelijk te zijn of de meerkosten van de grotere doorlaat met turbines gedekt zijn.

Een derde grote post in de beschikbaar gestelde middelen is de € 70 miljoen voor maatregelen om microplastics en medicijnresten uit het oppervlaktewater te weren, door deze vervuiling zowel bij de bron als bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties aan te pakken.

Voor een kwelderproject in het Waddengebied bij de Eems-Dollard is € 16 miljoen vrijgemaakt. Door slib af te vangen wil men het water minder troebel maken, waardoor vissen en planten hier beter gedijen.