Documente vechi - 1866

8 iunie 1866 – Jurnal de executare a hotărârii nr. 94 din 1864 a Curții de apel București referitoare la hotărnicia moșiei Momiceni (copie legalizată, parafată cu timbru fiscal de 1 leu și timbru sec; 2 pagini, v. Fig. 1 și Fig. 2, document electronic dobândit prin stăruința și cu bunăvoința domnului Costel Vasilescu din Caracal)

 

Jurnal Anul 1866 iunie 8

Astăzi, în urmarea autorizărei D-lui Presidentu al Tribunalului Oltu No 5355 anul 1863 ca să ecsecutezu dispozițiile definitivei hotărâri a Onor Curți apelative, secs. II din Bucureșci No 94 anul 1864 și a Trib. Oltu No 98 din 1860 pronunțate asupra cărții de hotărnicie a proprietăței Momiceni a D-lor Gheorghe Caracostea, Enache Bălanu și D. Eftatie Ioanu, făcută de D-l Hotarnic Gheorghe Cateluza în anul 1856 Decembrie în 2.

Despre vecini Rezași.

După sorocirile făcute tuturoru părțiloru și dovedite primirile în regulă pentru termenul de astăzi 8 Iunie curent,venind în fața locului am găsit din[tre] proprietari[i] hotărniciei moșiei părților:

D-l Gheorghe Caracostea, D-l Enache Bălanu și pe Ioan Efstatie Ioanu, prin fiul său Iancu Momiceanu cu procură în regulă, legalisată de Poliția orașului Giurgiu la No 882 anul 1864.

Iar din vecini rezași, pe D-lor Lazăru Calenderol și hotarnicul Ion D. Gheorghe Scipionu și, în lipsa celor alți vecini rezași, observînd espusele sentințe, planul și hotărnicia s-a văzut regulînd dintre fiecare rezași în parte. Pentru care vezînd că urmează a se începe efectuarea essecutărei pe fața terenului despre Moșia Momiceni cu moșia Șerbăneșci din preună cu D-l Hotarnic D. Cateluza au dusu (?) ace[i] (?) din proprietari și pînă la finele lucrărei și relați[ei].

Pe câtu se atinge de proprietatea Momiceni a D-lui Enache Bălanu, Efstatie Ionu și Gheorghe Caracostea cu proprietatea Greci a D-lui Lazăru Calenderol fiindu de față ambele părți împreună și cu hotarnici[i] D-loru și având în vedere despositivul hotărîrei că urmează a se face lucrarea întocmai învoeli[i] coprinse la practică au declarat ambele părți a se pune piatra în mijlocul locului cu Baleri și de aci drept înainte pe linie dreaptă altă piatră drept la mijloculu locului cu frasini și de aici tot dreptu înainte, cu aceiași linie dreaptă în Vallea Zmârdio[a]sei și assemănat hotărnici[e]I D-lui Cateluza, unde trebue a stăpâni D-l Calenderol assemănat învoeli[i].

Așadar această lucrare făcîndu-se de către D-nii Ingineri în presența mea prin punerea a trei pietre mari și cărbuni în mijlocul movilelor precum mai susu s-a vorbitu cu care chipu se vede că se și isprăveșce și se închee vecinătatea între ambele părți. Totu de-o dată s-a pusu și a patra piatră la sfârșitul văi[i] Zmârdiosei, după planul și hotărnicia D-lui Cateluza însemnată cu litera A.

S-a încheiat acest Jurnal subscriindu-se de D-lor și D-nii Ingineri remâind a se trece și în relație la rândulei.

 

1866 Iunie 8

 

(ss) Membru Supleninte             A. Fotino

(ss) E. Bălanu

(ss) I. E. Momiceanu

(ss) Gheorghe Caracostea

(ss) Lazăru Calenderol

(ss) Ing. Hot. G. Cateluza

(ss) Iorgu Scipione: hotarnicu D-lui Calenderol

 

De luat aminte!

-        În data de 9 iunie 1866, executorul judecătoresc A. Fotino a pus în practică, la fața locului, hotărârea Curții de apel București în ce privește legalizarea hotărniciei moșiei Momiceni, hotărnicie făcută pe 2 decembrie 1856 de inginerul de cadastru (hotarnic) Gheorghe Cateluza la cererea proprietarilor moșiei;

-       Proprietarii moșiei în perioada 1856 – 1866 erau Gheorghe Caracostea, Enache Bălan și Efstatie Ioan (același cu Eustatie Ioan, v. DV 1861);

-       Au fost citați ca să fie prezenți, cu această ocazie, pe lângă proprietarii moșiei Momiceni, și toți ceilalți vecini ai moșiei în cauză;

-       La data menționată, au fost prezenți la fața locului, pe lângă executorul judecătoresc menționat mai sus, proprietarii moșiei Momiceni împreună cu inginerul hotarnic Gheorghe Cateluza și, dintre vecini, s-a prezentat doar Lazăr Calenderol, proprietarul moșiei Greci, împreună cu inginerul său hotarnic, Iorgu Scipione;

-       Efstatie (Eustatie) Ioan a fost reprezentat la această executare judecătorească de către fiul său, Iancu Momiceanu (Ion E. Momiceanu), care avea procură ”în regulă” legalizată de Poliția orașului Giurgiu încă din anul 1864; aceasta înseamnă că, totuși, în 1866, Ion E. Momiceanu nu era proprietar cu drepturi depline asupra părții sudice din moșia Momiceni (v. DV 1865);

-       Despre vecinătatea moșiei Șerbănești cu moșia Momiceni exista un Act de împăcăciune, închiat din 5 iunie 1865, între Ion E. Momiceanu și Constantin Manu, făcându-se corecțiile necesare (în zona dinspre Buta), împreună cu inginerul hotarnic Gh. Cateluza (v. DV 1865); pentru acest motiv, probabil, se propune ca executarea judecătorească să înceapă cu această vecinătate;

-       În ce privește vecinătatea moșiei Momiceni cu moșia Greci, hotărnicia s-a realizat cu pietre și movile de pământ, de față fiind și executorul judecătoresc, prin zona văii Zmârdioasei (numită și valea Smerdioasa – pe teritoriul comunei Schitu Greci sau valea Catargia – pe cuprinsul comunei Șerbănești, [1], [3]).

Deoarece s-au constatat ceva inadvertențe, în ce privește copia paginii a doua a documentului citat, s-a solicitat o nouă copie legalizată după documentul original (v. Fig. 3), de data aceasta textul în cauză fiind transcris cu oarecare corecturi, după cum urmează:

 

Jurnal (copie legalizată – varianta a 2-a, pag. 2)

 

Pre cîtu se atinge de proprietatea Momiceni a D-lui Enache Bălan, Eustatie Ioan și Gheorghe Caracostea cu proprietatea Greci a D-lui Lazăr Calenderolu, fiind de față ambele părți, împreună și cu hotarnici[i] D-lor și avînd în vedere despositivul hotărîri[i] ce urmează a se face lucrarea întocmai învoeli[i] coprinse la practică, au declaratu ambele părți a se pune piatră în mijlocu locului cu bobu și de aci dreptu înainte pe linie dreaptă altă piatră dreptu la mijlocu locului cu frasinu și de aci tot dreptu înainte, cu aceiași linie dreptă, în valea Zmîrdioasi asemănat hotărnici[e]i D-lui Cateluza, unde trebue a stăpîni D-lu Calenderolu asemănat învoeli[i].

Așa dar aquiastă lucrare  făcîndu-se de către D-nii Ingineri în prezența mea prin punerea a trei petri mari și cărbuni în mijlocul Movililor precum mai sus s-a vorbitu cu care chip se vede că și isprăveșce și se închie vecinătatea între ambele părți, tot de odată s-a pus și a patra piatră la sfărșitu văi[i] Zmîrdioasi, dupe planul și hotărnicia D-lui Cateluza însemnată cu litera A.

S-a închiat acest Jurnal subscriindu-se de D-lor și D-ni Ingineri, rămînînd a se trece și în relație la rîndulei.

 

1866 Iunie 8

 

(ss) Membru Supleninte             A. Fotino

(ss) Enache Bălan                   (ss) Inginer hotar. G. Cateluza

I. E. Momiceanu                             Iorgu Scipion hotarnicu D-lui Lazăr Calenderoglu

Gheorghe Caracostea

Lazăr Calenderoglu

 

După cum se poate observa, comparând cele două texte, principalele diferențe (transcrise de mine boldat) se referă la numele celor prezenți, precum și la ortografierea întocmai a documentului original. Se confirmă, în acest fel, că numele corect al tatălui lui Ion E. Momiceanu era, de fapt, Eustatie Ioan...

 

 

Fig. 1. Jurnal de executare judecătorească privind hotărnicia moșiei Momiceni – pag.1, [2]

 

Fig. 2. Jurnal de executare judecătorească privind hotărnicia moșiei Momiceni – pag.2, [2]

 

Fig. 3. Jurnal de executare judecătorească privind hotărnicia moșiei Momiceni – pag.2, varianta 2, [2]


Ediția: 09.09.2016
Enciclopedia comunei Serbanesti (EcS), jud. Olt
  Web-Stat web tracking Real Time Web Analytics

Clicky

Comments