Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu Polonez Truck Plus DC 1,9D

opublikowane: 6 wrz 2019, 02:35 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 6 wrz 2019, 02:35 ]

Sprawa 7/2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ” EMPEC Sp. z o.o. ul. Bałtycka 5a 76-270 Ustka
1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego –Bałtycka 5a w dniu 27.09.2019 o godz 10:00
2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
Pojazd, który jest przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia w Kotłowni Rejonowej KR-1 przy ul. Krótkiej 12 w Ustce po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
3. Cena wywoławcza 1000 zł.
4. Rodzaj, typ pojazdu
   5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta. 
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, musi zawierać:
1)imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 
2) oferowaną cenę, 
3) oświadczenie oferenta, że: „zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Ustce ul .Bałtycka 5a, w sekretariacie w terminie do 27.09.2019 r. do godz. 9:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„PEC „EMPEC’’ Ustka S-ka z o.o. ul. Bałtycka 5a76-270 Ustka 
„Oferta na zakup samochodu Polonez Truck Plus 
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni od dnia otwarcia ofert. 
Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu 
2) treść oferty jest nieczytelna, 3) zaoferowana została cena poniżej ceny wywoławczej, 
Oferent o odrzuceniu oferty zostanie powiadomiony niezwłocznie. 
Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę. 
W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. 
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego.
Wydanie pojazdu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedający nie udziela gwarancji na pojazd objęty przetargiem, ani nie odpowiada za jego wady ukryte.