Strona główna‎ > ‎

Ogłoszenia, przetargi i inne ...

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej sprężarki śrubowej

opublikowane: 22 wrz 2018, 01:00 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 22 wrz 2018, 06:16 ]

Sprawa nr 14 /2018

Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej  “EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 5a  w Ustce kod. 76-270,   zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym  na  dostawę sprężarki śrubowej o parametrach:

wydajność 5m3/min, ciśnienie 8 bar .


Termin realizacji  przedmiotu zamówienia: do 22 listopada 2018,


SIWZ i formularz ofertowy do pobrania tutaj...


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.


Termin składania ofert 05 październik 2018 do godz. 11.00


Otwarcie ofert, jawne, 05 października 2018 o godzinie 12.00 w Ustce przy ul. Krótkiej 4   (siedziba ZEC-1) .


Kryterium oceny:


100% cena (po spełnieniu wymogów  formalnych  i  merytorycznych).


Termin płatności 14 dni .


Nie przewiduje się wniesienie wadium.


Nie przewiduje się  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania procedury przetargowej na każdym etapie jej trwania , bez podania przyczyn.

 

Uprawniony do kontaktów : Cz. Podruczny  tel. 059 8 143 418 lub 666 218 232 .

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na remont przenośnika taśmowego

opublikowane: 13 lip 2018, 01:52 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 13 lip 2018, 02:00 ]

Sprawa nr 12 /2018

Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej  “EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce zaprasza do składania ofert w przetargu  na: 

Remont przenośnika taśmowego:

    - długość przenośnika      - 38m

    - długość taśmy                ~ 100m

    - szerokość taśmy            - 500mm

-   wydajność                      - ok. 2,0t/h

    - prędkość taśmy              - ok. 0,7m/s

    - przekładnia                     - 2K-250 i = 32.1

    Bębny:

    - napędowy    fi 400

    - nawrotny     fi 400

    - kierujący     fi 320 2 szt

    - napinacza    fi 320

    - dociskające fi  240 2szt

   Łożyska bębnów zewnętrzne w obudowach niedzielonych.

Zakres prac:

    - wymiana łożysk bębnów

    - przegląd przekładni

    - czyszczenie i malowanie konstrukcji.

    - wymiana taśmy

   - regulacja prawidłowej pracy taśmociągu pod obciążeniem i bez.


Termin realizacji  przedmiotu zamówienia : do 20 września 2018 r


SIWZ oraz pozostałe dokumenty dostępne są tutaj ........


Oferty składać w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert do 31 lipiec 2018 do godz. 12.00


Otwarcie ofert 31 lipiec 2018 o godzinie 12.30 w Ustce przy ul. Krótkiej 12 ( siedziba ZEC-1) .

Kryterium oceny:

1.       cena (po spełnieniu wymogów  formalnych  i  merytorycznych).

Termin płatności 14 dni .

Nie przewiduje się wniesienie wadium.

Nie przewiduje się  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania procedury bez podania przyczyn.

 

Uprawniony do kontaktów : Cz. Podruczny  tel.  059 8143418 lub 666-218-232

Unieważnienie naboru wniosków konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA” (EDYCJA 2018)

opublikowane: 3 lip 2018, 23:37 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 10 lip 2018, 13:07 ]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając zgodnie z §4 pkt 3 Regulaminu konkursu unieważnia konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018)
Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku.
Program realizowany będzie w latach 2018-2029, na jego realizację przeznaczono 103 miliardy zł, a Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł).
W zakresie nieobjętym krajowym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” WFOŚiGW w Gdańsku planuje przygotować odrębną ofertę finansowania.
O szczegółach związanych z planowanymi naborami, warunkach finansowania oraz możliwości uzyskania wsparcia na zadania zgłoszone w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), WFOŚiGW w Gdańsku ogłaszać będzie na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl oraz informować będzie w pismach kierowanych bezpośrednio do wnioskodawców unieważnionego Konkursu.

Poniżej pismo WFOŚiGW w Gdańsku do PEC "EMPEC" sp. z o.o. w Ustce w przedmiotowej sprawie:


UWAGA ! Przerwa w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej

opublikowane: 18 cze 2018, 04:45 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 18 cze 2018, 04:51 ]

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18-06-2018 w związku z modernizacją sieci przy ul. Banacha w Ustce nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej dostarczanej do odbiorców zlokalizowanych na ulicach Wróblewskiego, Cisowej, Klonowej, Sosnowej, Łąkowej, Bukowej, Bałtyckiej, Słupskiej, Grunwaldzkiej, Legionów, Puławskiego. Powtórne uruchomienie ciepła nastąpi między godziną 18:00 a 19:30. Za utrudnienia przepraszamy

Zapytanie o cenę na wykonanie remontu kotła nr 6 w zakresie wymiany sklepienia oraz części obmurza

opublikowane: 11 cze 2018, 01:31 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 26 cze 2018, 04:40 ]

Sprawa nr 11/2018
Zapraszamy do składania ofert w procedurze zapytanie o cenę na wykonanie remontu kotła nr 6 w zakresie wymiany sklepienia oraz obmurza od sklepienia przedniego do okienka rewizyjnego kotła nr 6.
Pełna treść ogłoszenia poniżej, SIWZ i formularz ofertowy dostępne są tutaj....
KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ "EMPEC"

opublikowane: 17 maj 2018, 04:44 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 11 cze 2018, 01:57 ]

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Spółka z o.o. w Ustce zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Spółka z o.o. w Ustce - siedziba: 76-270 Ustka, ul. Bałtycka 5A  jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów. 

2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 10 kwietnia 2006 r. - Prawo energetyczne oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego. 

3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez „EMPEC” sp. z o.o. w Ustcedotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła. 

„EMPEC” sp. z o.o. w Ustce deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki, 
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatywwśród klientów związanych z nią umowami, 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 
4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce, w tym profilowaniu.

5) Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • sprostowania (poprawiania) danych, 
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
 • do ograniczenia przetwarzania danych, 
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6) „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce przechowywać będziePaństwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki. 

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z „EMPEC” sp. z o.o. w Ustceumowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.

8) Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

9) Więcej informacji można uzyskać kontaktując się:
 • telefonicznie: 59 8144-273 
 • drogą elektroniczną: empec@partner.net.pl 
 • osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

Prezes Zarządu „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce

Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych w Ustce - długość 590 mb, średnica 2 x Dn 100, 80, 65, 50, 40, 32, 25mm

opublikowane: 15 kwi 2018, 23:20 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 9 maj 2018, 05:25 ]

Ogłoszenie - sprawa nr 9/2018

PEC “EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą : 76-270 Ustka ul. Bałtyckiej 5A , ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych w Ustce przy ul. Słupskiej ,Słowiańskiej, Zielonej i Jana z Kolna .
Długość ok. 590 mb, średnica 2 x Dn 100, 80, 65, 50, 40, 32, 25mm .

Termin realizacji zadania do dnia : 30.06. 2018r.
Termin składania ofert do dnia 07.05.2018r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki „EMPEC” .
Termin otwarcia ofert godz. 12.15, w biurze spółki przy Kotłowni KR-1 ul. Krótka 12 .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

SIWZ do pobrania po mailowym zgłoszeniu na adres: empec@partner.net.pl
Telefony kontaktowy sekretariat: 59 8144 273;
Osoba uprawniona do kontaktów : Piotr Wojciechowicz 502 393 608 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego .

Zaproszenie do składania ofert na dostawę osprzętu do ciągnika URSUS C-382 .

opublikowane: 9 kwi 2018, 03:46 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 9 kwi 2018, 03:48 ]

Sprawa nr 8/2018
Zapraszamy Producentów i dystrybutorów osprzętu do ciągnika C - 382  o składanie ofert na dostawę osprzętu do ciągnika URSUS C-382 .
Ofertę należy złożyć w siedzibie PEC ,,EMPEC ''Sp. z o.o. w Ustce ul. Bałtycka 5A do dnia 19.04.2018 do godz. 12:00, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 12:15 w siedzibie spółki.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego osprzętu:
1. Ładowacz czołowy TUR - 4 URSUS o udźwigu 1200/1500 kg.
Komplet według specyfikacji:
- wysięgnik kompletny z hydrauliką 3 – sek.
- elementy mocujące TUR
- hydrauliczny zespół sterujący ( joystick), rozdzielacz z funkcą pływającą
- antywstrząsowy amortyzator hydrauliczny 

2. Łyżka otwierana do chwytania i równania (podobna do pokazanej niżej na zdjęciu):

- szerokość łyżki 1800 mm
- pojemność łyżki 0,5 m3 

3. Widły do palet przesuwne 1600 kg
Pozostałe wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia
- Pełna dokumentacja osprzętu.
- Gwarancja 18 m-cy.
- Maksymalny czas dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy.
- Montaż osprzętu na ciągniku .
- Przeszkolenie pracownika obsługi zamontowanego osprzętu w zakresie eksploatacji i BHP podczas użytkowania osprzętu.
- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przedpłat.
- Pełna płatność za zakupiony osprzęt dokonana będzie po realizacji zamówienia .
Osoba do kontaktów: Stefan Smychowski tel.kom 602-330-279

UWAGA ! Przerwa w dostawie ciepła

opublikowane: 4 kwi 2018, 01:38 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 4 kwi 2018, 01:38 ]

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" Sp. z o.o. informuje, że w związku z likwidacją ciepłociągu napowietrznego na terenie OSiR nastąpi przerwa w dostawie ciepła w dniu 9 kwietnia 2018 r., od godz. 6.00 do godz. 24.00, w rejonie ulic: Wczasowa 2, 2B, 2C, Plac Dąbrowskiego ("Biedronka"), Rybacka, Grunwaldzka 39, 39A-E, 41-51, 53. Za utrudnienia przepraszamy.

Przetarg na dostawę węgla dla grupy Spółek: „EMPEC” Ustka; ENGIE EC Słupsk; ENGIE Złotów; MEC Koszalin

opublikowane: 3 kwi 2018, 03:50 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 5 kwi 2018, 00:04 ]

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)pobierz
Oświadczenie - zał. nr 2pobierz
admin

1-10 of 84