Strona główna‎ > ‎

Informacje ustawowe

NIP: 839-02-06-356      REGON: 770540036 - 00010

Skład Rady Nadzorczej:

Braszczyński Grzegorz Roman,

Bączkiewicz Marek,

Bąk Zbigniew Waldemar,

Drzał Izabela,

Kosiński Jan Zbigniew,

Świeboda Teresa Stefania.

Zarząd:

            Ireneusz Zagrodzki - Prezes Zarządu (Zarząd jednoosobowy)

Struktura grupy kapitałowej ENGIE

UMOWA SPÓŁKI:

KRS: 0000031529

Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Słupsku z dniem 14 lipca 1992 r. pod numerem RH.B 860 / 92, a następnie wobec zmiany przepisów nastąpiło jej przerejestrowanie do krajowego rejestru sądowego postanowieniem z dnia 05 czerwca 2002 roku pod nr KRS: 0000031529. Wysokość kapitału zakładowego: 4.731.650,- zł

pobierz  KRS ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości            

Bank Spółdzielczy w Ustce 
konto nr: 39 9315 0004 0000 2668 2000 0020


DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Wykaz instalacji objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi wraz z liczbą nieodpłatnych uprawnień do emisji na lata 2013-2020

opublikowane: 1 mar 2018, 03:55 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 1 mar 2018, 04:30 ]

źródło:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/439 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji


https://bip.mos.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/departament-ochrony-powietrza-i-klimatu/wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymi-wraz-z-liczba-uprawnien-do-emisji-na-lata-2013-2020/


Niżej poz. 224 dotycząca PEC "EMPEC" sp. z o.o. w UstceInformacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska

opublikowane: 12 lut 2018, 03:56 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 21 lut 2019, 00:31 ]

Informacja za rok 2017 - pobierz / otwórz  informację 

Decyzja Nr 483/2017 Starosty Słupskiego dot. dopuszczalnych emisji z kotłowni KR-1

opublikowane: 30 sty 2018, 02:00 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 1 lut 2018, 13:23 ]

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ):

opublikowane: 29 sty 2016, 02:02 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 29 lut 2016, 12:34 ]

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116  Ustawy  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ):
Procentowy  udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2015. odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w  roku 2015 wynosi - O%.

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska za 2013r.

opublikowane: 28 mar 2014, 03:27 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 28 mar 2014, 03:40 ]

Informacja ustawowa za 2013 rok:   otwórz  pobierz

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska za 2012 r.

opublikowane: 15 lut 2013, 05:41 przez Ireneusz Zagrodzki


PEC “EMPEC” Spółka z o.o. w Ustce eksploatowała w 2012r.  3 kotłownie.  Są to:

 

-         kotłownia Rejonowa  KR- 1, podstawowe paliwo – miał węglowy

-         kotłownie lokalne przy ul. Darłowskiej 57 i M. Polskiej 62  na paliwo olejowe


Parametry zużytych paliw:

-         miał węglowy – zużycie = 10 147 Mg o  wartości opałowej =  22 411 kJ/kg

-         olej opałowy – zużycie =     6 821 dcm3 o wartości opałowej = 42 900 kJ/kg

Ilości wyemitowanych zanieczyszczeń zebrano w tabeli poniżej.

Zanieczyszczenie

Miał węglowy [Mg]

Olej opałowy [kg]

Gaz ziemny [kg]

Dwutlenek węgla

21 309

11 250

-

Dwutlenek siarki

63

26

-

Tlenki azotu

41

34

-

Pyły

34

12

-

Odpad radioaktywny

-

-

-


Przedsiębiorstwo posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie ochrony środowiska. W 2012r. nie miały miejsca przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Bieżący  stan  sieci  ciepłowniczej  ( 31.12.2012r.)

System ciepłowniczy miasta Ustki obejmuje 17,7 km sieci wysokoparametrowej  oraz 6,6km sieci niskoparametrowej. W rejonie Ustki  Zachód znajduje się sieć preizolowana zbudowana po 1998r.

W rejonie Ustki Wschód znajduje się zarówno sieć kanałowa  w wieku ponad 30 lat , w dobrym stanie technicznym jak i sieć preizolowana , również w Śródmieściu Ustki.

Parametry wody grzewczej -sieciowej :

temperatura : 110/65 st C (zima) , 65/25 st. C (lato) , docelowo przedsiębiorstwo będzie obniżało parametry do 100/43 st. C

ciśnienie      : maksymalne robocze 1,6 MPa 

Woda w obiegu grzewczym i instalacyjnym  spełnia wymogi norm :PN-/C-04601 , PN-/C-04607.

Poddana jest procesowi osmozy, po którym pozostaje chemicznie oczyszczona i praktycznie pozbawiona przewodnictwa oraz procesowi odgazowania próżniowego  (usuwanie tlenu).

Większość sieci wysokoparametrowej i  niskoparametrowej posiada  rezerwę dla nowych podłączeń. Jedynie sieć w rejonie śródmieścia Ustki ( ul. Słowiańska, Sprzymierzeńców ) wymaga  rozbudowy , którą rozpoczęto w 2008r. i zamierzenia te będą kontynuowane - ujęte są w planach Przedsiębiorstwa na lata 2015-2016. W rejonie Ustki Zachód przy ul. Darłowskiej  przyłączono dwa osiedla domów wielorodzinnych WAM i SM „KORAB” , co w znaczny sposób przyczyniło się do obciążenia sieci cieplnej tej części miasta.

         Każdy Odbiorca przyłączający się do miejskiego systemu ciepłowniczego  musi spełniać warunki przyłączenia oraz wnieść opłatę przyłączeniową, obliczoną  zgodnie z  obowiązującą  „Taryfą dla ciepła” na podstawie dokumentacji technicznej przyłącza ( średnica i długość ).

opublikowane: 30 sty 2012, 00:52 przez Piotr Wojciechowicz   [ zaktualizowane 30 sty 2012, 01:09 ]

1-10 of 14