നായിബ് ഇ.എംNayib E.M 

വടക്കേക്കര എന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന ഒരു പാവം മനുഷ്യസ്നേഹി.... എന്‍ജിനീറിംഗ് കോളേജile  2- ആം വര്‍ഷ എന്‍ജിനീറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി....


                   Nayib E M             

               "Eramangalath"

               Vadakekkara,

               Ernakulam Dist.,

               Kerala ,India.

               Ph:+91 9249442664

C            Mailme:emnayib@gmail.com

                  "സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാന്‍ നോവുമാത്മാവിനെ..സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും...."മ്ബുകളില്‍"