Plágium

Kedves Hallgató!

Az alábbiakban a plágium fogalmáról és elkövetésének következményeiről olvashat rövid tájékoztatást. Minden olyan írásbeli és szóbeli munka esetében, amelyet a Kar bármely szakjának hallgatója készít, be kell tartani a szak tudományterületének megfelelő hivatkozási és idézési szabályokat. Aki vét ez ellen, a plágium vétségét követi el. Az alábbi Tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, mert az ebben foglaltakat minden, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató köteles betartani, és a beiratkozás során nyilatkozni, aláírásával elismerni, hogy az itt foglaltakat megértette, és minden esetben maradéktalanul betartja. A plágiumról és a szak tudományterületének megfelelő hivatkozási és idézési szabályokról részletesen az első félév során fog tanulni.

Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

Dr. Károly Krisztina                         és                       Zergi Dániel

oktatási és tanulmányi ügyek                                    ELTE BTK HÖK

dékánhelyettese                                                        Tanulmányi Bizottság elnöke


TÁJÉKOZTATÓ a plágiummal kapcsolatos rendelkezésekről az ELTE Bölcsészettudományi Karán

 1. Mi a plágium?

Plágiumnak minősül minden olyan más szerzőtől átvett tartalom felhasználása, amelynek forrását az írásbeli vagy szóbeli munkában a szóban forgó munka szerzője nem jelzi egyértelműen. Ilyen tartalom lehet más szerzőtől származó:

 • kézzel írott, internetről származó, elektronikus, szóbeli, bármilyen adatrögzítőn tárolt, illetve egyéb forrásból átvett szó és gondolat;
 • ötlet, megállapítás, következtetés, vélemény, levezetés, megfigyelés;
 • képlet, modell;
 • adat, szám- vagy adatsor, statisztika, megoldás;
 • ábra, grafika, kép és fénykép.

Plágiumnak minősül az is, ha valaki sajátjaként tüntet fel olyan munkát, amelynek más a szerzője (pl. teljes dolgozatok, egyéb munkák másolása, ellenszolgáltatásért cserébe elkészíttetett bármilyen írásbeli vagy szóbeli anyag).

Az eredeti munka szerzőjét csak abban az esetben nem kell feltüntetni, ha az illető ismeretlen, de ebben az esetben is jelölni kell ennek tényét.

2. Milyen esetben követünk el plágiumot?

Minden esetben a plágium vétségét követi el az, aki az adott tartalmat a megfelelő hivatkozás nélkül szó szerint, vagy részlegesen idézi, átfogalmazza, összefoglalja, vagy más nyelvből fordítja.

Az önálló munka során a hallgató feladata lehet mások által létrehozott tartalom felhasználása, de ezeket minden esetben egyértelmű hivatkozásokkal el kell látni. Amennyiben a hallgató munkája során nem a tudományterület szabályainak megfelelő hivatkozásokkal lát el egy forrást, csak formai hibát vét, ez esetben cselekedete nem minősül plágiumnak, de a dolgozat értékelése során figyelembe veszik.

3. Mire vonatkoznak a plágiummal kapcsolatos kari és egyetemi rendelkezések?

A plágiummal kapcsolatos rendelkezések vonatkoznak minden, a tanulmányi követelmények teljesítése érdekében (érdemjeggyel értékelt munka, egy kurzus teljesítésére) végzett munkára, valamint az Egyetem égisze alatt pl. ösztöndíjakhoz, tudományos diákköri munkához stb. beadott írásbeli és szóbeli teljesítményre. Ide értendőek különösen:

 • házi feladat, illetve házi dolgozat;
 • szemináriumi dolgozat;
 • diplomamunka, szakdolgozat;
 • projektmunka;
 • kutatási beszámoló vagy tudományos pályamunka;
 • ösztöndíjpályázat;
 • szóbeli prezentáció, kiselőadás, referátum.

4. Milyen következményekkel jár a plágium elkövetésének vétsége?

A plágium olyan fegyelmi vétség, amely a munka elégtelen érdemjeggyel való értékelése mellett akár fegyelmi eljárást is vonhat maga után, mely során az Egyetemmel fennálló hallgatói jogviszonyt felfüggeszthetik, vagy megszüntethetik.

A kurzusért felelős, vagy az adott munka során a hallgatóval konzultáló, illetve az érintett szakdolgozatot értékelő oktató jogosult eldönteni, hogy a hallgató elkövette-e a plágium vétségét, és a megfelelő további intézkedésekről gondoskodni.

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 76. § (6) bekezdése értelmében minden szakdolgozatot író hallgató köteles a dolgozathoz csatolni egy nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy a dolgozat a saját szellemi terméke, és minden felhasznált forrás esetében betartotta a hivatkozások és idézés megfelelő szabályait.

Fontos tudni, hogy a plágium vétsége akár az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 12. § (1) és (2) bekezdését is sértheti, és így ugyanezen törvény 329/A. § (1) bekezdése alapján vétséget követ el, és akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.


Budapest, 2011. szeptember 1.

Comments