Vörösné Dr. Rada Roberta

Vörösné Dr. Rada Roberta

Szakmai önéletrajza

 

Személyi adatok

    Név: Vörösé Dr. Rada Roberta

    Munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék

    Beosztás: intézetigazgató, habilitált egyetemi docens

    Születési hely, év, hónap, nap: Nagykáta, 1967 február 18.

 

Tanulmányok

    1985-199: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: orosz nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

    1986: Leningrádi Állami Egyetem, Orosz mint Idegen Nyelvi Intézet (féléves részképzés)

    1989-1990: Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (egy éves DAAD-ösztöndíj)

 

Tudományos fokozatok

    2012: Habilitáció
    V. Rada, Roberta (2013): „Und man zieht aus diesem Bruch stilistischen Gewinn.” - Stilistisch motivierte typologische Intertextualität in deutschen und ungarischen Gebrauchstexten
    Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik 64). (300 Seiten, ISBN 978-963-284-323-0).

    2000: PhD
    Rada, Roberta (2001): Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache. Budapest: Akadémiai Kiadó (212 p, ISBN 963 05 7817 4) .    

    Rada, Roberta (2013): Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache. Zweite unveränderte Auflage.
    Budapest: ELTE Germanistisches Institut
(Budapester Beiträge zur Germanistik; 69). (212 p, ISBN 978-963-284-392-6) .

 

Munkahelyek, beosztások

    1992-1996: ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Német Tanszék, főiskolai tanársegéd

    1996-1997: Pannon Golf & Country Club, tolmácsolás, fordítás német-magyar-angol nyelveken

    1997-től: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

    2004-2006: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, egyetemi adjunktus

    2006 óta: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, egyetemi docens

    2012 óta: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, habilitált egyetemi docens


Megbízatások, tisztségek

    2006: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszékének megbízott tanszékvezetője

    2011-2017:  ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, általános intézetvezető helyettes

    2015-2017: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, tanszékvezető

    2017-től: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, intézetvezető

    2017-től: ELTE BTK Kari Tanács tagja

    2019-től: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék, tanszékvezető

    2019-től: ELTE BTK, dékáni megbízott (duális képzés)

 

Kutatási területek

    Lexikológia: tabuk és eufémizmusok, frazeologizmusok, anglicizmusok korpuszalapú leíró nyelvészeti vizsgálata a németben és magyar-német kontrasztív aspektusból

    Szövegnyelvészet és stilisztika: szövegfajták stilisztikai jegyeinek leírása, a nyelvészeti intertextualitás problematikája, politikai nyelvhasználat stilisztikai-retorikai jellemzői

    Diskurzusnyelvészet, nyelvészeti diskurzuselemzés: a migráció korpuszalapú vizsgálata a német és magyar médiadiskurzusban

    Nyelvpolitika: politikai korrektség, feminista nyelvhasználat, a német mint idegen nyelv a magyar oktatáspolitikában

 

Szerkesztőbizottsági tagság

    1997- 2000 „Jahrbuch der ungarischen Germanistik”

    2018-tól: „Jahrbuch der ungarischen Germanistik”

    2018-tól „Linguistische Treffen in Wroclaw”

    2019-től: „FILOGI” az ELTE BTK Germanisztikai Intézetének online folyóirata

 

Egyéb oktatásszervezői, közéleti tevékenység

Akkreditációs tantervek és tematikák kidolgozásában valamint korszerűsítések való részvétel (2005-től folyamatosan) ill. ezek koordinálása, vezetése (2016-tól folyamatosan) német, magyar és angol nyelven is

Germanisztika alapszak, német szakirányon 
             Német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak, Filológia specializáció - szakfelelős
             Német, nyelv, irodalom és kultúra osztatlan tanári mesterszak – szakfelelős

Közép-Európa tanulmányok mesterszak – „Nyelvpolitikai változások a 20. században” c. kurzus

Nyelvtudományi Doktori iskola Germanisztika Alprogram: „Pragmatika és diskurzus” c. kurzus

 

A tudományos közéletben való részvétel

    Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesülete (Ungarischer Deutschlehrerverband- UDV) tag

    Germanisták Nemzetközi Társaságának (Internationale Vereinigung für Germanistik – IVG) tag

    Germanisták Magyarországi Társasága (Gesellschaft ungarischer Germanisten - GUG) tag, 2014-2016 elnökségi tag

    A Német Nyelv Társaságának (Gesellschaft für deutsche Sprache - GfdS) tag

    Magyar Tudományos Akadémia (Nyelv- és irodalomtudományok) Köztestületének tagja

    ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Germanisztika Alprogram oktatója, témakiíró és témavezető


Egyéb tudományos tevékenység

    opponensi feladatok ellátása és bizottsági feladatok ellátása PhD-fokozati eljárásokban (Debreceni Egyetem, Pécsi Egyetem, ELTE)

    tag habilitációs eljárásokban (Debreceni Egyetem, Szegedi Egyetem)

    OTDK bírálatok és dolgozatok témavezetése, részvétel OTDK zsűri munkájában

 

Sikeres pályázatok

    1997-1998: Deutsch-Ungarisches Handwörterbuch (Thyssen Stiftung támogatásával), a munkacsoport tagja

    2004-2006: Lexikologie. Ein Arbeitsbuch c. projekt, HEFOP (3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0), a munkacsoport tagja

    2006-2010:  Widespread Idioms in Europe and Beyond nemzetközi projekt, (projektvezető Dr. Elisabeth Piirainen (Németország)), az EUROPHRAS támogatásával, a magyar nyelvet képviselő munkacsoport tagja

    2009-2010:  Pädagogische Hochschule Karlsruhe és az ELTE BTK Germanisztikai Intézet Deutsch in Ungarn c. közös nemzetközi kutatási projekt, a magyar munkacsoport vezetője

    2012-2016: Germanistische Institutspartnerschaft (GIP) ELTE Budapest Germanisztikai Intézet – Universität Heidelberg Germanistisches Seminar, Sprachliche Konstruktionen von Geschichte zwischen Faktualität und                   Fiktionalität, kutatási projekt - a magyar nyelvészeti munkacsoport vezetője

    2017: CEEPUS „German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe” CIII-HU-1201-02-1819 (umbrella), projekt koordinátor

 

Ösztöndíjak

    1989/1990  Deutscher Akademischer Austauschdient (DAAD) ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg 

    1998     DAAD- Gemeinsame Institutspartnerschaft (GIP) kutatói ösztöndíj, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 

    1999     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 

    2012     DAAD- Gemeinsame Institutspartnerschaft (GIP) kutatói ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

    2014     ERASMUS vendégtanár, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

    2014     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

    2015     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

    2016     ERASMUS-vendégtanár, Partiumi Keresztény Egyetem, Oradea

    2016     Aktion Österreich Ungarn (AÖU) kutatói ösztöndíj, Universität Wien, Wien

    2017     Wroclawi Egyetem, Wroclaw,: ELTE BTK „Külföldi konferencia részvétel” ösztöndíj

    2018     Technische Universität, Berlin, Németország ELTE Rektori Kabinet NSI Külügyi pályázat ösztöndíja

    2019     ERASMUS vendégtanár, Pädagigische Hochschule Karlsruhe

    2019     ERASMUS vendégtanár, Universidad Complutense Madrid

    2019     ERASMUS kutatói ösztöndíj, Ludwig-Maximilliens-Universität, München

    2019     ELTE Rektori Kabinet NSI Külügyi pályázat (nemzetközi konferencia részvétel Universiteti i Prishtines „Hasan Prishtina”, Koszovó)

    2019     ELTE BTK Kari kiválósági pályázat (nemzetközi konferencia részvétel (Ostravska Univerzita, Csehország)

 

 

Kitüntetések, elismerések

    2006: Gragger Róbert-díj

    Adományozó: Magyar Germanisták Társasága/Gesellschaft ungarischer Germanisten  (GUG)

 

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................


Vörösné Dr. Rada Roberta

 

CURRICULUM VITAE

Personal data

    Name: Vörösné Dr. Rada Roberta

    Workplace: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Germanic Studies, Department of German Linguistics

    Position: Institute Director, Habilitated Associate Professor

    Place of birth, year, month, day: Nagykáta, February 18, 1967

 

Studies

    1985-1991: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities: teacher of Russian language and literature – German language and literature in secondary schools

    1986: Leningrad State University, Institute for Russian as a Foreign Language

    1989-1990: Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (one-year DAAD-scholarship)

 

Scientific degrees

    2012: Habilitation
    V. Rada, Roberta (2013): „Und man zieht aus diesem Bruch stilistischen Gewinn.” - Stilistisch motivierte typologische Intertextualität in deutschen und ungarischen Gebrauchstexten.
    Budapest: ELTE Germanistisches Institut  
(Budapester Beiträge zur Germanistik 64). (300 p, ISBN 978-963-284-323-0).

    2000: PhD
    Rada, Roberta (2001): Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache. Budapest: Akadémiai Kiadó (212 p, ISBN 963 05 7817 4).

    Rada, Roberta (2013): Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache. Zweite unveränderte Auflage.
    Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik; 69).
(212 p, ISBN 978-963-284-392-6).

 

Workplaces, positions

    1992-1996: ELTE Teacher Training College, German Department, coll. jun. assist. prof.

    1996-1997: Pannon Golf & Country Club, interpreting and translating in German, Hungarian and English

    1997-től: Eötvös Loránd University, Faculty Of Humanities, Institute of Germanic Studies, Department of German Linguistics, junior assistant professor

    2004-2006: Eötvös Loránd University, Faculty Of Humanities, Institute of Germanic Studies, Department of German Linguistics, junior assistant professor

    since 2006: Eötvös Loránd University, Faculty Of Humanities, Institute of Germanic Studies, Department of German Linguistics, associate Professor

    since 2012: Eötvös Loránd University, Faculty Of Humanities, Institute of Germanic Studies, Department of German Linguistics, habilitated associate Professor

 

Positions held

    2006: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Germanic Studies, appointed Head of Department at the Department of German Applied Linguistics and Language Teaching

    2011-2017:  Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Germanic Studies, general deputy Head of Institute

    2015-2017: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Germanic Studies, Department of German Linguistics, Head of Department

    2017- l: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Germanic Studies, Head of Institute

    2017- : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Member of the Faculty Council

    2019- : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Germanic Studies, Department of German Language Training, Head of Department

    2019 - : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, the Deans Officer for dual Training

  

Fields of Research

    Lexicology: taboo and euphemism, phraseologisms, corpus-based descriptive linguistic examination of anglicisms in the German language and from Hungarian-German contrastive aspects

    Text linguistics and stylistics: a description of the stylistic features of text types, the problem of linguistic intertextuality, the stylistic-rhetorical characteristics of political language use

    Discourse Linguistics, Linguistic Discourse Analysis: corpus-Based study of migration in the German and the Hungarian media discourse

    Language policy: political correctness, feminist language use, German as a foreign language in Hungarian education policy

 

Member of the Editorial Board

    1997- 2000 „Jahrbuch der ungarischen Germanistik”

    since 2018: „Jahrbuch der ungarischen Germanistik”

    since 2018: „Linguistische Treffen in Wroclaw”

    since 2019 „FILOGI“ Online Journal oft he Institute of Germanic Studies

 

Other activities

    Participation in the development of accreditation curricula and their content, and participation in their modernization (from 2005 onwards), participation in their coordination and management (from 2016 onwards),
    also in in German, Hungarian and English.

German Studies, Specialized in German Studies BA

German Language, Literature and Culture MA, Specialization in Philology

German language, literature and culture, undivided MA for teachers

MA in Central Europe Studies – course "Language Policy Changes in the 20th Century"

Doctoral School of Linguistics, Germanic Subprogram: course “Pragmatics and Discourse”

 

Participation in Scientific Life

    Member of Ungarischer Deutschlehrerverband - UDV  

    Member of Internationale Vereinigung für Germanistik – IVG

    Member of Gesellschaft ungarischer Germanisten - GUG, since 2014-2016 Member of the Board

    Member of Gesellschaft für deutsche Sprache - GfdS

    Member of the Hungarian Academy of Sciences (Language and Literature Studies)

    Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Doctoral School of Linguistics, teacher and tutor at the Study program in German studies

 

Other Scientific Activities

    Acting as opponent and performing committee tasks in PhD degree procedures (University of Debrecen, University of Pécs, ELTE)

    Member in habilitation procedures (University of Debrecen, University of Szeged)

    Supervision of National Scientific Students’ Associations (OTDK) reviews and papers, participation in the work of OTDK juries

 

 Research Projects


    1997-1998: Deutsch-Ungarisches Handwörterbuch (funded by the Thyssen Stiftung), member of the Hungarian project team


    2004-2006: Project Lexikologie. Ein Arbeitsbuch, HEFOP (3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0), member of the Hungarian project team

    2006-2010: International project Widespread Idioms in Europe and Beyond (Project leader: Dr. Elisabeth Piirainen (Germany), with the support of EUROPHRAS, member of the Hungarian project team

    2009-2010: International Research project Deutsch in Ungarn between Pädagogische Hochschule Karlsruhe and Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Germanic Studies, leader of the Hungarian team

    2012-2016: Research project Joint Institute Partnership (GIP) ELTE Budapest Institute of Germanic Studies – Universität Heidelberg Germanistisches Seminar,
                       Sprachliche Konstruktionen von Geschichte zwischen Faktualität und Fiktionalität, leader of the Hungarian linguistic team

    2017: CEEPUS „German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe” CIII-HU-1201-02-1819 (umbrella), project coordinator


Scholarships

    1989/1990  Deutscher Akademischer Austauschdient (DAAD) scholarship, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

    1998     DAAD- Joint Institute Partnership (GIP) research scholarship, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 

    1999     DAAD-GIP research scholarship, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 

    2012     DAAD- Joint Institute Partnership (GIP) research scholarship, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

    2014     ERASMUS guest lecturer, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

    2014     DAAD-GIP research scholarship, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

    2015     DAAD-GIP research scholarship, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

    2016     ERASMUS guest lecturer, Christian University Partium, Oradea

    2016     Aktion Österreich Ungarn (AÖU) research scholarship, Universität Wien, Austria

    2017      University of Wroclaw, Wroclaw, Poland: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, participation at an international conference, scholarship

    2018 Technische Universität, Berlin, Germany, ELTE Rector's Cabinet NSI Foreign Competition Scholarship

    2019      ERASMUS guest lecturer, Pädagogische Hochschule Karlsruhe

    2019      ERASMUS guest lecturer, Universidad Complutense, Madrid

    2019      ERASMUS research scholarship, Ludwig-Maximilliens-Universität, München

    2019      ELTE Rector's Cabinet NSI Foreign Competition Scholarship, participation at an international conference at University Pristina (Kosovo)

    2019      ELTE Faculty of Humanities, Excellence Competition Scholarship, participation at an international conference at University Ostrava (Czech Republic)


Awards

    2006: Gragger Róbert Award

    Awarded by the Magyar Germanisták Társasága/Gesellschaft ungarischer Germanisten  (GUG)

 

Comments