Hornyákné Huber Ágnes

Hornyákné Dr. Huber Ágnes

egyetemi adjunktus


Canvas e-portfólió (szervezési- és kurzusinformációk hallgatóknak): https://canvas.elte.hu/eportfolios/174?verifier=E76bAeNKY1qHerXk9iogm70KMvIy1YtVjhUH5Sk4


1. Tanulmányok, végzettség, tudományos fokozatok

 

2011                PhD fokozat megszerzése az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán: Nyelvtudományi Doktori Iskola, Germanisztikai Doktori Program

A német nyelvű doktori disszertáció címe: Fiatal magyarországi németek nyelvhasználata és azonosságtudata (Sprachgebrauch und Identitätsbewusstsein junger ungarndeutscher Erwachsener)

                        http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-8693-2.htm

2003-2010      ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

Germanisztika Doktori Program doktorandusza, majd doktorjelöltje

 

2003                Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári diploma

1998-2003      ELTE BTK Német nyelv és irodalom szak

                        Kisebbségi program: Magyarországi németek nyelve és irodalma

 

Szakmai továbbképzések:

2015-2019      ELTE e-learning és oktatásmódszertani képzések

2015                Osztrák Intézet Budapest, ÖSD akkreditált vizsgáztató bizonyítvány: B2 nyelvi szint

2010-2011      European Business Competence Licence/Egységes Európai Gazdasági Oklevél „A” és „B” modul

 

 

2. Szakmai életút, beosztás, funkciók

 

2015-              egyetemi adjunktus

(ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvészeti Tanszék)

Felelősségek:

2018-tól Germanisztikai Intézeti Tanács tagja

2015-2018 a minor képzéssel kapcsolatos ügyek felelőse

 

2006-2015      egyetemi tanársegéd

(ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvészeti Tanszék)

Felelősségek:

2011-2015 a doktori ügyek felelőse (Nyelvtudományi Doktori Iskola, Germanisztika Doktori Program)

2006-2011 nemzetiségi szakos hallgatók évfolyam felelőse

 

 

3. Kutatási tevékenység, projektek

 

Egyéni kutatási projektek:

-          Német nyelvtanulói korpusz vizsgálata: Das Konzept und die Erforschung von Lernervarietäten (2014-)

-          A magyarországi németek nyelvhasználata és identitása (2003-2015)

 

Részvétel:

-          a Ceepus projektben: Deutsch als Fremdsprache in Mittel- und Osteuropa. Neue Perspektiven der Lehrerausbildung (2018-)

-          a GIP projektben: Gemeinsame Institutspartnerschaft des Deutschen Seminars der Universität Heidelberg und des Germanistischen Institut der ELTE (2013-2016)

-          a Magyarországi német nemzetiségi gimnáziumok negyedik évfolyamos hallgatóinak német nyelvhasználatára és nyelvi tudatosságára vonatkozó összehasonlító kérdőíves felmérésben (2006-2008)

-          a Magyarországi németek nyelvéről, népi kultúrájáról, történetéről és irodalmáról 1945 után kiadott műveket bemutató bibliográfia összeállításában (2005-2008)

-          az Egyetemi német nyelvészeti szakszótár előkészítésében (2004-2005)

-          a Magyarországi német nyelvjárás atlasz előkészítési munkálataiban (2003-2005).

 

 

4. Oktatási tevékenység, kurzusok

 

- Nyelvészeti témakörök: A német szókincs, Szófajok és szavak szerkezete, Beszédértés és -képzés, Beszédértés és helyesírás, Bevezetés a nyelvtudományba, Nyelvészeti szövegalkotás

 - Specializáció: Gazdasági szakszókincs, Szakszövegfordítás

 - Német nemzetiségi szakirány: Bevezetés a nemzetiségi tanulmányokba, A magyarországi németek nyelve, népi kultúrája, Bevezetés a terepmunkába, Identitáselméletek

 - Nyelvoktató témakörök: Lexikai és grammatikai kompetencia, Speciális nyelvi szeminárium, Fordítási gyakorlatok, Interkulturális kompetencia

 - Gyakorlatorientált szemináriumok: Szakdolgozati előkészítő szeminárium, nemzetiségi projektmunka

 Záródolgozatok konzulense, vizsgáztatás, bíráló és szakértői tevékenység, felvételi és pályaalkalmassági vizsgabizottsági tagság, OKTV zsűritagság, OTDK témavezetés.

 

 

5. Társasági tagságok

 

Magyar Germanisták Társasága

Gesellschaft für deutsche Sprache

Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesülete

 

 

6. Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak

 

2007-   OMAA/ÖAD rövid kutatói ösztöndíjak

2019    Erasmus+ kutatói ösztöndíj

2006    OMAA/ÖAD ösztöndíj, Bécs

 

7. Nyelvismeret

 

német: felsőfok

angol: középfok

spanyol: társalgási szint


 

8. Publikációk

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10031880

Comments