Hornyákné Huber Ágnes

Hornyákné Dr. Huber Ágnes

egyetemi adjunktus

 

 

1. Tanulmányok, végzettség, tudományos fokozatok

2010                PhD fokozat megszerzése

2003-2010      ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

Germanisztika Doktori Program doktorandusza, majd doktorjelöltje

2003                Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári diploma

1998-2003      ELTE BTK Német nyelv és irodalom szak

                        Kisebbségi program: Magyarországi németek nyelve és irodalma

 

2010-2011      European Business Competence Licence/Egységes Európai Gazdasági Oklevél „A” és „B” modul

 

2. Munkahelyek, beosztások, szakmai életút

2015-              egyetemi adjunktus

2006-              egyetemi tanársegéd

ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvészeti Tanszék

2006-2011 nemzetiségi szakos hallgatók évfolyam felelőse

2015-től a minor képzéssel kapcsolatos ügyek felelőse

 

3. Kutatási tevékenység, projektek

Egyéni kutatási projektek:

-          Német nyelvtanulói korpusz vizsgálata: Das Konzept und die Erforschung von Lernervarietäten (2014-)

-          A magyarországi németek nyelvhasználata és identitása (2003-2015)

A doktori disszertáció címe: „Sprachgebrauch und Identitätsbewusstsein junger ungarndeutscher Erwachsener” Témavezető: Prof. Dr. Manherz Károly CSc

 

Részvétel:

-          a GIP projektben (Gemeinsame Institutspartnerschaft des Deutschen Seminars der Universität Heidelberg und des Germanistischen Institut der ELTE)

-          a Magyarországi német nyelvjárás atlasz előkészítési munkálataiban,

-          a Magyarországi német nemzetiségi gimnáziumok negyedik évfolyamos hallgatóinak német nyelvhasználatára és nyelvi tudatosságára vonatkozó összehasonlító kérdőíves felmérésben,

-          a Magyarországi németek nyelvéről, népi kultúrájáról, történetéről és irodalmáról 1945 után kiadott műveket bemutató bibliográfia összeállításában.

 

4. Oktatási tevékenység, kurzusok

Nyelvészeti témakörök: A német szókincs, Beszédértés és -képzés, Beszédértés és helyesírás

Specializáció: Gazdasági szakszókincs

Német nemzetiségi szakirány: Bevezetés a nemzetiségi tanulmányokba, A magyarországi németek népi kultúrája, Bevezetés a terepmunkába, Identitáselméletek

Nyelvoktató témakörök: Lexikai és grammatikai kompetencia, Speciális nyelvi szeminárium, Fordítási gyakorlatok, Interkulturális kompetencia

Szakdolgozati előkészítő szeminárium, nemzetiségi projektmunka

Záródolgozatok konzulense

 

5. Társasági tagságok

Magyar Germanisták Társasága

Gesellschaft für deutsche Sprache

Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesülete

 

6. Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak

2006    ÖAD ösztöndíj, Bécs

 

7. Nyelvismeret

német: felsőfok

angol: középfok

spanyol: társalgási szint

 

8. Publikációk

Tanulmányok szakfolyóiratokban és kötetekben

Die interethnischen Beziehungen der Ungarndeutschen im Spiegel des ethnischen Identitätsbewusstseins. — In: Manherz, Karl (Hg.): Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 20, 2003, 82-122.

Fejlődési tendenciák a magyarországi németek azonosságtudatában. — In: Jung Horti, Judit (szerk.): Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből 5, 2004, 43-74.

Ungarndeutsche Dichtung und doppelte Identität. Deutsch-ungarisches Selbstbewusstsein in Gedichten der Nachkriegsepoche. — In: Manherz, Karl (Hg.): Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 22, 2005, 129-151.

Franz Hohler: Ein Schweizer im Ausland und Bertolt Brecht: Und Sie, sind Sie schon einmal einem Nationalisten begegnet? – Ergebnisse eines Workshops am Forum Junger Deutschlehrer am 09.10.2004. — In: Feld-Knapp, Ilona (Hg.): Lernen lehren – Lehren lernen. Budapester Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache 1, 2006, 283-293. (Társszerzők: Komáromy, András, Stipich Béla)

Identität und Sprachgebrauch der Ungarndeutschen. — In: Boszák, Gizella (Hg.): Germanistik ohne Grenzen. I. Internationale Germanistentagung Großwardein/Oradea/Nagyvárad 15-17. Februar 2007. Studien aus dem Bereich der Germanistik Band 3. Klausenburg-Großwardein: Siebenbürgischer Museum-Verein/Partium Verlag (= Schriftenreihe des Lehrstuhls für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft der Christlichen Universität Partium/Großwardein Band 3), 2007, 121-131.

Sprachbezogenes Wissen bei SchülerInnen in unseren Nationalitätengymnasien – Projektbericht. — In: Knipf-Komlósi, Elisabeth; Erb, Maria; Hock-Englender, Ibolya (Hgg.): Deutsch revital. Pädagogische Zeitschrift für das ungarndeutsche Bildungswesen. 4. Jahrgang, Heft 4, 2007, 103-106. (Társszerző: Csepela Odett)

Junge Ungarndeutsche und ihr Verhältnis zur deutschen Sprache. — In: Lovász, Ágnes; Molnár, Krisztina (Hgg.): Studien zur Germanistik. Universität Pécs (= Studien zur Germanistik 9. Jg.), 2008, 22-31. (Társszerző: Csepela Odett)

13. Internationale Deutschlehrertagung des Slowenischen Deutschlehrerverbandes (SDUNJ). — In: DufU Deutschunterricht für Ungarn 1-2/2008, 23. Jahrgang, 2008, 127-138. (Társszerző: Csepela Odett, Emeršič Stanka)

Theorie und Praxis der vergleichenden Untersuchung: Sprachgebrauch und Sprachbewusstheit bei Schülern in ungarndeutschen Nationalitätengymnasien. — In: Fekete-Csizmadia, Zsuzsanna; Lang, Elisabeth; Pólay, Veronika; Szatmári, Petra (Hgg.): Sprache–Kultur–Berührungen. Internationale Konferenz 8.-9. November 2007. Szombathely/Wien: Savaria University Press/Praesens Verlag (= Acta Germanistica Savariensia 10), 2009, 23-35. (Társszerző: Csepela Odett)

Methodische Einzelprobleme bei der Erforschung volkskundlicher Daten. — In: Manherz, Karl; Erb, Maria (Hgg.): Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 24, 2009, 97-105.

Sprachgebrauch und Sprachbewusstheit bei Schülern in ungarndeutschen Nationalitätengymnasien. — In: Adamcová, Lívia; Péteri, Attila (Hgg.): Aspekte der Fremdsprachenlinguistik in der Slowakei und in Ungarn. Budapest/Bratislava 2009, 77-86. (Társszerző: Csepela Odett)

Sag’ mir wie du sprichst! Methodische Einzelprobleme bei der Erforschung subjektiver Daten. — In: Benedek, Andrea; Boszák, Gizella; Crisan, Renata Alice (Hgg.): Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. II. Internationale Germanistentagung Großwardein/Oradea/Nagyvárad 18-20. Februar 2009. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Band 2. Klausenburg-Großwardein: Siebenbürgischer Museum-Verein/Partium Verlag (= Schriftenreihe des Lehrstuhls für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft der Christlichen Universität Partium/Großwardein Band 8), 2010, 113-123.

unser Herz schlägt natürlich schneller, wenn wir schwäbische Wörter hören…“ Allgemeine Tendenz oder eher die Ausnahme? Teilergebnisse einer empirischen Untersuchung der Sprache und Identität ungarndeutscher Jungerwachsener. In: Brdar-Szabó, Rita; Péteri, Attila; V. Rada, Roberta; Uzonyi, Pál (Hgg.): Deutsch grenzenlos. Festschrift für Elisabeth Knipf zum 60. Geburtstag. Budapest, ELTE Germanistisches Institut 2012 (= Budapester Beiträge zur Germanistik 58.), 177-189.

ha sváb szavakat hallunk, megdobban a szívünk…“ Fiatal magyarországi németek nyelvhasználata és nyelvi azonosságtudata. In: Horváthné Molnár, Katalin; Sciacovelli, Antonio (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely, 2011. augusztus 29-31. Budapest/Szombathely/Sopron: MANYE/NYME 2012 (= MANYE 8) 2012, 237-242.

Ethnische Identität im Zeitalter der Globalisierung am Beispiel der ungarndeutschen Minderheit. In: Bárdosi, Vilmos (Hg.): Tanulmányok - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Budapest: ELTE BTK 2012 (= Doktori Iskolák Tanulmányai 1), 123-134.

Das ethnische Identitätsbewusstsein ungarndeutscher Jungerwachsener. In: Kerekes, Gábor; Müller, Márta (Hgg.): Traditionspflege und Erneuerung. Perspektiven der deutschen Nationalität in Ungarn im 21. Jahrhundert. Budapest: Ad Librum GmbH 2012 (= Neue-Zeitung-Bücher, Reihe Wissenschaft Bd. 1), 117-134.

Identität und Sprachgebrauch junger Ungarndeutscher. In: Kerekes, Gábor; Müller, Márta (Hgg.): Bewahrte Traditionen und neue Horizonte. Nachwuchskonferenz ungarndeutscher Thematik. Budapest: Ad Librum GmbH 2012 (= Neue-Zeitung-Bücher, Reihe Wissenschaft Bd. 2), 17-29.

Sprachgebrauch und Sprachbewusstsein junger Ungarndeutscher. In: Knipf-Komlósi, Elisabeth; Öhl, Peter; Péteri, Attila; V. Rada, Roberta (Hgg.): Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen. 21. internationale Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen in Budapest. Budapest, ELTE Germanistisches Institut 2013 (= Budapester Beiträge zur Germanistik 70.), 135-141.

 

Tudományos monográfia

Untersuchung zur ethnisch-nationalen und sprachlichen Identität junger Ungarndeutscher. Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2015 (= Studien zur Germanistik Band 56). 200 S. ISBN: 978-3-8300-8693-2. http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-8693-2.htm

 

Tananyag

Übungsbuch zur Phonetik der deutschen Sprache. Budapest, ELTE Germanistisches Institut 2014 (= Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 71). Társszerzők: Brenner, Koloman; Korencsy, Ottó; Uzonyi Pál.

 

Bibliográfia

Bibliographie zur Geschichte, Sprache, Volkskultur und Literatur der Ungarndeutschen 1945-2007. Budapest: ELTE Germanistisches Institut 2008 (= Ungarndeutsches Archiv 10). (Társszerkesztők: B. Szabó Károly, Szabó Dezső)

 

Recenziók

Erb, Maria; Knipf-Komlósi, Elisabeth (Hgg.): Tradition und Innovation. Beiträge zu neueren ungarndeutschen Forschungen. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (= Ungarndeutsches Archiv 9) 2007, 326 S. — In: Böttger, Lydia; Masát, András (Hgg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2008. Budapest: Gesellschaft ungarischer Germanisten/Bonn, Deutscher Akademischer Austauschdienst 2009, 269-272.

Bindorffer, Györgyi: „Wir Schwaben waren immer gute Ungarn“. Budapest, ELTE Germanistisches Institut (= Ungarndeutsches Archiv 8) 2005, 179. S. — In: Manherz, Karl (Hg.): Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 25, 2010, 239.

Gerner, Zsuzsanna: Sprache und Identität in Nadasch/Mecseknádasd. Eine empirische Untersuchung zur Sprachkontaktsituation und Identitätsbildung in der ungarndeutschen Gemeinde Nadasch. Budapest, ELTE Germanistisches Institut (= Ungarndeutsches Archiv 7) 2003, 170. S.  — In: Manherz, Karl (Hg.): Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 25, 2010, 238.

Müller Márta: Lexikalisch-semantische Merkmale der Handwerk-Fachwortschätze in Werischwar/Pilisvörösvár. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (= Ungarndeutsches Archiv 12) 2011, 271 S. — In: Haase, Michael; Masát, András (Hgg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2010. Budapest: Gesellschaft ungarischer Germanisten/Bonn, Deutscher Akademischer Austauschdienst 2011, 321-324.

Knipf Komlósi, Elisabeth: Wandel im Wortschatz der Minderheitensprache. Am Beispiel des Deutschen in Ungarn. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011. (= Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik Beihefte 145). 293 S. — In: Burkhardt, Armin u.a. (Hgg.): Muttersprache 122. 2012. 166-167.

Gombocz, Eszter: Kontrastive Wortfamilienanalyse Deutsch-Ungarisch. Wortfamilien unter didaktischem und lexikografischem Aspekt. Mannheim: Institut für deutsche Sprache, Amades 2013, 254 oldal + CD-ROM, ISBN 978-3-937241-39-5, ISSN: 1435-4195. – In: Juhász, Dezső (Hg.): Magyar Nyelv 2014/1, 110. évf. 149-151 (Internet: 111-113).

Bartoszewicz, Iwona; Szczęk; Tworek, Artur (Hrsg.): Im Anfang war das Wort II. Dresden-Wroclaw: ATUT-Neisse Verlag, 2013. (= Linguistische Treffen in Wroclaw Vol. 9). 373 S. – In: Szendi, Zoltán/Backes, Johanna (Hgg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2014. Budapest: Gesellschaft ungarischer Germanisten/Bonn, Deutscher Akademischer Austauschdienst 2015. (megjelenés alatt)

Comments