39 אבות מלאכה הקדמה.

"ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך" (שמות כג ב)‏

ל"ט אֲבוֹת מְלָאכָה (גם אֲבוֹת מְלָאכוֹת) הן סוגי המלאכות האסורות בשבת לפי ההלכה. חלק מהמלאכות מפורטות במקרא, אך רובן נקבעו בתורה שבעל פה, שגוזרת אותן מהעבודות שנעשו להקמת המשכן והיו מלאכות אומן שמצריכות מומחיות. עשיית מלאכה ממלאכות אלה היא בגדר חילול שבת.

התורה אסרה עשיית מלאכה בשבת, כמו שנאמר בתורה "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך" (שמות כג ב)‏, וכן "ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה"‏ (שמות כ י). התורה אוסרת עשיית מלאכה ביום השבת, אך מציינת רק חלק מן המלאכות האסורות ומותרות בשבת. המלאכות המפורשות בתורה כאסורות הם הבערת אש‏, חרישה וקצירה‏, והוצאה מרשות לרשות (ברמז)‏ קישוש עצים‏ ויציאה מחוץ לתחום היישוב‏. בספרי הנביאים מצוינים מספר דברים נוספים האסורים בשבת, בהן, נשיאת משא, גם על גב חמור‏, קניית מרכולות מן הגויים‏ והכנת יין‏, והקביעה כי שבת נועדה 'לעונג'‏. את שאר המלאכות למדנו ממלאכות המשכן.