Missionshuset

 
På denna sidan kan du läsa om hur Missionshuset har utvecklats.
Texten nedan är tagen från gamla tidningsartiklar.
1893 kunde man läsa om hur missionshuset den gången stod klart.
 
Engelholms Tidning (2:a sidan)
Tisdagen den 25 Juli 1893, Engelholm
Det nya missionshuset står nu i det allra närmaste färdigt och kommer att högtidligen invigas den 2 Augusti. Byggnaden, belägen som den är på en af stadens vackraste punkter invid Gröna torg och på en höjd utmed Rönne å gör i sin enkelhet ett värdigt intryck, hvar till säkerligen längre fram när omgivningen hunnit fullt ordnas, kommer en prägel av stilla hemtrefvnad. Huset är uppfört av gult tegel från Rögle tegelbruk med tak av korrugerad plåt och håller i längd 36 alnar samt i bredd 20 alnar.
Entren till stora salen sker från norra gaveln genom en förstuga, i hvilken å ömse sidor äro anordnade trappuppgångar till läktare. Sjelva salen, hållen i ljus färgton och med hvitrappade väggar, har sex fönster på hvardera längväggen och är beräknad rymma 800 personer. Tvenne pelarrader uppbära läktarne, på samma gång de bidraga att göra interiören af mindre enformig totalverkan.
Taket är lågvälvt. Talarstolen har sin plats midt emot ingången. I husets södra del äro inredda två rum och kök, afsedda till bostad för vaktmästare och i nivå med läktarne finnes ovanpå ett rum der föreningen kommer att hålla sina sammankomster.
Salens uppvärmning under den kalla årstiden skall ske genom tvenne jernugnar.
Kostnaden för det hela, tomtköpet deri inberäknadt, uppgår till omkring 9000 kr. Redan för cirka 15 år sedan skänkte en fröken Hjort 1500 kr till grundplåt för ett missionshus hörstedes och sedermera har även fröken Francke gjort ett testamentariskt förordnande till huset förverkligande, hvarjemte tid efter annan intresserade så inom som utom staden skänkt olika belopp till ändamålet. Och så har äntligen den länge närda tanken fått materiell form till glädje för de många som hör på trakten deltaga i eller välvilligt understödja missionsvännernas tysta, godt syftande verksamhet.

Engelholms Tidning (1:a sidan)
Tisdagen den 1 Augusti 1893
Missionshuset i Engelholm inviges Onsdagen den 2 Augusti kl.10 f.m., hvarefter predikningar och samtal fortgå till kl. 7 e.m.

Engelholms Tidning (2:a sidan)
Torsdagen den 3 Augusti 1893 ,Engelholm
Det nya missionshuset hörstedes invigdes i går till sin bestämmelse. Högtidligheten var utsatt att taga sin början klockan 10 på förmiddagen och redan före denna tid hade den med blommor och grönt festligt klädda salen fullständigt upp tagits af en andäktigt stämd härarskara. Akten började med psalm 33, sjungen af en blandad kör till orgelackompanjemanget, hvarefter kyrkoherde H.B. Hammar, utgående från orden: "Hvad månde varda af detta barnet?"
höll invigningstalet, i hvilket han, med tillämpning af det upplästa skriftstället, vidrörde de afvägar, hvarpå äfven det ur ädlaste motiv sprungna företag kan inkomma och redogjorde såväl för de förhoppningar missionsvännerna knyta vid sin nya byggnad som också för det ändamål som med husets uppförande afsetts. Till stöd för sina uttanden framdrog hr. Hammar åtskilliga exempel ur missionsverksamheten på trakter inom landet.
Under omvexlande samtal och predikningar af kyrkoherdarne Fr.Kock i Hjernarp och O.Thulin i Wälinge, predikant E.Winkler och skolföreståndare A.Åberg pågick derefter högtidligheten, med ett par timmars afbrott för middag, till klockan 7 på aftonen.
 
(Anm.: Ps 33 i Wallins psalmbok är: "Jag lyfter mina händer...")