ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 
         ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
΄Αθήνα, 24-3-84
Τήν ἴΔρυση καί ἐξαγγελία νέου πολιτικού κόμματος μέ τον τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗΚΟ) απεφάσισε σήμερα ή Κεντρική ΄Επιτροπή Πρωτοβουλίας γιά τήν Άνασύνταξη τών Δημοκρατικών Δυνάμεων, ή οποία συνήλθε περί ώρα 11.00 στά γραφεία της, προκειμένου νά καθορίση τήν στάση της έν όψει τών έκλονών τοϋ προσεχούς Ίουνίου γιά το Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμιλώντας προς τήν 75μελή Κεντρική Επιτροπή Πρωτοβουλίας ο Γ.Γ. της Χρήστος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ἐπρότεινε τήν συμμετοχή τῶν Δημοκρατικών Δυνάμεων στίς έκλογές γία τήν Εὐρωβουλή διότι αὐτές θα καθορίσουν καί τίς ἐσωτερικές πολιτικές ἐξελίξεις. Έπειδή δέ τό  δικαίωμα της προτάσεως τών ύποψηφίων γιά την Εύρωβουλή άνηκει μόνο στά κόμματα η τούς συνδυασμούς κομμάτων, θά ἔπρεπε η κίνηση γιά την ανασύνταξη τῶν Δημοκρατικών Δυνάμεων νά μετατραπή σέ κόμμα. Ακολούθως  ή ΚΕΠ ἐνέκρινε τήν συνημμένη ίδρυτική Διακήρυξη, ὁποία ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ τήν κυβερνητική άσυναρτησία, τήν ύποκρισία τής δεξίας καί τήν δημαγωγία τής αριστεράς, ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τήν έθνική ανάγκή να ύπαρξή κόμμα καί
νά άναδειχθή δημοκρατική ήγεσία, ΙΔΡΥΕΙ νέο πολιτικό κόμμα άρχών, το οποίο εἶναι ἰδεολογικά αὐθύπαρκτο καί αναπόφευκτα θα συγκρουσθή μέ τούς σφετεριστές τοϋ κεντρώου  δημοκρατικού χώρου, τό κόμμα τής συντηρητικής δεξιας καί τό σοσιαλμαρξιστικό κόμμα τής άριστερας, ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ όλους τούς δημοκράτες να συγκροτήσουν ανάλογες έπιτροπές πρωτοβουλίας, τοπικές, νομαρχιακές, κλαδικές, γυναικών καί νεολαίας, τίς οποίες θα συντονίζει ή Κεντρική ”Επιτροπή Πρωτοβουλίας αναδειχθείσα από διαβουλεύσεις στελεχών σέ πανελλήνια κλίμακα. Καλούνται όλοι οί "Ελληνες στόν εύγενή ανώνα για τήν αὐτοδιαχείριση, τήν οικολογία, τήν κοινωνική δικαιοσύνη, τήν λαϊκή κυριαρχία, τήν ἐθνική ανεξαρτησία και τήν πνευματική ἐλευθερία.

ΔΗΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Κεντρική Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την Ανασύνταξη
των Δημοκρατικών Δυνάμεων με πλήρη συνείδηση ότι ανταποκρίνεται στην δυάχυτη προσδοκία του Λαού . ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την κυβερνητική ασυναρτησία, την υποκρισία της δεξιάς και την δημαγωγία της αριστεράς, οι οποίες αποπροσανατολίζουν τον λαό από τα μεγάλα ζωτικά προβλήματα. Το προσωποπαγές σοσιαλμαρξιστικό κόμμα της αριστεράς με την ακαθόριστη ιδεολογία του εφαρμόζει τον «σοσιαλισμό» του μονόπλευρα εις βάρος των λαϊκών τάξεων, στα τηλεφωνικά τέλη, το νερό και το ηλεκτρικό, τους εμμέσους φόρους, τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως και τα αγροτικά προϊόντα. Του διαφεύγει το μεγάλο κεφάλαιο. Κατέχεται από ανασφάλεια. Επιδεικνύει πλέγμα ηγεμονισμού και φυλλορροεί.Ο λαός πληροφορείται κατά διαλείμματα ότι οι κυβερνήσεις του παραλαμβάνουν χάος και παραδίδουν χάος.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την προσήλωσή της στα δημοκρατικά ιδεώδη, αρχές και διαδικασίες και την πεποίθησή της οτι η διεύρυνση της δημοκρατίας θα δώση ορθές λύσεις στα σωρευμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του Ελληνικού Λαού. Η αναθεώρηση του Συντάγματος καθίσταται επιβεβλημένη. Το δημοκρατικο πολίτευμα δεν λειτουργεί ομαλά. Δεν υπάρχει έγκυρη δημοκρατικη αντιπολίτευση, ενώ εγκυμονούνται κίνδυνοι για το έθνος. Είναι εθνική ανάγκη να υπάρξη κόμμα και να αναδειχθή δημοκρατική ηγεσία, η οποία θα εμπνεύση πίστη και ελπίδα γία ένα καλύτερο μέλλον.
ΙΔΡΥΕΙ νέο πολίτικο κόμμα αρχών με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗΚΟ), το οποίο θα κινήση τις αναγκαίες δημοκρατικές διαδικασίες για την συσπείρωση όλων των γνήσιων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων εις ένα κόμμα δημοκρατικό και προς τα μέσα και προς τα έξω, ενωτικό,
 ομοιογενές και μαχητικό. Η διοίκηση δεν θα είναι αρχηγική και προσωποπαγής, αλλά συλλογική, όπως αρμόζει στα κόμματα αρχών. Οι δημοκρατικές διαδικασίες θα αναδεικνύουν τα στελέχη και την ηγεσία του κόμματος. Επιβάλλεται η συσσωμάτωση των πολιτών η συσπείρωση και η ανασυγκρότηση ενός ισχυρού πολιτικού οργανισμού. Το νέο κόμμα ανήκει στον αγρότη, τον εργάτη, τον επαγγελματία, τον βίοτεχνη, τον υπάλληλο, τις γυναίκες και την φωτισμένη νεολαία μας. Είναι ίδεολογίκα αυθύπαρκτο και αναπόφευκτα θα συγκρουσθῆ με τους σφετεριστές του κεντρώου δημοκρατικού
χώρου, το κόμμα της συντηρητικής δεξιάς και
 το σοσιαλμαρξιστικό κόμμα της αριστεράς . ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ τους δημοκράτες όλης της χώρας να συνυπογράψουν την παρούσα Διακήρυξη ως ιδρυτικά μέλη του νέου κόμματος. Να αρχίσουν διαβουλεύσεις και να συγκροτήσουν ανάλογες επιτροπές πρωτοβουλίας, τοπικές, νομαρχιακές, κλαδικές, γυναικών και νεολαίας, τις οποίες θα συντονίζει η Κεντρική Επιτροπή Πρωτοβουλίας αναδειχθείσα απο διαβουλεύσεις στελεχών σε πανελλήνια κλίμακα. Καλούνται όλα τα αγωνιστικά στελέχη, οι πολίτες και οι οπαδοί της μεγάλης δημοκρατικής παρατάξεως, όλοι οι Έλληνες δημοκράτες, οι οποίοι πιστεύουν στην αναγκαιότητα, την αποστολή, την ιδεολογία και την αναγέννηση της δημοκρατίας, να πυκνώσουν τις τάξεις μας. Καλούνται όλοι οι  'Ελληνες με πρωτοπόρο την νεολαία στον ευγενή αγώνα για την αυτοδιαχείριση, την οικολογία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη λαϊκή κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία και την πνευματική ελευθερία.
Για μια Ελλάδα δημοκρατική! 25 Μαρτίου 1984
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ