Dr.Kambar Letter to CM

UÀtQÃPÀgÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ 

qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ

44,¹j¸ÀA¦UÉ

1£É ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ

§£À±ÀAPÀj ªÀÄÆgÀ£É ºÀAvÀ

£Á®Ì£É ¨ÁèPï

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560085

 

dÆ£ï 29, 2004

 

²æà zsÀªÀÄð¹AUï

¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÁlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ

«zsÁ£À ¸ËzsÀ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560001

«µÀAiÀÄ : UÀtQÃPÀgÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

EA¢£À F PÀA¥ÀÇålgï AiÀÄÄUÀzÀ°è PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ C¼ÀªÀrPÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ JµÀÄÖ CUÀvÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¹ ºÉüÀĪÀ CUÀvÀå«®è. «zÀÄå£Áä£À DqÀ½vÀ (E-Governance) ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtUÀ¼À (Computerisation) ºÉ¸Àj£À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄƯÉUÀÄA¥ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. F CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà ªÀÄ£ÀUÀAqÀ »A¢£À ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtzÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄd®ÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ (PÀUÀ¥À) JA§ ºÉ¸Àj£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£Éß ¥ÀÇtðªÁV £ÉaÑPÉÆArvÀÄÛ. DzÀgÉ F ¢¸ÉAiÀÄ°è J®èªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà £ÀqÉ¢zÉ J£ÀÄߪÀAw®è. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ElÖ £ÀA©PÉUÉ zÉÆæúÀ §UÉ¢zÉ. CzÀÄ ºÉÃUÉAzÀgÉ-

 1. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß (¸Á¥sïÖªÉÃgï) ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ JAzÀÄ £ÉëĹvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ vÁAwæPÀ ¥ÀjtwAiÀiÁUÀ°, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁUÀ° E®è.
 2. ²µÀÖvÉUÀ¼À (standardisation) §UÉÎ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ PÀqÀvÀUÀ¼À (documents) vÀAiÀiÁj, ²µÀÖvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Áæw¤zsÀå, UÀtPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ C¼ÀªÀrPÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À vÀAiÀiÁj, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉÆuÉAiÀiÁV¹PÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ EzÀ£Éß®è UÁ½UÉ vÀÆjzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ²µÀÖvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĪÀÄÄRåªÁV CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉUÀ¼À°è (GzÁ: AiÀÄĤPÉÆÃqï PÀ£ï¸ÉÆÃnðAiÀÄA) PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ±ÉéÃvÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ C°èUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, CAvÀgÀeÁ®zÀ (EAlgï£Émï) ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀZÉðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ £ÀqɸÀ¯Éà E®è.
 3. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÁAwæPÀªÁV PÀA¥ÀÇålj£À°è §¼À¸ÀĪÀ°è£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjºÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÁ£Éà MAzÀÄ vÀAvÁæA±À (¸Á¥sïÖªÉÃgï) vÀAiÀiÁjPÁ PÀA¥À¤AiÀÄAvÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»wÛzÉ.
 4. ºÀ®ªÁgÀÄ SÁ¸ÀV PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ vÀÄA§ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ vÀAvÁæA±À (¸Á¥sïÖªÉÃgï) vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ F J®ègÀ£ÀÄß «±Áé¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß C¸ÀàöȱÀågÀAvÉ zÀÆgÀ EnÖzÉ.

 1. ²µÀÖvÉ §UÉÎ vÀÄA§ MvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ vÀAiÀiÁj¹ PÉÆlÖ £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀzÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉAiÀÄ DªÀÈwÛUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀtÂÚUÉ ªÀÄAPÀħƢ JgÀa AiÀiÁªÀÅzÉà ²µÀÖvÉUÉ M¼À¥ÀqÀzÀ ¢é¨sÁµÁvÀäPÀ CPÀëgÀ«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß (bilingual font) ¤ÃrzÉ. F CPÀëgÀ«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ zÁR°¹zÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À UÀwAiÉÄãÀÄ?
 2. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ, CAzÀgÉ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀA¥ÀÇålgï PÀ£ÀßrÃPÀgÀt QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ªÀ»¹PÉÆlÖ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀæ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ §A¢ªÉ. DzÀgÉ CªÀÅUÀ½UÉ UÀÄtªÀÄlÖ E®è. E£ÀÄß½zÀªÀÅ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ §A¢®è. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjAiÀÄ ¥Àjtw E®è JA§ÄzÀÄ EzÀjAzÀ ¸Á©ÃvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ AiÀiÁPÉ EzÀgÀ §UÉÎ ªÀiË£ÀªÀ»¹zÉ? F PÉ®¸ÀUÀ½UÉ JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ºÀtzÀ°è JµÀÄÖ ºÀt ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨ÉÆPÀ̸À¢AzÀ ºÉÆgÀºÉÆÃVzÉ? CzÀgÀ°è JµÀÄÖ ºÀt ¤dªÁV PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀA¢zÉ? EzÀgÀ°è K£ÁzÀgÀÆ CªÀåªÀºÁgÀ £ÀqÉ¢zÉAiÉÄÃ? EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀѨÉÃPÁVzÉ. ºÁUÀÆ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå«zÉ.
 3. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉUÉ ªÉÃvÀ£À JAzÀ £ËPÀgÀjUÉ ¸ÀA§¼À ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß (¸Á¥sïÖªÉÃgï) vÀAiÀiÁj¹PÉÆnÖzÉ. CzÀÄ EgÀĪÁUÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁPÉ CjhÄêÀiï ¥ÉæÃAf ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀÄÆ®PÀ E£ÉÆßAzÀÄ CzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ vÀAvÁæA±À ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ? PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ªÀÈwÛ¤gÀvÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ E®è JAzÀÄ EzÀjAzÀ ªÉÃzÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.
 4. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÁÜ¥ÀPÀ ºÁUÀÆ DfêÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ¯ÉÆè§âgÁVgÀĪÀ qÁ. AiÀÄÄ. ©. ¥ÀªÀ£Àd CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÆÃUÉÆà JA§ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß (¸Á¥sïÖªÉÃgï) vÀAiÀiÁj¹zÁÝgÉ. EzÀÄ 5jAzÀ 9£É vÀgÀUÀwAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯ÁªÀÄPÀ̽UÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è UÀtPÀ PÀæªÀÄ«¢ü gÀZÀ£É (PÀA¥ÀÇålgï ¥ÉÇæÃUÁæ«ÄäAUï) ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. EAvÀºÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À¯Éèà ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ. F PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÆÃUÉÆêÀÅ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀA¥ÀÇålgï PÀ£ÀßrÃPÀgÀt QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è CqÀPÀªÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ªÀ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. qÁ. ¥ÀªÀ£Àd CªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀµÀðªÉà PÀ¼É¢zÉ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ F vÀAvÁæA±ÀzÀ ¥ÁævÀåQëPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¤PÀl¥ÀǪÀð CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ¥ÉÇæ. §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ºÁUÀÆ FV£À CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ©. JA. E¢£À§â, ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁVzÀÝ ²æà «. ¦. §½UÁgÀ, EªÀgÉ®è £ÉÆÃr F vÀAvÁæA±ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ±Á¯ÁªÀÄPÀ̽UÉ ¤dPÀÆÌ vÀÄA§ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ JA§  C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ F vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀªÀ£ÀdjAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸À°è¹®è. EzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸Á«gÁgÀÄ ±Á¯ÁªÀÄPÀ̽UÉ £ÀµÀÖªÁVzÉ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ AiÀiÁPÉ F §UÉÎ ªÀiË£ÀªÁVzÉ?
 5. ²æà PÉ. ¦. ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀévÀ: UÀtPÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ  PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ ¸Á»w, §gɺÀUÁgÀgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV UÀtPÀUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʸÀÆj£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÁÝgÉ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ vÀdÕgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ZÀað¹ CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁrzÁÝgÉ. F ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ ²æà ²æãÁxÀ ±Á¹Ûç ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ qÁ. ¥ÀArvÁgÁzsÀå CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ²æà ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀAvÉ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è JwÛzÀ ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ²æà ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçAiÀĪÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ §gÀ°®è. D ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½AiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä CªÀUÁºÀ£ÉUÉ EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹zÉÝãÉ.
 6. £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß N¥À£ï ¸ÉÆøïð ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀjµÀwÛUÉ C£ÉÃPÀ ¨Áj °£ÀPïìì vÀAqÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ GvÁì» AiÀÄĪÀ vÀAvÀædÕgÀÄ MvÁ۬ĹzÁÝgÉ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ MvÁ۬ĹzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ £ÀÄrAiÀÄÄ N¥À£ï¸ÉÆøïð DUÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ N¥À£ï¸ÉÆøïð DV ªÀiÁqÀÄwÛ®è? ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ PÉÆlÖzÀÄÝ, ¥ÀjµÀvÀÄÛ. CzÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. ¸ÁªÀðf¤PÀ ºÀt¢AzÀ vÀAiÀiÁgÁzÀ `£ÀÄr' N¥À£ï¸ÉÆøïð ªÀiÁqÀ®Ä PÀUÀ¥ÀªÉà ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ EqÀ¨ÉÃPÀÄ. F §UÉÎ AiÀiÁPÉ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸À®ºÉ ¤Ãr®è?
 7. F J®è PÁgÀtUÀ½AzÁV PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ C¼ÀªÀrPÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼À¸ÀÄ«PÉ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ »AzÉ ©¢ÝzÉ.

J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉ(E-KAVI, F-PÀ«) JA§ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀgÁVgÀĪÀ ²æà «. JA. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀPÉÌ DVgÀĪÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃgÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ J®è PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ½UÀÆ ¸ÀaªÀjUÀÆ E-ªÉÄʯï, ¥ÀvÀæ, ¥sÉÇãï PÀgÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¤Ãr PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ¤AzÁV PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ DUÀÄwÛgÀĪÀ C£ÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ AiÀiÁPÉ EzÀgÀ §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîwÛ®è?

ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä, ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt PÀÄjvÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ vÁAwæPÀ ¸À®ºÁ ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è JA¢VAvÀ®Æ EAzÀÄ vÀÄA¨Á CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀjAzÁV, KPÀ¥ÀQëÃAiÀĪÁV ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß F PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁV CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹, PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä CAvÀºÀ vÁAwæPÀ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄÄ CUÀvÀå«zÉ. F ¸À«ÄwAiÀÄ°è vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀjtÂvÀgÀÄ, ¨sÁµÁ ¥ÀjtÂvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ JgÀqÀgÀ°èAiÀÄÆ vÀdÕgÁzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

EAvÀºÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ²ÃWÀæªÁV gÀa¹ UÀtPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀŪÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.

 

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

                                                        vÀªÀÄä «±Áé¹,

 

 

 

                                                     (ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ)