Dr.Kambar Letters
PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ElÖ £ÀA©PÉUÉ zÉÆæúÀ §UÉ¢zÉ.

 

qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ

44,¹j¸ÀA¦UÉ

1£É ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ

§£À±ÀAPÀj ªÀÄÆgÀ£É ºÀAvÀ

£Á®Ì£É ¨ÁèPï

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560085

dÆ£ï 26, 2004

²æà JA. ¦. ¥ÀæPÁ±ï

¸À£Áä£Àå PÀAzÁAiÀÄ ¸ÀaªÀgÀÄ

PÀ£ÁlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ

«zsÁ£À ¸ËzsÀ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560001

 

«µÀAiÀÄ : UÀtQÃPÀgÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ

 

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

 

EA¢£À F PÀA¥ÀÇålgï AiÀÄÄUÀzÀ°è PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ C¼ÀªÀrPÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ JµÀÄÖ CUÀvÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¹ ºÉüÀĪÀ CUÀvÀå«®è. «zÀÄå£Áä£À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄƯÉUÀÄA¥ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. F CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà ªÀÄ£ÀUÀAqÀ »A¢£À ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtzÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄd®ÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ JA§ ºÉ¸Àj£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£Éß ¥ÀÇtðªÁV £ÉaÑPÉÆArvÀÄÛ. DzÀgÉ F ¢¸ÉAiÀÄ°è J®èªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà £ÀqÉ¢zÉ J£ÀÄߪÀAw®è. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ElÖ £ÀA©PÉUÉ zÉÆæúÀ §UÉ¢zÉ.

 

        PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÁAwæPÀªÁV PÀA¥ÀÇålj£À°è §¼À¸ÀĪÀ°è£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjºÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÁ£Éà MAzÀÄ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÁ PÀA¥À¤AiÀÄAvÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀzÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ£ÀÄß ¤gÀÄzÉÆåÃUÀUÉƽ¹zÉ JAzÀÄ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. F §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ vÁAwæPÀ ¥ÀjtwAiÀiÁUÀ°, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁUÀ° EgÀĪÀÅ¢®è JA§ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀQUÉ §A¢ªÉ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ, CAzÀgÉ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁУÀ E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ, ªÀ»¹PÉÆlÖ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ §A¢®è. EzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå«zÉ.

 

        ²æà PÉ. ¦. ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀévÀ: UÀtPÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ  PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ ¸Á»w, §gɺÀUÁgÀgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV UÀtPÀUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʸÀÆj£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÁÝgÉ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ   vÀdÐgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ZÀað¹ CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁrzÁÝgÉ. D ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½AiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä CªÀUÁºÀ£ÉUÉ EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹zÉÝãÉ.

 

J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉ” “E-KAVI”JA§ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀgÁVgÀĪÀ ²æà «. JA. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀPÉÌ DVgÀĪÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃgÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ J®è PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ½UÀÆ ¸ÀaªÀjUÀÆ E-ªÉÄʯï, ¥ÀvÀæ, ¥sÉÇãï PÀgÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¤Ãr PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹ ¸ÀQæAiÀĪÁVzÁÝgÉ. 

 

ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä, ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt PÀÄjvÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ vÁAwæPÀ ¸À®ºÁ ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è JA¢VAvÀ®Æ EAzÀÄ vÀÄA¨Á CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀjAzÁV, KPÀ¥ÀQëÃAiÀĪÁV ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß F PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁV CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹, PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä CAvÀºÀ vÁAwæPÀ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄÄ CUÀvÀå«zÉ. F ¸À«ÄwAiÀÄ°è vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀjtÂvÀgÀÄ, ¨sÁµÁ ¥ÀjtÂvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ JgÀqÀgÀ°èAiÀÄÆ vÀdÕgÁzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

EAvÀºÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ²ÃWÀæªÁV gÀa¹ UÀtPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀŪÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.

 

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

                                                        vÀªÀÄä «±Áé¹,

 

 

                                                     (ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ)