Спеціальні розділи математики. Чисельні методи

Кредитний модуль викладається у ІІІ семестрі. Основні завдання кредитного модулю: вивчення чисельних методів розв'язання рівнянь та їх систем, а також здобуття навичок із застосування методів на практиці в інженерній діяльності. Курс базується на знаннях, надбаних студентами при вивченні математики та інформатики. Знання та компетенції, здобуті студентами під час вивчення кредитного модуля, використовуватимуться ними у майбутньому під час вивчення дисциплін «Комп’ютерні методи проектування та розрахунків», «Математичне моделювання та цифрова обробка інформації» тощо, а також при виконанні дипломних проектів та робіт ступеня «бакалавр».

Перелік лабораторних робіт

1. Матричні операції
2. Розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь: числові методи знаходження одного кореня рівняння
3. Розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь: числові методи знаходження всіх коренів рівняння
4. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
5. Пошук екстремуму функції однієї змінної

Методичні матеріали

Система оцінювання - завантажити
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт - завантажити
Завдання до контрольної роботи - завантажити
Питання до заліку - завантажити


Технологія контролю

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни: методи та засоби контролю якості та діагностики. Основні завдання дисципліни: вивчення об’єктів неруйнівного контролю, дефектів, що виникають в цих об’єктах, а також методів і засобів їх виявлення.

Методичні матеріали

Система оцінювання - переглянути