Спеціальні розділи математики. Чисельні методи

Кредитний модуль викладається у ІІІ семестрі. Основні завдання кредитного модулю: вивчення чисельних методів розв'язання рівнянь та їх систем, а також здобуття навичок із застосування методів на практиці в інженерній діяльності. Курс базується на знаннях, надбаних студентами при вивченні математики та інформатики. Знання та компетенції, здобуті студентами під час вивчення кредитного модуля, використовуватимуться ними у майбутньому під час вивчення дисциплін «Комп’ютерні методи проектування та розрахунків», «Математичне моделювання та цифрова обробка інформації» тощо, а також при виконанні дипломних проектів та робіт ступеня «бакалавр».

Перелік лабораторних робіт

1. Матричні операції
2. Розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь: числові методи знаходження одного кореня рівняння
3. Розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь: числові методи знаходження всіх коренів рівняння
4. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
5. Пошук екстремуму функції однієї змінної

Методичні матеріали

Система оцінювання - переглянути
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт - переглянути
Завдання до контрольної роботи - переглянути
Питання до заліку - переглянути


Технологія контролю

Навчальна дисципліна вивчається у VII семестрі і належить до циклу професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни: методи та засоби неруйнівного контролю якості та діагностики.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

  • застосовувати професійні знання й уміння на практиці;
  • фізичну сутність явищ, що відбуваються у технічних об’єктах;
  • адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу;
  • оцінювати й використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для рішення наукових і професійних завдань;
  • вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу та ін.

Методичні матеріали

Система оцінювання - переглянути 
Питання до залікової роботи - переглянути