Навчальні курси

Спеціальні розділи математики. Чисельні методи

Кредитний модуль викладається у 3 семестрі навчання за програмою підготовки бакалаврів. Основні завдання кредитного модулю: вивчення чисельних методів розв'язання рівнянь та їх систем, а також здобуття навичок із застосування методів на практиці в інженерній діяльності. Курс базується на знаннях, надбаних студентами при вивченні математики та інформатики. Знання та компетенції, здобуті студентами під час вивчення кредитного модуля, використовуватимуться ними у майбутньому під час вивчення дисциплін «Комп’ютерні методи проектування та розрахунків», «Математичне моделювання та цифрова обробка інформації» тощо, а також при виконанні дипломних проектів та робіт ступеня «бакалавр».

Кредитний модуль належить до циклу дисциплін природничо-наукової підготовки. Обсяг кредитного модуля: 8 кредитів ЄКТС (240 годин).

Перелік тем кредитного модулю

Тема 1. Основні поняття математичного моделювання. Чисельні методи.

Тема 2. Розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь. Чисельні методи знаходження одного кореня рівняння.

Тема 3. Розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь. Чисельні методи знаходження всіх коренів рівняння.

Тема 4. Пошук екстремуму функції. Чисельні методи пошуку екстремуму функції однієї змінної.

Тема 5. Пошук екстремуму функції. Чисельні методи пошуку екстремуму функції декількох змінних.

Тема 6. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Прямі методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

Тема 7. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Ітераційні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

Методичні матеріали

Методичні матеріали, якими забезпечується викладання кредитного модуля, знаходяться у ЕС "Кампус": http://campus.kpi.ua/

Спеціальні розділи неруйнівного контролю

Навчальна дисципліна викладається у 3 семестрі навчання за освітньо-науковою програмою підготовки магістра і належить до циклу професійної підготовки. Статус навчальної дисципліни: обов’язкова. Обсяг навчальної дисципліни: 5,5 кредитів ЄКТС (165 год.).

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліною «Спеціальні розділи неруйнівного контролю» забезпечується дисципліна «Проектування систем технічної та медичної діагностики».

Перелік тем курсу

Розділ 1. Загальні питання неруйнівного контролю та пов’язані з ним знання

Тема 1. Якість та контроль якості.

Тема 2. Технічна діагностика та технічне діагностування.

Тема 3. Терміни і визначення неруйнівного контролю.

Тема 4. Кваліфікація та сертифікація персоналу з неруйнівного контролю.

Тема 5. Конструкційні матеріали та їх властивості.

Розділ 2. Дефекти продукції

Тема 1. Види і типи дефектів.

Тема 2. Різьбові з’єднання та дефекти в них.

Тема 3. Клепані з’єднання та дефекти в них.

Тема 4. Наплавлення та дефекти в ньому.

Тема 5. Зварювання. Дефекти зварних з’єднань.

Тема 6. Лиття. Дефекти відливок.

Тема 7. Обробка металів тиском.

Розділ 3. Технології неруйнівного контролю

Тема 1. Технології ультразвукового неруйнівного контролю.

Тема 2. Неруйнівний контроль методом акустичної емісії.

Тема 3. Технологія вихрострумового неруйнівного контролю.

Тема 4. Інфрачервоний термографічний контроль.

Тема 5. Контроль герметичності.

Тема 6. Технології магнітопорошкового неруйнівного контролю.

Тема 7. Технології капілярного неруйнівного контролю.

Тема 8. Технології радіографічного неруйнівного контролю.

Тема 9. Порядок проведення візуального контролю.

Методичні матеріали

Методичні матеріали, якими забезпечується викладання дисципліни, знаходяться у ЕС "Кампус": http://campus.kpi.ua/

Керування дипломними проектами та роботами

Керування дипломними проектами та роботами